English

Grant Kick-start Pen-y-bont ar Ogwr

undefined

Mae hwn yn gynllun grant hyblyg sy'n cael ei gyflwyno drwy bartneriaeth gyda UK Steel Enterprise a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'n rhoi cymorth ariannol i ficrofusnesau newydd neu bresennol sydd wedi eu lleoli, neu a fydd yn cael eu lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Microfusnes yw un sydd â llai na deg gweithiwr a throsiant neu gyfanswm mantolen o lai na €2 filiwn.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Rhoddir ystyriaeth i fusnesau sy'n cychwyn a busnesau sydd o fewn eu 12 mis cyntaf o fasnachu. Rhaid i'r busnes fod wedi ei leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fodd bynnag, os bydd busnes yn symud o'r ardal o fewn blwyddyn ar ôl ennill cyllid, mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hawl i gael rhan neu'r cyfan o'r cyllid hwnnw yn ôl gan yr ymgeisydd.

Pwy sy’n methu â gwneud cais?

Dyma’r rhai na chaniateir iddynt wneud cais:-

Beth y mae modd ei ariannu ac am faint y mae modd ichi wneud cais?

Gallai costau cymwys gynnwys offer cyfalaf, offer cyfrifiadurol, datblygu gwefannau, marchnata (costau untro, nid taliadau rheolaidd), a gwaith adeiladu i adeiladau busnes.

Mae Grant Kick Start yn grant dewisol, a gall gynnig hyd at 50% o gostau cymwys y prosiect. £250 yw'r grant lleiaf sydd ar gael a'r grant mwyaf sydd ar gael yw £2,000.

Beth nad oes modd ei ariannu?

Ni all y cynllun ariannu rhai costau, megis TAW neu unrhyw drethi eraill, cerbydau, costau/gwaith cyfreithiol a wneir fel gofyniad statudol, ail-gyllido dyledion drwg o unrhyw fath, costau hyfforddi ac unrhyw gostau eraill a wynebir cyn i'r grant gael ei gymeradwyo'n ffurfiol.

Sut i wneud cais

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Tracy Mortimer ar 01656 815315 neu e-bostiwch tracy.mortimer@bridgend.gov.uk

undefined  undefined