English

Grant Kick-start Pen-y-bont ar Ogwr

undefined

Mae hwn yn gynllun grant hyblyg sy'n cael ei gyflwyno drwy bartneriaeth gyda UK Steel Enterprise a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'n rhoi cymorth ariannol i ficrofusnesau newydd neu bresennol sydd wedi eu lleoli, neu a fydd yn cael eu lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Microfusnes yw un sydd â llai na deg gweithiwr a throsiant neu gyfanswm mantolen o lai na €2 filiwn.

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Rhoddir ystyriaeth i fusnesau sy'n cychwyn a busnesau sydd o fewn eu 12 mis cyntaf o fasnachu. Rhaid i'r busnes fod wedi ei leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fodd bynnag, os bydd busnes yn symud o'r ardal o fewn blwyddyn ar ôl ennill cyllid, mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hawl i gael rhan neu'r cyfan o'r cyllid hwnnw yn ôl gan yr ymgeisydd.

Pwy sy’n methu â gwneud cais?

Dyma’r rhai na chaniateir iddynt wneud cais:-

Beth y mae modd ei ariannu ac am faint y mae modd ichi wneud cais?

Gallai costau cymwys gynnwys offer cyfalaf, offer cyfrifiadurol, datblygu gwefannau, marchnata (costau untro, nid taliadau rheolaidd), a gwaith adeiladu i adeiladau busnes.

Mae Grant Kick Start yn grant dewisol, a gall gynnig hyd at 50% o gostau cymwys y prosiect. £250 yw'r grant lleiaf sydd ar gael a'r grant mwyaf sydd ar gael yw £2,000.

Beth nad oes modd ei ariannu?

Ni all y cynllun ariannu rhai costau, megis TAW neu unrhyw drethi eraill, cerbydau, costau/gwaith cyfreithiol a wneir fel gofyniad statudol, ail-gyllido dyledion drwg o unrhyw fath, costau hyfforddi ac unrhyw gostau eraill a wynebir cyn i'r grant gael ei gymeradwyo'n ffurfiol.

Sut i wneud cais

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Tracy Mortimer ar 01656 815315 neu e-bostiwch tracy.mortimer@bridgend.gov.uk

Sylwer nad yw cynlluniau grant Kick Start a chefnogi busnes SRF y cyngor business yn weithredol ar hyn o bryd. Mae’r cyllidebau presennol wedi’u hymrwymo yn awr ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.

Fodd bynnag, os hoffech gyflwyno cais bydd yn cael ei roi ar restr wrth gefn os daw unrhyw gyllid pellach ar gael.             

Sylwer na all unrhyw wariant sy’n cael ei wneud cyn cymeradwyo gael ei ystyried ar gyfer cymorth grant.

 

undefined  undefined