English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Dwy gronfa datblygu eiddo gyda help yr UE i roi hwb o £40m i seilwaith y Gorllewin a’r Cymoedd

Mae dwy gronfa newydd i ddatblygu eiddo wedi’u lansio gydag £14m o arian yr UE. Disgwylir iddyn nhw sbarduno £40m o fuddsoddi i greu ac adnewyddu eiddo masnachol o ansawdd uchel i helpu busnesau i dyfu ac i greu swyddi yn y Gogledd, y Gorllewin ac yng Nghymoedd y De

Bargen ddinesig newydd gwerth £1.2 biliwn i hybu twf economaidd sylweddol i Ben-y-bont ar Ogwr

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, cadarnhawyd yn ffurfiol y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn sy’n cynnwys y 10 awdurdod lleol canlynol: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Torfaen a Chasnewydd.

Rhagor o newyddion