English

Cronfa Adfywio Arbennig - Grantiau Bach ar gyfer Buddsoddiadau Cyfalaf

 

undefined

Mae'r Gronfa Adfywio Arbennig yn gynllun grantiau sy'n cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'n cynnig dull gwaith a arweinir gan y cwsmer er mwyn helpu busnesau bach a chanolig i fanteisio ar gyfleoedd cyllido. Bydd angen i fusnesau ddangos bod cyfran sylweddol o'u gwaith yn weithgarwch 'rhwng busnes a busnes'. Ni fydd cyllid ar gael i'r sector manwerthu na gwasanaethau sy'n gweithredu mewn marchnad leol yn unig, ond gellir ystyried sectorau eraill megis twristiaeth.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Busnesau bach a chanolig sydd wedi’u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, neu sydd eisiau sefydlu yn y fwrdeistref, sy’n gymwys. Busnesau bach a chanolig yw busnesau sy'n cyflogi llai na 250 o bobl ac sydd naill ai â throsiant llai na €50 miliwn neu fantolen lai na €43 miliwn. Mae'r rhan fwyaf o sectorau'n gymwys, heblaw manwerthu a'r rhai sy'n gweithredu mewn marchnad leol yn unig.

Pwy sy’n methu â gwneud cais?

Dyma’r rhai na chaniateir iddynt wneud cais:-

Beth y mae modd ei ariannu ac am faint y mae modd ichi wneud cais?

Gallai’r prosiectau a ystyrir o dan y cynllun gynnwys buddsoddi mewn offer cyfalaf ac adnewyddu eiddo busnes. Mae'r gronfa'n cynnig hyd at 40% o gymorth grant ar gyfer costau prosiect cymeradwy hyd at fwyafswm o £5,000. Y swm lleiaf a gymeradwyir fydd £1,000.

Beth nad oes modd ei ariannu?

Ni all y cynllun ariannu rhai costau, megis TAW neu unrhyw drethi eraill, cerbydau, costau/gwaith cyfreithiol a wneir fel gofyniad statudol, ail-gyllido dyledion drwg o unrhyw fath, costau hyfforddi ac unrhyw gostau eraill a wynebir cyn i'r grant gael ei gymeradwyo'n ffurfiol.

Sut i wneud cais

I gael pecyn ymgeisio cysylltwch â Jeff Peters ar 01656 815313 neu e-bostiwch Jeff.Peters@bridgend.gov.uk

Sylwer os gwelwch yn dda nad yw llenwi ffurflen Mynegi Diddordeb yn golygu bod cyllid yn cael ei sicrhau.

Sylwer nad yw cynlluniau grant Kick Start a chefnogi busnes SRF y cyngor business yn weithredol ar hyn o bryd. Mae’r cyllidebau presennol wedi’u hymrwymo yn awr ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.

Fodd bynnag, os hoffech gyflwyno cais bydd yn cael ei roi ar restr wrth gefn os daw unrhyw gyllid pellach ar gael.

Sylwer na all unrhyw wariant sy’n cael ei wneud cyn cymeradwyo gael ei ystyried ar gyfer cymorth grant.