English

Newyddion

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yn eich gwahodd chi i ymuno a nhw yn eu digwyddiad lansio ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddathlu diwrnod rhyngwladol y Merched!

27/02/19 00:00:00

Dyddiad: Dydd Iau 7 Mawrth 2019

Amser: 6pm tan 9pm

Lleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AF

Cost: £10.00 + TAW y pen (yn cynnwys canapes a lluniaeth)

Cerdded …

Darllenwch ragor

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dadlennu Cynllun Twf Diwydiannol

26/02/19 00:00:00

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu ei Chynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd ar gyfer De-ddwyrain Cymru er mwyn gwella cynhyrchiant a ffyniant yn y dyfodol ar …

Darllenwch ragor

Cael mwy o'ch swyddfa bost

26/02/19 00:00:00

Wrth i ganghennau banciau ddiflannu oddi ar y stryd fawr, mae nifer o bobl a busnesau'n poeni na fyddant yn gallu cael mynediad at wasanaethau bancio personol, ond nid yw llawer ohonynt yn ymwybodol …

Darllenwch ragor

Cyfleoedd i fusnesau twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

26/02/19 00:00:00

Yn dilyn proses gaffael gystadleuol, mae A Marr & Associates wedi cael eu penodi am y chweched flwyddyn i ddarparu cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer cyrchfannau i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Og…

Darllenwch ragor

Academi Pencoed yn mynd i'r afael â phrinder radiolegwyr GIG Cymru

26/02/19 00:00:00

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru wedi agor yn swyddogol ym Mhencoed, a’r gobaith yw y bydd yn bodloni'r galw am nifer y sganiau sy’n cael eu rhoi i gleifion i'w helpu yn ystod eu diagnosis a'…

Darllenwch ragor

Awgrymiadau ar farchnata a'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

26/02/19 00:00:00

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu cyfres newydd o weithdai hanner diwrnod ar farchnata a'r cyfryngau cymdeithasol gyda chynrychiolwyr Austin Walters, Rheolwr G…

Darllenwch ragor

Mae’r PopUp Business School yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

26/02/19 00:00:00

Mae’r PopUp Business School, sydd yn rhad ac AM DDIM, yn dychwelyd i Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Llun 25 Mawrth tan ddydd Gwener 29 Mawrth rhwng 10am a 3pm.

Mae'r cwrs busnes yn rhad …

Darllenwch ragor

Seminar brecwast: Seiberddiogelwch: y bygythiad presennol

26/02/19 00:00:00

Ymunwch â ni am seminar brecwast ar seiberddiogelwch sy’n rhad ac am ddim ac sydd â'r nod o'ch helpu i ddeallffyrdd y gallwch wella eich gwydnwch seiber cyffredinol yn allanol ac yn fewnol.

Mae…

Darllenwch ragor

Sesiynau briffio ar Brexit i fusnesau

26/02/19 00:00:00

Mae Busnes Cymru yn cynnal nifer o seminarau mewn perthynas â Brexit yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth.

Nod y briffiau yw darparu dealltwriaeth glir i fusnesau ar y cymorth sydd ar gael iddynt wrt…

Darllenwch ragor

Twf Busnes De Cymru i gynnal arddangosfa fusnes gyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr

31/01/19 00:00:00

undefined

Mewn partneriaeth â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, bydd Twf Busnes De Cymru’n cynnal Arddangosfa Fusnes gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo ar 5 Mehefin 2019 rhwng …

Darllenwch ragor

Gwahodd busnesau i frecwast am ddim ar ddyfodol technolegau gweithgynhyrchu

31/01/19 00:00:00

undefined

Bydd ASTUTE 2020 yn cynnal brecwast am ddim ar y cyd â Busnes a Diwydiant Cymru NatWest yn y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe ddydd Iau 7 Chwefror rhwng 7:30am a 11:30am.

Bydd y digwyddiad …

Darllenwch ragor

Ydi’ch busnes chi’n barod am Brexit? (1)

31/01/19 00:00:00

Mae pecyn adnoddau ar-lein ar gael i gwmnïau gael gwybod pa mor barod ydyn nhw ar gyfer Brexit. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys chwe maes busnes allweddol, gan ddarparu i bob busnes adroddiad yn tynnu…

Darllenwch ragor

Gwneud Treth yn Ddigidol

31/01/19 00:00:00

undefined


Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Chwefror 2019

Amser: 8:30am ar gyfer 09am tan 11am

Lleoliad: Gwesty a Sba Best Western Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW

Cost: Am ddim (yn cynnwys…

Darllenwch ragor

Seminar Brecwast: Diweddariad dwy awr ar sut gallwch chi greu dyfodol mwy diogel yn ariannol!

31/01/19 00:00:00

undefined

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019

Amser: 8:30am ar gyfer 09am tan 11am

Lleoliad: Gwesty a Chlwb Hamdden Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW

Siaradwyr: Gretchen Betts a Jul…

Darllenwch ragor

Seren rygbi Cymru i ymddangos fel gwestai mewn brecwast busnes

31/01/19 00:00:00

undefined

Bydd seren rygbi Cymru, Ryan Jones, yn ymuno â busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel siaradwr gwadd arbennig ym mrecwast busnes blynyddol Dydd Gŵyl Dewi Fforwm Busnes Pen-y-bont ar…

Darllenwch ragor

Mwy o gefnogaeth i fusnesau twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

31/01/19 00:00:00

undefined

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn cydweithrediad â sefydliad Croeso Cymru er mwyn cynnal arolwg i ddatblygu bas data manwl gywir am natur a nifer y llety twristiaet…

Darllenwch ragor

Cynlluniau ar gyfer canolfannau menter newydd ar droed

31/01/19 00:00:00

undefined

Mae’r cynllun datblygu eiddo busnes mawr mwyaf erioed i gael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar droed.

Ymunodd Carwyn Jones AC â chynghorwyr a swyddogion Stad Ddiwydia…

Darllenwch ragor

Dechrau sgwrs a gwneud gwahaniaeth gyda Sgwrs Gymunedol BITC Cymru

31/01/19 00:00:00

undefined

Darllenwch ragor

Rhedwyr ar eu marciau ar gyfer 10k newydd

31/01/19 00:00:00

undefined

Bydd 10K newydd sbon Porthcawl yn atodiad cyffroes i'r dref ar lan y môr sy'n enwog am y cerdded arfordirol, syrffio a chwaraeon. Bydd y digwyddiad cyntaf yn cymryd rhan ar ddydd Sul y 7fed o Orf…

Darllenwch ragor

Busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill cytundebau gwerthfawr gyda dau enw mawr o America

18/12/18 00:00:00

Mae busnes o Ben-y-bont ar Ogwr wedi ennill cytundebau gwerthfawr gyda dau enw mawr o America yn y byd gwasanaethau ariannol a bwyd cyflym, drwy ddefnyddio technoleg ddigidol i ddarparu mynediad ar-l…

Darllenwch ragor

Gallai busnesau elwa o hyd at £2,500 i uwchraddio eu band eang busnes

18/12/18 00:00:00

Fel rhan o ymrwymiad y llywodraeth i Brydain ffibr llawn ym mis Mawrth 2018, mae’r Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cyhoeddi Cynllun Taleb Band Eang Gigabit gwerth £67…

Darllenwch ragor

Cronfa Cadernid Brexit

18/12/18 00:00:00

Mae Cronfa Cadernid Brexit sy’n werth £1 miliwn wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael i fusnesau Cymru i’w helpu i addasu i newidiadau ar ôl Brexit yn economi Cymru.                …

Darllenwch ragor

Halo Leisure yn cynnig cyfle cyffrous i aelodau’r fforwm

18/12/18 00:00:00

undefined

Fel aelod o’r fforwm gallwch elwa o gael Halo Leisure yn ymweld â’ch busnes i roi archwiliad iechyd cyffredinol i’ch staff gyda thechnoleg corffmetreg flaenllaw.

Mae posib archebu sesiynau sy’n…

Darllenwch ragor

Croeso cynnes i’r Maer gan fusnesau llwyddiannus

18/12/18 00:00:00

Mae hufen busnesau Pen-y-bont ar Ogwr wedi estyn y carped coch ar gyfer Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy, a’i wraig, Judy McCarthy.

Yn dilyn eu llwyddian…

Darllenwch ragor

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yma i chi! (1)

18/12/18 00:00:00

Mae’r fforwm wedi bod yn weithredol ers bron i ddeng mlynedd gan gefnogi busnesau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr drwy ei rwydwaith busnes ffyniannus.                

Mae cyfle i bobl fusnes lleol gyfarf…

Darllenwch ragor

Gwahodd ymwelwyr i archwilio Cymru yn ystod y Flwyddyn Darganfod

18/12/18 00:00:00

Bydd Llywodraeth Cymru’n dathlu’r Flwyddyn Darganfod yn ystod 2019 drwy wahodd ymwelwyr i archwilio beth sy’n gwneud Cymru’n unigryw.

Cynhaliwyd cyfres o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth yn …

Darllenwch ragor

Cymerwch anadl a meddwl am ysgyfaint iach ar gyfer bywydau iach

18/12/18 00:00:00

Mae gwahoddiad i berchnogion, rheolwyr a chyflogeion busnes Pen-y-bont ar Ogwr fynychu gweithdy iechyd, diogelwch a lles AM DDIM ddydd Mercher 23 Ionawr 2019.

Amser: 9am tan hanner dydd neu 1pm …

Darllenwch ragor

Sut y caiff 'jig-so adfywio' Porthcawl ei roi at ei gilydd dros y pum mlynedd nesaf

18/12/18 00:00:00

Mae'r prif ddatblygiadau a fydd yn cychwyn trawsnewidiad syfrdanol Porthcawl dros y pum mlynedd nesaf wedi eu datgelu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Aelodau'r Cabinet o'r awdu…

Darllenwch ragor

Brecwast Busnes Dydd Gŵyl Dewi

06/11/18 00:00:00

Ymunwch â ni ddydd Gwener 1 Mawrth 2019 yng Ngwesty Coed Y Mwstwr ar gyfer brecwast blynyddol Dydd Gŵyl Dewi, rhwng 8am a 10am.

Mae’r digwyddiad yma’n gyfle gwych i rwydweithio, diddanu cleientiaid…

Darllenwch ragor

Gwahodd cynigion ar gyfer cronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth

06/11/18 00:00:00

Gall busnesau twristiaeth yng Nghymru wneud cais yn awr am y rownd ddiweddaraf o gronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth.

Mae Croeso Cymru yn chwilio am brosiectau syniadau mawr i wneud byd o wahaniae…

Darllenwch ragor

ROCKWOOL UK yn derbyn achrediad Cyflog Byw

06/11/18 00:00:00

Mae ROCKWOOL UK wedi derbyn achrediad gan y Sefydliad Cyflog Byw i nodi ei ymrwymiad i dalu Cyflog Byw.                    

Mae’r ymrwymiad gwirfoddol yn cynnwys talu i’r holl staff a gyflogir yn u…

Darllenwch ragor

£20m yn y gronfa ar gyfer busnesau sydd â syniadau a allai ddatblygu’r economi

05/11/18 00:00:00

Mae gan Innovate UK hyd at £20m ar gael i fusnesau sydd â thechnolegau arloesol a allai gael eu troi’n gynhyrchion a gwasanaethau masnachol.        

Gall y prosiectau ddod o unrhyw faes mewn techno…

Darllenwch ragor

Seminar Brecwast Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: Cadernid personol – chi ar ddiwrnod da!

05/11/18 00:00:00

Dyddiad: 14 Rhagfyr 2018

Amser: 8:30am ar gyfer 9am tan 11am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

Prif siaradwr: Louise Ladbrooke, entrepreneur, hwylusydd a hyfforddwr.

Pam ydyn…

Darllenwch ragor

Cyflogwyr a myfyrwyr i elwa o’r Gyfnewidfa Addysg Busnes

05/11/18 00:00:00

Mae Gyrfa Cymru’n chwilio am gyflogwyr ac unigolion sy’n barod ac yn fodlon gweithio gydag ysgolion er mwyn helpu i ddatblygu rhaglenni cyffrous i wella’r cwricwlwm ar gyfer disgyblion, fel rhan o’r …

Darllenwch ragor

Seminar brecwast am ddim am seibr-ddiogelwch

05/11/18 00:00:00

Ymunwch â ni am seminar brecwast am ddim am seibr-ddiogelwch, i’ch helpu chi i ddeall ffyrdd o wella eich diogelwch seibr yn gyffredinol, yn allanol ac yn fewnol.                        

Dyddiad…

Darllenwch ragor

Cyfle olaf i Leisio Eich Barn ar Lunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr!

05/11/18 00:00:00

Gydag ymgynghoriad y gyllideb yn cau ar 18 Tachwedd, mae busnesau ac unigolion lleol yn cael eu hannog i leisio eu barn ar sut mae’r cyngor yn llunio dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod y pedair b…

Darllenwch ragor

Paratoi ar gyfer gadael yr UE ‘heb gytundeb’

05/11/18 00:00:00

Gall busnesau elwa o gefnogaeth wrth baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb gyda chanllaw lefel uchel ar y prosesau a’r gweithdrefnau tollau sy’n debygol o ddigwydd, wedi’i lunio gan Gyllid a Thollau E…

Darllenwch ragor

Busnesau bach a chanolig Cymru’n cael eu hannog i wneud ceisiadau am gontractau gyda Thrafnidiaeth Cymru

05/11/18 00:00:00

Mae Trafnidiaeth Cymru’n annog cymaint o fusnesau bach a chanolig â phosib o Gymru i wneud cais am gontractau i wella ei reilffyrdd.

Bydd yn cynnal digwyddiadau ‘Cwrdd â’r Prynwr’ ym mis Tachwedd l…

Darllenwch ragor

Dathlu sêr disglair cymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn seremoni wobrwyo

10/10/18 00:00:00

undefined

Dathlodd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr sêr disglair y gymuned fusnes leol yn ddiweddar, wrth i enwau enillwyr gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 gael eu datgelu mewn cinio gala a se…

Darllenwch ragor

Seminar Rheoli absenoldeb yn y gweithle gyda Helen Iles Ltd

10/10/18 00:00:00

Dyddiad: 18 Hydref 2018    

Amser: 8.30am ar gyfer 9am tan 11am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Stad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

Ymunwch â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a…

Darllenwch ragor

Ymgynghoriad Cyllideb Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr yn fyw nawr!

10/10/18 00:00:00

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae’r cyngor wedi lleihau ei gyllideb fwy na £30 miliwn. Cyflawnwyd hyn drwy wneud strwythur yr uwch reolwyr yn fwy effeithlon a gostyngiad o fwy na 400 yn nifer y …

Darllenwch ragor

Canolfannau crefft i fod o fudd i gymunedau gwledig

10/10/18 00:00:00

Mae pum canolfan grefft yn cael eu sefydlu ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o fenter newydd gwerth £61,000 sy’n ceisio creu swyddi a chyfleoedd i bobl gymdeithasu, rhannu eu sgili…

Darllenwch ragor

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl

10/10/18 00:00:00

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ymrwymiadau allweddol yn ei Chynllun Cyflogadwyedd i wella cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl.

Gyda dim ond 45 y cant o bobl anabl mewn oedran gweithio mewn …

Darllenwch ragor

Lansio gwasanaeth prentisiaethau newydd i gyflogwyr

10/10/18 00:00:00

Mae gwasanaeth newydd wedi lansio i fusnesau sydd eisiau recriwtio prentisiaid i wella sgiliau eu gweithlu.

Mae’r Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol ar gyfer Cymru (NTFW) wedi recriwtio tîm o arben…

Darllenwch ragor

Ydi’ch busnes chi’n barod am Brexit?

10/10/18 00:00:00

Mae pecyn adnoddau ar-lein ar gael i fusnesau gael gwybod pa mor barod ydyn nhw ar gyfer Brexit. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys chwe maes busnes allweddol, gan ddarparu i bob busnes adroddiad yn tynn…

Darllenwch ragor

Cwynion am dorri rheolau data ar gynnydd ar ôl y GDPR

10/10/18 00:00:00

Mae cwynion am dorri rheolau data wedi mwy na dyblu ers i’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ddod i rym ym mis Mai.

Rhwng 25 Mai a 3 Gorffennaf 2018, cafwyd 6,281 o gwynion o gymharu â …

Darllenwch ragor

Enwi Pen-y-bont ar Ogwr fel un o economïau lleol mwyaf ffyniannus Cymru

10/10/18 00:00:00

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei henwi fel un o economïau lleol mwyaf ffyniannus Cymru yn ôl ymchwil newydd a wnaed fel rhan o Fynegai Economïau Ffyniannus Grant Thornton.

Canfu’r mynegai fod Pe…

Darllenwch ragor

Gwahodd busnesau i rannu eu barn am y diwydiant twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

10/10/18 00:00:00

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau i gwblhau arolwg byr i adolygu’r cyfleoedd ar gyfer cynrychiolaeth y diwydiant twristiaeth a chyfathrebu yn y fwrdeistref sirol.   …

Darllenwch ragor

Cynnig am £50,000 mewn digwyddiad busnes unigryw

04/09/18 00:00:00

Mae cyfle i entrepreneuriaid sicrhau buddsoddiad ecwiti o £10,000 i £50,000 mewn digwyddiad unigryw ar gyfer Cymru.

Bydd y digwyddiad ‘Cynnig’ unigryw’n cael ei gynnal gan Inspire Wales a BeTheSpar…

Darllenwch ragor

Ennill grant o £5,000 i fuddsoddi yn eich busnes

04/09/18 00:00:00

Gallai busnesau bach elwa o grant o £5,000 i fuddsoddi yn nhwf eu cwmni drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth fisol am ddim menter y Grantiau Busnesau Bach.

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach yn y DU…

Darllenwch ragor

Yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant ar agor nawr

04/09/18 00:00:00

Mae gwobrau cenedlaethol Cymru ar agor nawr ar gyfer enwebiadau, gyda chategorïau ar gyfer ‘Menter’ ac ‘Arloesi, gwyddoniaeth a thechnoleg’ ar gael. Mae cyfleoedd i bobl fusnes yng Nghymru gael cydna…

Darllenwch ragor

Gallai gostyngiad ar hyfforddiant wella sgiliau eich gweithlu

04/09/18 00:00:00

Gall busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddilyn cyrsiau hyfforddiant wedi’i achredu am bris is gyda hyd at 70 y cant o ostyngiad drwy raglen Uwchsgilio@Gwaith Llywodraeth Cymru.

Gyda chef…

Darllenwch ragor

Rhannu eich barn am Gymhwyster Bagloriaeth Cymru

04/09/18 00:00:00

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Llywodraeth Cymru’n gofyn am farn cyflogwyr ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Mae’r pwyllgor eisiau mesur dealltwriaeth cyflogwyr o’r cymhwyster, sut maent y…

Darllenwch ragor

Troi dy syniad mawr yn fusnes mawr

03/09/18 00:00:00

Mae Busnes Cymru’n cynnig y digwyddiad fel rhan o’i ymgyrch ‘Syniadau Mawr Cymru’, sy’n ceisio dysgu gwybodaeth a sgiliau i’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid er mwyn iddynt greu a datblygu busne…

Darllenwch ragor

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yn ennill gwobr iechyd meddwl!

03/09/18 00:00:00

Mae’r elusen iechyd meddwl wedi cydnabod dulliau arloesol y coleg o gefnogi lles staff a myfyrwyr, fel cyfarfodydd cefnogaeth ariannol, ffrwythau am ddim i staff a myfyrwyr, a rhaglen colli pwysau a …

Darllenwch ragor

Cyllid yr UE yn rhoi hwb i ddatblygu busnesau newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

03/09/18 00:00:00

Mae mwy na £2m o gyllid yr UE wedi cael ei fuddsoddi mewn gwella cyfleusterau a chreu eiddo newydd i fodloni’r galw cynyddol gan fusnesau bach a chanolig ym Men-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyllid yn cef…

Darllenwch ragor

Darganfod eich sgôr aeddfedrwydd digidol AM DDIM

03/09/18 00:00:00

Gall BBaCh ddarganfod eu sgôr aeddfedrwydd digidol drwy gymryd rhan mewn arolwg byr.

Mae’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol, sydd yn ei drydedd flwyddyn bellach, yn mesur y defnydd o dechnoleg yn BBaCh …

Darllenwch ragor

Fedr eich busnes twristiaeth chi gael mynediad at £500k o gyllid?

03/09/18 00:00:00

Gallai busnesau micro i fach yng Nghymru gael mynediad at rhwng £25,000 a £500,000 i greu neu ddatblygu cynhyrchion twristiaeth o ansawdd uchel.

O brofiadau gweithgarwch arloesol a phrosiectau traf…

Darllenwch ragor

Canfyddiadau arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2017 wedi’u cyhoeddi

01/08/18 00:00:00

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2017 yn dangos tystiolaeth o sut mae BBaCh Cymru’n mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol a alluogir gan fand eang. Mae’r Arolwg yn dangos nid dim ond …

Darllenwch ragor

Grant sefydlu Pen-y-bont ar Ogwr yn agor ar gyfer ceisiadau Gall busnesau newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

30/07/18 00:00:00

A busnesau sydd wedi masnachu am lai na 12 mis, wneud cais yn awr am gyllid drwy gyfrwng grant Kick Start Pen-y-bont ar Ogwr. Gallai’r costau cymwys gynnwys offer cyfalaf, offer cyfrifiadurol, datbly…

Darllenwch ragor

Pen-y-bont ar Ogwr ar y blaen gyda thechnoleg Cwpan y Byd

30/07/18 00:00:00

Oeddech chi’n gwybod bod y camerâu gafodd eu defnyddio i ddarlledu Cwpan Pêl Droed y Byd wedi’u gwneud ym Mhen-y-bont ar Ogwr? A dweud y gwir, mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am weithgynhyrchu amr…

Darllenwch ragor

Digwyddiadau i ddod gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

30/07/18 00:00:00

Mae’r fforwm yn cynnig rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol. Edrychwch ar ein gweithdai, ein digwyddiadau a’n seminarau busnes diweddaraf yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar O…

Darllenwch ragor

Cydraddoldeb a hawliau dynol i fusnesau

30/07/18 00:00:00

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau i helpu cyflogwyr y sector preifat i ddod yn fwy . Mae’r canllawiau’n …

Darllenwch ragor

Pecyn cefnogi’r UE ar gyfer y sector bwyd ac amaethyddiaeth wedi’i lansio

30/07/18 00:00:00

Mae pecyn cefnogi newydd i helpu busnesau bwyd ac amaethyddol i ddatblygu sgiliau eu gweithlu a gwella eu gallu cystadleuol drwy ymchwil, gwyddoniaeth a thechnoleg wedi cael ei lansio. Mae cymwystera…

Darllenwch ragor

‘Addewid Twf Gwyrdd’ i leihau’r effaith ar yr amgylchedd

30/07/18 00:00:00

Mae cefnogaeth ymarferol ar gael i helpu busnesau Pen-y-bont ar Ogwr i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd a datblygu gweithdrefnau i sicrhau bod eu camau gweithredu’n gynaliadwy. Mae’r ‘Addewid Twf …

Darllenwch ragor

Gweminarau am ddim gan CThEM i helpu busnesau

30/07/18 00:00:00

Mae busnesau a phobl hunangyflogedig yn cael eu hannog i fanteisio ar gyfres o gan CThEM drwy gydol mis Awst. Ymhlith y pynciau gaiff sylw ma…

Darllenwch ragor

Cronfa o £4m ar gael i gynorthwyo busnesau sy’n datblygu ffyrdd o leihau gwastraff plastig

30/07/18 00:00:00

 Mae gan gwmnïau ym Mhen-y-bont ar Ogwr tan 8 Awst 2018 i wneud cais am gyllid i’w cynorthwyo gyda datblygu . Mae’r gronfa ar gael drwy UK Research and Innovation a…

Darllenwch ragor

Cyllid deallusrwydd artiffisial a thechnolegau data ar gael

30/07/18 00:00:00

Mae UK Research and Innovation wedi lansio cronfa i gefnogi busnesau sy’n chwilio am ffyrdd o ddefnyddio i wella’r diwydiannau gwasanaethu. Mae’r g…

Darllenwch ragor

Gallai busnesau Pen-y-bont ar Ogwr elwa o gronfa technoleg newydd gwerth £20m

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae cronfa fuddsoddi newydd gwerth £20m wedi cael ei lansio i gefnogi’r sector technoleg sy’n ehangu yng Nghymru.

Bydd busnesau technoleg ledled Cymru’n gallu cael mynediad at £250,000 ym mhob …

Darllenwch ragor

Brickability Pen-y-bont ar Ogwr yn creu ei bortffolio gyda buddsoddiad o £40m

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae Grŵp Brickabilty, sydd â’i bencadlys ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi prynu pum cwmni fel rhan o’i gynlluniau twf uchelgeisiol.

Mae’r grŵp wedi ychwanegu Crest Brick and Roofin…

Darllenwch ragor

Busnes Cymru – lleisio eich barn

06/07/18 00:00:00

Fedr eich adborth chi helpu Busnes Cymru i wella?

Mae’r gwasanaeth a gyllidir gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor annibynnol, diduedd ac am ddim i bobl sy’n sefydlu, yn rhedeg ac…

Darllenwch ragor

Annog busnesau Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi ‘Awtistiaeth yn Gweithio’

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae elusen o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog busnesau lleol i helpu i brofi bod ‘Awtistiaeth yn Gweithio’ drwy gymryd rhan mewn prosiect newydd cyffrous.

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-…

Darllenwch ragor

Creaduriaid môr enfawr i ymweld â Phorthcawl!

06/07/18 00:00:00

undefined

Os ewch chi am dro i Borthcawl yr haf yma, efallai y cewch chi sypreis mawr, ar ffurf creaduriaid môr enfawr!

Cadwch lygad am yr ymwelwyr cawraidd a fydd yn helpu i ddod â glan môr y dref yn fy…

Darllenwch ragor

Cyfle Heathrow i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae Tŷ’r Cyffredin wedi pleidleisio o blaid adeiladu’r trydydd llwybr glanio yn Heathrow, gan baratoi’r ffordd i Gyngor Bwrdeistref SirolPen-y-bont ar Ogwr wthio ei gais ymlaen i fod yn un o Gano…

Darllenwch ragor

Cydnabod Adeilad Jennings gyda Gwobr Arall

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae Adeilad Jennings ym Mhorthcawl, adeilad hynod eiconig, wedi cael ei gydnabod gan wobr arall.

Mae Sefydliad Brenhinol y Syrfëwyr Siartredig wedi canmol y ffordd y mae’r strwythur rhestredig …

Darllenwch ragor

Ysgol Fusnes Pop-yp yn creu rhagolygon busnes addawol

06/07/18 00:00:00

Mae wyth o entrepreneuriaid addawol wedi elwa o raglen bythefnos arloesol i’w helpu i droi busnes eu breuddwydion yn realiti.

Rhoddodd yr Ysgol Fusnes Pop-yp AM DDIM, a gynhaliwyd mewn partneriaeth…

Darllenwch ragor

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi dynnu sylw at eich busnes

06/07/18 00:00:00

undefined

Y dyddiad cau i gyflwyno eich ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 yw 5pm ar y 13 Gorffennaf felly anfonwch eich ceisiadau nawr!

Mae Gwobrau blynyddol Fforwm Busnes …

Darllenwch ragor

Cyflogwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu i ddatblygu dulliau dysgu yn ystod wythnos yr Ŵyl Ddysgu 25-29 Mehefin 2018

07/06/18 00:00:00

Bydd cyflogwyr ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Gŵyl Ddysgu gyntaf erioed yr ardal.

Wedi’i chynllunio i hwyluso rhannu a datblygu dulliau dysgu newydd ac arloesol, bydd yr ŵyl…

Darllenwch ragor

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar agor nawr ac mae’r enwebiadau’n llifo i mewn!

05/06/18 00:00:00

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar agor nawr, gan gynnig cyfle gwych i fusnesau lleol o bob maint ddathlu rhagoriaeth a thynnu sylw at eu llwyddiant.                                …

Darllenwch ragor

Tynnu Coes Wrth Reoli yn y Gweithle – Canllaw i beth sy’n dderbyniol yn y gweithle

05/06/18 00:00:00

Dyddiad: 28.06.2018

Yn cael ei gyflwyno gan Helen Iles, cyfreithiwr a hyfforddwr, a Gar…

Darllenwch ragor

Ysgol fusnes pop-yp

05/06/18 00:00:00

Mae cwrs hyfforddi am ddim i newid eich bywyd yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr y mis yma er mwyn helpu entrepreneuriaid newydd i sefydlu eu syniadau busnes.

Bydd yr ‘Ysgol Fusnes Pop-yp’ yn cael ei chyn…

Darllenwch ragor

Cyfleoedd gyrfaol gyda’r RAF ym Mhen-y-bont ar Ogwr

05/06/18 00:00:00

Bydd Tîm Cyflwyniadau’r RAF yn siarad mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Sony, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener 22 Mehefin am 11am. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal gan Madeline Moon AC a…

Darllenwch ragor

Arolwg Parciau Gwyliau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

05/06/18 00:00:00

Os ydych chi’n rheoli neu’n berchen ar barc gwersylla, carafanau neu wyliau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ar gyfer arolwg sy’n cael ei gynnal i sefydlu…

Darllenwch ragor

Canllawiau newydd ar gyfer yr iaith Gymraeg yn gyfrwng i fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dyfu

05/06/18 00:00:00

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi canllaw i helpu busnesau ac elusennau i ddefnyddio’r iaith Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol i ddenu a chadw cwsmeriaid.                

Mae’r canllaw –

Darllenwch ragor

Galw ar holl gwmnïau peirianneg Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

05/06/18 00:00:00

Mae cwmnïau peirianneg Bwrdeistref SirolPen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y ‘Diwrnod Rhyngwladol i Ferched mewn Peirianneg’ ar 23 Mehefin.

Nod y diwrnod ymwybyddiaeth ryngwladol…

Darllenwch ragor

25 Mai – y newid mwyaf erioed i ddiogelu data

10/05/18 00:00:00

Ar 25 Mai 2018 byddwn yn gweld y newid mwyaf erioed yn y DU i ddeddfau Diogelu Data gan weithredu yr UE a fydd yn cymryd lle Deddf Diogelu Data bresennol 1998. Byd…

Darllenwch ragor

Cyfle i ddarganfod sut gall eich busnes chi ennill contractau Heathrow

10/05/18 00:00:00

Gall busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr glywed mwy am y cyfleoedd posib sy’n gysylltiedig â’r estyniad arfaethedig ar Faes Awyr Heathrow drwy fynychu Uwchgynhadledd Fusnes Heathrow 2018…

Darllenwch ragor

Hysbysiad Busnes – ydych chi wedi gweithredu’r newid?

10/05/18 00:00:00

Ar 1 Ebrill 2018 cynyddodd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol:

  • bydd y rhai 25 oed a hŷn yn derbyn £7.83 yr awr gyda chynnydd o 33c
  • bydd y rhai 21 i 24 oed yn derbyn £…

Darllenwch ragor

Ysgol fusnes PopUp am ddim yn dod i Ben-y-bont ar ogwr

10/05/18 00:00:00

Ysgol Fusnes PopUp Pen-y-bont ar Ogwr: Dydd Llun 18 i ddydd Gwener 29 Mehefin, Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Ysgol Fusnes PopUp unigryw sy’n rhoi’r adnoddau i gyfranogwyr ddechrau eu busn…

Darllenwch ragor

Cyfle i ddysgu sut gall marchnata digidol helpu eich busnes i ennill

10/05/18 00:00:00

Mae targedu cwsmeriaid ar-lein yn gynyddol bwysig i lwyddiant ym myd busnes, ond ydych chi’n manteisio i’r eithaf ar farchnata digidol?

Mae gan fusnesau lleol gyfle i ddod ar gwrs ‘ennill gyda marc…

Darllenwch ragor

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar agor nawr!

10/05/18 00:00:00

Tynnu sylw at eich busnes

Gallwch enwebu eich busnes yn awr ar gyfer amrywiaeth eang o gategorïau sydd wedi’u creu i gydnabod hufen sector busnes ffyniannus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Darllenwch ragor

Amazon yn cefnogi 'Bang on Brewery' ym Mhen-y-bont ar Ogwr

09/04/18 00:00:00

Mae 'Bang on Brewery' wedi rhoi hwb i'w werthiannau yn Lloegr a Gogledd Iwerddon gyda chymorth oddi wrth gawr gwerthu ar-lein Amazon.

Cafodd y cwmni meicro-fragu ei roi ar y rhestr fer ar gyfer gwo…

Darllenwch ragor

Categori newydd cyffrous i Wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018

09/04/18 00:00:00

Gyda lansiad Gwobrau Fforwm Busnes 2018 ar fin cyrraedd, cyhoeddwyd categori newydd sbon.

Mae'r wobr ‘Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y flwyddyn’ yn cael ei hychwanegu at restr y categorïau er mwy…

Darllenwch ragor

Stondinau ar gael ym marchnad canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

09/04/18 00:00:00

Derbynnir ceisiadau ar gyfer nifer gyfyngedig o stondinau yn y Farchnad Stryd CF31 boblogaidd.

Wedi'i lleoli ar Stryd Caroline, yng nghanol tref Penybont-ar-Ogwr, mae'r farchnad yn cynnig cyfle gwy…

Darllenwch ragor

Gweithdai hyfforddiant am ddim ar gyfer busnesau bwyd

09/04/18 00:00:00

Gall busnesau lleol ddysgu sut y gallant ddenu selogion bwyd i heidio at eu cynnyrch mewn gweithdai twristiaeth bwyd AM DDIM sy'n cael eu trefnu yn Ne Cymru.

Mae dau weithdy 'Sut i hyrwyddo twristi…

Darllenwch ragor

Rhowch hwb i’ch gallu i sicrhau arian a dylanwadu ar bobl

22/02/18 00:00:00

Rhowch hwb i’ch gallu i sicrhau arian a dylanwadu ar bobl

Gall arian grant fod yn elfen hanfodol o dwf a llewyrch Busnesau Bychain a Chanolig (BBaChau), ond mae llawer o fusnesau’n ei gweld yn he…

Darllenwch ragor

Diweddariad Cyfraith Gwaith

22/02/18 00:00:00

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd rheolwyr busnesau lleol i ddigwyddiad diweddaru gwybodaeth am gyfraith gwaith er mwyn i bobl ddeall effaith y diwygiadau deddfwriaethol diweddaraf.

B…

Darllenwch ragor

Dysgwch am gyfleoedd i gydweithio a allai fod ar y gorwel

22/02/18 00:00:00

Gwahoddir Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yng Nghymru i ddysgu sut y gallant ehangu eu gorwelion trwy fanteisio ar rwydweithiau Ewrop.

Bydd digwyddiad blynyddol am ddim Horizon 2020 yng Nghymr…

Darllenwch ragor

Arloesi a newid – dewch i gynhadledd yr arweinwyr

22/02/18 00:00:00

Gwahoddir arweinwyr a rheolwyr busnesau lleol i ddysgu am yr effaith gadarnhaol y gallai newid ac arloesi eu cael ar dwf busnes.

Mae ION Leadership yn cynnal cynhadledd AM DDIM i arweinwyr i helpu …

Darllenwch ragor

Trecco Bay YN ENNILL gwobr ranbarthol

22/02/18 00:00:00

Llongyfarchiadau mawr i Park Dean Resorts Trecco Bay am ennill gwobr yng Ngwobrau Twristiaeth Rhanbarthol 2018.

Enillodd y parc gwyliau i deuluoedd y wobr ‘safle Carafanau, Gwersylla, Gwersylla Moe…

Darllenwch ragor

Scott Quinnell yw siaradwr gwadd y digwyddiad brecwast busnes

06/02/18 00:00:00

Seren rygbi Cymru Scott Quinnell fydd y siaradwr gwadd ym mrecwast busnes Dydd Gŵyl Dewi blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 1 Mawrth. Cynhelir y digwyddiad yng ngwesty Coed-y-Mwstwr…

Darllenwch ragor

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi i cymorthrwyo CAF S.A.

21/12/17 00:00:00

undefined

Yn dilyn y cyhoeddiad cyffrous y bydd CAF S.A. yn adeiladu cyfleuster gweithgynhyrchu newydd yn y Parc Busnes Celtic, Llanwern, mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi digwyddiad pwrpasol Cwrdd …

Darllenwch ragor

Un o gewri’r byd chwaraeon yng Nghymru’n rhannu ei brofiadau â busnesau’r fforwm

20/12/17 00:00:00

undefined

Bydd aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael digwyddiad gwych yn y Flwyddyn Newydd wrth i un o gewri’r byd rygbi, y Cymro angerddol a’r ‘Sgarlet’ o’i ben i’w draed, Scott Quinnell, gael …

Darllenwch ragor

Cyfle i Ben-y-bont ar Ogwr yn sgil prosiect ehangu Heathrow

20/12/17 00:00:00

undefined

Mae cyfle i Ben-y-bont ar Ogwr (Brocastle) fod yn un o’r pedwar Hwb Logisteg ar gyfer prosiect ehangu Heathrow, gan elwa’n uniongyrchol o swyddi a thwf yng Nghymru.                      

Ochr y…

Darllenwch ragor

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a busnesau bach

20/12/17 00:00:00

undefined

Bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol(RhDDC) yn cael ei weithredu ym mis Mai 2018 a bydd yn cymryd lle’r Ddeddf Diogelu Data bresennol.        

Bydd rhaid i bob sefydliad gymryd camau er mwy…

Darllenwch ragor

Trawsnewid economi Cymru gyda Chynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru

20/12/17 00:00:00

undefined

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu cynllun gweithredu economaidd gyda’r bwriad o sefydlu economi ar sylfeini cadarn a hefyd datblygu a chefnogi busnesau’r dyfodol.  

Nod y cynllun economaidd yw…

Darllenwch ragor

Cyflenwr y diwydiannau creadigol yn croesi’r trothwy fel aelod rhif 800 y fforwm!

06/11/17 00:00:00

 undefined

 

Llun: (o’r chwith i’r dde): Jay Ball, Is-gadeirydd, Allan Kelly, Dan Hunt a Fran Kelly, Frankly Materials Ltd gyda’r Cynghorydd Charles Smith.

 

Dim ond ychydig o wythnosau ar ôl i Fforw…

Darllenwch ragor

Datgelu enillwyr gwobrau busnes lleol!

06/11/17 00:00:00

 undefined

Datgelwyd enillwyr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017. Dyma’r pumed tro i’r digwyddiad gael ei gynnal a chafwyd cinio mawreddog yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr i ddathlu…

Darllenwch ragor

Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr – gwahoddiad i fusnesau ddweud eu dweud!

26/10/17 00:00:00

undefined 

Ar ôl i’r cyllid a geir gan y llywodraeth ganolog gael ei ostwng yn barhaus, mae holl gynghorau’r DU yn gorfod newid eu ffordd o weithredu a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu er mwyn iddynt…

Darllenwch ragor

Newyddion ar gyfer busnesau twristiaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr

26/10/17 00:00:00

 undefined

Annog y busnes twristiaeth i gynnal ‘Arolwg Stoc Llety’

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn arolwg stoc llety yn ystod mis Hydre…

Darllenwch ragor

Ysbrydoli gweithlu’r dyfodol

26/10/17 00:00:00

 

 

Mae Ysbrydoli i Weithio yn brosiect a ariennir, a’i fwriad yw darparu cymorth i bobl ifanc rhwng 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae’r prosiect yn …

Darllenwch ragor

Mynediad i Waith

26/10/17 00:00:00

undefined

Cynllun gan Lywodraeth y DU yw Mynediad i Waith a gaiff ei gyflwyno gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) drwy’r Ganolfan Byd Gwaith sy’n rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl anabl, p’un a …

Darllenwch ragor

Cyflwyniad i ISO gan Business in Focus

26/10/17 00:00:00

undefined

Ydych chi’n cydymffurfio â’r safonau ISO newydd?

Dyddiad: Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017

Amseroedd: 8am – 12noon

Lleoliad: Business in Focus, Unit 14/15 Bocam Park, Pencoed, Bridgend C…

Darllenwch ragor

Edrych ymlaen at Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

25/09/17 00:00:00

undefined

Mae popeth yn barod i groesawu’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2017!

Mae 19 o fusnesau wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer ar draws w…

Darllenwch ragor

Gweithdy Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

25/09/17 00:00:00

undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn y gyfres ddiweddaraf o weithdai hanner diwrnod ynghylch cyfryngau cymdeithasol, gyda’r cyflwynydd, Austin Walters, Rheolwr Gy…

Darllenwch ragor

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Y Fargen Ddinesig ar gyfer 2017 a thu hwnt

25/09/17 00:00:00

undefined

 

Dydd Gwener 6 Hydref 2017

Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QY


7:30am - Cofrestru

8:00am - Dadl

9:00am - Diwedd (oddeut…

Darllenwch ragor

Dechrau iach i glinig ceiropracteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda chymorth cyllid

25/09/17 00:00:00

undefined

Dau entrepreneur o Ben-y-bont ar Ogwr yw’r buddiolwyr diweddaraf i gael arian gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr a UK Steel Enterprise i’w helpu i ddechrau eu busnes.

Mae’r pâr priod, Katie a Mich…

Darllenwch ragor

Sioe Deithiol Blwyddyn y Môr 2018

25/09/17 00:00:00

 undefined

Bydd Croeso Cymru yn teithio ym mis Hydref ar gyfer cyfres o sioeau teithiol i weld sut y gallwch chi weithio gyda ni ar Flwyddyn y Môr yn 2018. Bydd arddangosfa o fwyd a diod Cymru ar gael tr…

Darllenwch ragor

Gwahoddiad i ddigwyddiad Y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

25/09/17 00:00:00

undefined

11 Hydref 2017 – Stadiwm Dinas Caerdydd – 10:00-15:00

Mae hwn yn gyfle perffaith i chi ddysgu mwy am yr hyn gall KTP ei wneud i chi, a chlywed oddi wrth gwmnïau sydd wedi elwa ar y rhaglen …

Darllenwch ragor

n-ergy yn dathlu 10 mlynedd o lwyddiant (2007 – 2017)

25/09/17 00:00:00

undefined

Mae 2017 yn flwyddyn arbennig iawn i un o aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, n-ergy.

Dathlodd y cwmni ei ben-blwydd arbennig yn 10 oed yn ddiweddar. I nodi’r gamp wych hon, trefnodd n-…

Darllenwch ragor

Bragdy micro ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn tyfu trwy’r cyfryngau cymdeithasol

19/09/17 00:00:00

 undefined

Naw mis ar ôl agor ei ddrysau mae wedi gweld cynnydd o dros draean yn ei gynhyrchiant er mwyn ateb y galw. Mae'r cwmni wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i gy…

Darllenwch ragor

Seminar Brecwast Adnoddau Dynol gyda siaradwr gwadd Debra Barber

19/09/17 00:00:00

undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Hugh James yn falch iawn o’ch gwahodd i seminar brecwast yn rhad ac am ddim gyda’r prif siaradwr Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd…

Darllenwch ragor

Cymorth ar gael i fusnesau ddechrau a thyfu

10/08/17 00:00:00

undefined

Mae Busnes mewn Ffocws yn helpu busnesau i ddechrau a thyfu ers mwy na 27 mlynedd. Mae’n cynnig cyngor i berchnogion a rheolwyr ar fusnes, cynllunio, hyfforddiant sgiliau a chymorth ar sut i g…

Darllenwch ragor

Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cynnal diwrnod arbennig o golff

10/08/17 00:00:00

undefined

Tim 1: Stuart Meikle, Ian Holdham, Ioan Emanuel ac Jon Powell

Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cynnal diwrnod arbennig o golff Lai na phedair awr ar hugain ar ôl pytio’r bêl olaf yn y Ben…

Darllenwch ragor

Cronfa Kickstart yn helpu i ddatblygu busnes garddio newydd

09/08/17 00:00:00

undefined

Llun: (o’r chwith i’r dde) Glyn Thomas, Time Bennett-Jones ac Jeff Peters

Darllenwch ragor

Hoffem gael eich barn chi ar ‘Gwerthu Cymru i’r Byd!’

09/08/17 00:00:00

 undefined

Mae Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru dros yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wrthi’n cynnal ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru o’r enw ‘Gwerthu Cymru i’r byd’.

Mae Fforw…

Darllenwch ragor

Hyfforddiant a chyngor am ddim i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr

09/08/17 00:00:00

 undefined

Mae rheoli iechyd a llesiant y gweithwyr yn gwella perfformiad sefydliadau ac yn lleihau’r costau a ddaw yn sgil salwch ac absenoldebau staff, a gostiodd £500 miliwn i economi Cymru y llynedd

Darllenwch ragor

Gwella sgiliau eich gweithlu drwy’r rhaglen ‘metal’

09/08/17 00:00:00

undefined

Mae Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu (metal) yn brosiect sy’n cael ei arwain gan y galw yn y diwydiant. Y nod yw gwella sgiliau mwy na 360 o bobl ym maes Deunyddi…

Darllenwch ragor

Ymarfer corff neu ymlacio am ddim yn Halo Leisure!

09/08/17 00:00:00

 undefined

Mae Halo Leisure yn cynnig aelodaeth 7 diwrnod am ddim i aelodau o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a gallwch roi cynnig ar hyn i gyd yn rhad ac am ddim!

  • Dosbarthiadau ymarfer mewn grŵp (rhe…

Darllenwch ragor

Gwaith ar y cyd rhwng Trojan-Mek a Wetherby yn sicrhau buddsoddiad sylweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

09/08/17 00:00:00

undefined

Llun: (o’r chwith i’r dde) Jason Bull a Bill Singer, Depo Wetherby Pen-y-bont ar Ogwr, gyda Leighton Price, Trojan-Mek.

Yn dilyn y twf yn ei fusnes yn ne Cymru, mae Trojan-Mek Limited wedi cr…

Darllenwch ragor

Brecwast busnes gwib rwydweithio – ffordd gyflymach o rwydweithio

04/08/17 00:00:00

undefined

Dyddiadau: 13 Medi 20177.30am ar gyfer 8 tan 10amGwesty a Chlwb Hamdden HeronstonCost: Am ddim(gan gynnwys brecwast)

Dychmygwch wneud mwy o gysylltiadau mewn …

Darllenwch ragor

Datgelu pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

25/05/17 00:00:00

undefined

Datgelwyd enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol pumed digwyddiad Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr .

Ar flaen yr enwebiadau mae Kontroltek Ltd, Scott Waste, House of Cal…

Darllenwch ragor

Diogelwch eich busnes rhag ymosodiadau seiber – y cyngor diweddaraf

19/05/17 00:00:00

undefined

Yn dilyn yr ymosodiad seiber ddydd Gwener, mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol i fusnesau:

I grynhoi, gall busnesau mawr gymryd tri cham syml i ddioge…

Darllenwch ragor

Tyfwch eich busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda chwrs Gwerthu rhad ac am ddim gan Busnes Cymru

17/05/17 00:00:00

undefined

Teitl: Gwerthu Llwyddiannus 
Dyddiad: 1) 23 Mai ac 2) 25 Mai 2017
Amser: 09:00am - 13:00pm
Lleoliad: 1) Entrepreneurial-Spark, Caerdydd, CF10 1AU ac 2) USW Exchange, Pontypridd, CF…

Darllenwch ragor

Cyflymu Cymru i Fusnesau: Digwyddiadau busnes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a Diogelu Data rhad ac am ddim

17/05/17 00:00:00

undefined

undefinedTeitl:

:
24 Mai 2017
10:00am - 12:30pm
Gwesty a Chlwb Hamdden Heronston, Bridgend, CF35 5AW
Am ddim


Darllenwch ragor

Pecynnau cymorth ar gael ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae SE-Assist yn fodel arloesol sy’n rhoi cyfle i fentrau cymdeithasol gael cyllid a chymorth gan fusnesau mawr.

Yn dilyn cylch buddsoddi llwyddiannus yng Nghymru y llynedd, mae SE-Assist yn …

Darllenwch ragor

Ddraig Valley Farm Park, sy’n aelod o’r fforwm, yn agor atyniad anifeiliaid sydd wedi ennill gwobrau

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae parc fferm cyntaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr , sydd wedi ennill gwobrau, a leolir ar dir Coleg Penybont, Pencoed, wedi agor gatiau’r fferm i ymwelwyr erbyn hyn. 

Agorwyd Ddraig V…

Darllenwch ragor

Gwesty a Sba Best Western Heronston, sy’n aelod o’r fforwm, yn dathlu tair gwobr

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae’r lleoliad poblogaidd ym Mh…

Darllenwch ragor

Sioe Fasnach Dramor yn dangos y grantiau sydd ar gael i hybu eich busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae’r grantiau ar gael yn…

Darllenwch ragor

Cronfeydd Strwythurol yr UE: Galw am gyllid ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy a chyflogaeth gynaliadwy

17/05/17 00:00:00

undefined

Cynigion egni adnewyddadwy ar raddfa fachMae t…

Darllenwch ragor

Fforwym Busnes Pen-y-Bont ar Ogwr – Brecwast busnes gwib rwydweithio

15/05/17 00:00:00

Brecwast busnes gwib rwydweithio  – ffordd gyflymach o rwydweithio

undefined

Dyddiadau: 14 Mehefin 20177.30am ar gyfer 8 tan 10amGwesty a Chlwb Hamdden HeronstonCost:

Darllenwch ragor

Aelod newydd o’r fforwm Alsea Research yn cael budd o ddigwyddiadau’r fforwm busnes

13/04/17 00:00:00

undefined

Roedd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wrth ei fodd yn cwrdd ag un o’i aelodau diweddaraf, sef Andrew Harris o gwmni Alsea Research ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mewn seminar a oedd yn trafod ‘Cyfrynga…

Darllenwch ragor

Cenin Renewables o Ben-y-bont ar Ogwr yn agor fferm solar 20 erw i roi pwer i 800 o gartrefi

13/04/17 00:00:00

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darllenwch ragor

Contractau Aston Martin gwerth £60 miliwn i gael eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru

13/04/17 00:00:00

undefined

Bydd y gwneuthurwr ceir moethus, Aston Martin, yn cyflwyno gwerth mwy na £60 miliwn o gontractau cyflenwi ar gyfer ail gam ei ffatri yn Sain Tathan trwy sianel gaffael Llywodraeth Cymru, Gwerthwc…

Darllenwch ragor

Cynigion arbennig newydd i aelodau’r fforwm!

13/04/17 00:00:00

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig budd arbennig newydd i’w aelodau – cyfle i hysbysebu eich cynhyrchion neu wasanaethau i’n holl aelodau.

Mae’r a…

Darllenwch ragor

A yw eich busnes chi yn barod am y darn £1 newydd?

13/04/17 00:00:00

undefined

Mae’r darn £1 diweddaraf yn cynnwys cyfres o nodweddion diogelw…

Darllenwch ragor

Y sylw ar Bencoed wrth i gynhyrchu camera’r genhedlaeth nesaf a chanolfan ymchwil uwch ddod i Sony

13/04/17 00:00:00

undefined
Darllenwch ragor

Ymestyn cynllun band eang Cyflymu Cymru tan fis Mehefin 2017

13/04/17 00:00:00

undefined

Darllenwch ragor

Hyrwyddo eich busnes wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddod i Bencoed

13/04/17 00:00:00

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 Darllenwch ragor

Seminar Brecwast HR - Torri’r rheolau i greu diwylliant o berfformio’n dda

13/04/17 00:00:00

undefined
Dydd Iau 25 Mai 2017Amser: 08.30am ar gyfer 9am hyd at 11amLleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr Cost: Am ddim (yn cynnwys lluniaeth a brecwast)Darllenwch ragor

Dwy gronfa datblygu eiddo gyda help yr UE i roi hwb o £40m i seilwaith y Gorllewin a’r Cymoedd

22/03/17 00:00:00

undefined

Mae dwy gronfa newydd i ddatblygu eiddo wedi’u lansio gydag £14m o arian yr UE.  Disgwylir iddyn nhw sbarduno £40m o fuddsoddi i greu ac adnewyddu eiddo masnachol o ansawdd uchel i helpu busnesa…

Darllenwch ragor

Bargen ddinesig newydd gwerth £1.2 biliwn i hybu twf economaidd sylweddol i Ben-y-bont ar Ogwr

10/03/17 00:00:00

undefined

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, cadarnhawyd yn ffurfiol y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn sy’n cynnwys y 10 awdurdod lleol canlynol: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Bro Morgan…

Darllenwch ragor

Gwahodd busnesau i rownd arall o golff o’r radd flaenaf yr haf hwn

10/03/17 00:00:00

undefined

Mae’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex yn dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl fis Gorffennaf eleni ar ôl cynnal y digwyddiad yn llwyddiannus ar y cwrs yn 2014.

Da…

Darllenwch ragor

Perchnogion newydd i westy hanesyddol Great House yn Nhrelales

10/03/17 00:00:00

undefined

Mae Gwesty’r Great House, sydd yn 470 mlwydd oed, yn Nhrelales ar fin croesawu perchnogion newydd sef Sanjeev Bhagotra a’i bartner Elinor Roberts i’r lleoliad Tuduraidd hanesyddol, wrth i’r perch…

Darllenwch ragor

Aelod newydd o’r fforwm yn elwa ar ddigwyddiad rhwydweithio cyflym

10/03/17 00:00:00

undefined

Roedd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gwrdd ag un o’i aelodau newydd, Andrew Reed, yn y digwyddiad brecwast busnes ‘Rhwydweithio Cyflym’ diweddaraf ym mis Chwefror yng Ngwesty a Sba H…

Darllenwch ragor

Llywodraeth Cymru yn cynnig cyllid ar gyfer arloesi agored

10/03/17 00:00:00

undefined

Yn dilyn menter dreialu dwy flynedd lwyddiannus gydag wyth o gwmnïau angori yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn ei chyllid ar gyfer ledled Cymru.…

Darllenwch ragor

Tendrau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

09/03/17 00:00:00

undefined

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill contractau yn y sector cyhoeddus, mae’r wybodaeth ddiweddaraf am gontractau tendr a hysbysiadau dyfarnu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w…

Darllenwch ragor

Y Fforwm yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn brecwast busnes dan ei sang

09/03/17 00:00:00

undefined

Roedd mwy na 140 o bobl fusnes yn bresennol mewn brecwast i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 2017 yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo yn ddiweddar. Trefnwyd y digwyddiad gan Fforwm Busnes Pen-y-bon…

Darllenwch ragor

Diweddariad i gyfraith cyflogaeth 2017

09/03/17 00:00:00

undefined

Dyddiad: Dydd Iau 23 Mawrth 2017
Lleoliad: Canolfan Waterton, Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT
Amser: 8.30am i ddechrau am 9 tan 11am
Cost:  Am ddim i…

Darllenwch ragor

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - arolwg gwella Pen-y-bont

08/03/17 00:00:00

undefined

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio i wella lles ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol.

Drwy weithio gyda’r cyhoedd, mae’r Bwrdd am greu a…

Darllenwch ragor

Te prynhawn a sgwrs â Becky James

27/02/17 00:00:00

undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Grŵp yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer

Te prynhawn a sgwrs â Becky James yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr

Dyddiad: Dydd Iau 16 Mawrth 2…

Darllenwch ragor

Cyllid yn cefnogi busnes newydd i rwydo digon o fasnach ym Mhorthcawl

16/02/17 00:00:00

undefined

CAPTION(o’r chwith i’r dde) Tracy Mortimer, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda’r perchennog busnes, Emma Hancock a Glyn Thomas UK Steel Enterprise.

Mae siop bysgod newydd yn…

Darllenwch ragor

Pontydd i Waith 2 (BIW2)

25/01/17 00:00:00

undefined

Pontydd i Waith 2 (BIW2), prosiect cyffrous ar gyfer pobl economaidd anweithgar a di-waith ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, trwy ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau, cael hyfforddi…

Darllenwch ragor

Dewis Nigel Owens MBE i siarad yn y brecwast Dydd Gŵyl Dewi

25/01/17 00:00:00

 undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau lleol i ymuno â nhw i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 2017, mewn bore o adloniant o’r radd flaenaf, gan gynnwys gwestai arbennig, y dyfarnwr rygbi…

Darllenwch ragor

Busnesau twristiaeth yn mynd i elwa ar wybodaeth, cymorth a chyllid!

25/01/17 00:00:00

undefined

Gweithdy cyrchfan Bridgend Bites

Dyddiad: Dydd Iau 9 Chwefror 2017

Amser: 10am tan 1pm

Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, Ton Cynffig, Gogledd Corn…

Darllenwch ragor

€680,000 o gyllid Ewropeaidd yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr

25/01/17 00:00:00

 undefined


Mae Control 2K Ltd, busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi llwyddo i gael €680,000 o gyllid yn rhan o DIGICOR, sef prosiect technoleg ddigidol arloesol.

Bydd y prosiect yn creu technoleg ar-…

Darllenwch ragor

Codi ysbryd eich tîm ar ddechrau’r flwyddyn drwy fyw yn y gwyllt!

25/01/17 00:00:00

undefined

Rydym yn cynnal diwrnodau datblygu tîm unigryw mewn coetir preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys cynnau tân drwy’r oesoedd, adeiladu lloches, saethwriae…

Darllenwch ragor

Tyfwch eich busnes bwyd a diod â thechnoleg ddigidol

25/01/17 00:00:00

undefined

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal dosbarthiadau meistr sy’n archwilio sut i ddefnyddio technoleg ddigidol i dyfu eich busnes bwyd a diod.

Mae’r digwyddiadau am ddim hyn yn cael eu cynnal m…

Darllenwch ragor

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

25/01/17 00:00:00

undefined

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yn darparu ystod eang o gyrsiau ar-lein a chymorth i fusnesau, sydd â chynnwys sy’n addas i’r rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf mewn busnes a’r rhai …

Darllenwch ragor

Fforwm Allforio Cymru

20/01/17 00:00:00

undefined

 

 

Fforwm Allforio Cymru

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y cyfnod pan fydd wedi gadael yr UE, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal dau Fforwm Allforio.

Bydd y Fforymau hynny'n dod â chwmnïa…

Darllenwch ragor

Prosiect newydd yn ceisio helpu busnesau bach i ddringo’r gadwyn fwyd

11/01/17 00:00:00

undefined

Mae busnesau bwyd bach mewn rhannau gwledig o Gymru am gael cymorth i gyrraedd marchnadoedd newydd, o ganlyniad i brosiect cyffrous a arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr…

Darllenwch ragor

Busnesau lleol yn dod ynghyd i rwydweithio ar adeg y Nadolig

21/12/16 00:00:00

undefined

Photo: (o’r chwith i’r dde) Richard Boydell o United Graphic Design, a oedd yn noddi’r digwyddiad ar y cyd â KK Solutions, y digrifwr Sean Collins, Ian Jessopp – Cadeirydd y Fforwm a rheolwr g…

Darllenwch ragor

Cenwch, gorfoleddwch am gaffi newydd Gogledd Corneli

21/12/16 00:00:00

 undefined

y Cynghorydd Charles Smith, Caroline Jones, Jeff Peters (BCBC) a Glyn Thomas (UK Steel Enterprise)

Mae caffi newydd wedi agor yng ngogledd Corneli mewn union bryd ar gyfer y Nadolig gyda chy…

Darllenwch ragor

A allai eich busnes chi gynorthwyo ysgol leol?

21/12/16 00:00:00

undefined

 Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyfle cyffrous i fusnesau gynnig help llaw i ysgolion lleol.

Mae’r cyngor yn chwilio am fusnesau i gynorthwyo ysgol leol trwy noddi ei thî…

Darllenwch ragor

Ysgol Syrffio Porthcawl ar frig y don!

21/12/16 00:00:00

undefined

Mae Ysgol Syrffio Porthcawl, sy’n aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, wedi llwyddo i gyrraedd brig y don ar ôl ennill gwobr fawr ei bri, ‘Ysgol Syrffio Orau Prydain’ yng Ngwobrau Syrffio …

Darllenwch ragor

Hysbysiad gan Network Rail – Gwaith peirianyddol dros y Nadolig

21/12/16 00:00:00

undefined

Bydd Network Rail yn gwneud rhaglen waith enfawr yn ardal Caerdydd dros y Nadolig – yn rhan o’n Cynllun Uwchraddio Rheilffyrdd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect £300 miliwn i adnewyddu si…

Darllenwch ragor

Dewch i gwrdd ag Alice Brown, Cydgysylltydd Rheoli Cyrchfannau newydd Pen-y-bont ar Ogwr

21/12/16 00:00:00

 undefined

Mae Alice Brown wedi’i phenodi yn Gydgysylltydd Rheoli Cyrchfannau newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Hi fydd yn arwain y gwaith o gyflawni Cynllun Rheoli Cyrchfannau Bwrdeist…

Darllenwch ragor

ReNeuron yn gadarnhaol am ganlyniadau profion therapi bôn-gell i oroeswyr strôc

21/12/16 00:00:00

 undefined

Mae’r cwmni gwyddor bywyd ReNeuron ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi adrodd canlyniadau “calonogol iawn” yn y prawf clinigol diweddaraf i adennill symudiad yng nghymalau dioddefwyr strôc sydd wedi’u…

Darllenwch ragor

Cael anhawster cael gafael ar gyllid?

21/12/16 00:00:00

undefinedundefined

Os ydych chi’n fusnes bach y mae benthycwyr traddodiadol wedi gwrthod cyllid iddo, mae posib eich cyfateb i opsiynau cyllido eraill yn awr. Dyma gynllun llywodraeth newydd gyda chefnogaeth Banc …

Darllenwch ragor

Sut i feithrin teyrngarwch cwsmeriaid dros y Nadolig

13/12/16 00:00:00

undefined

Sut i feithrin teyrngarwch cwsmeriaid dros y Nadolig

Daw’r Nadolig â nifer o heriau a gofynion newydd i fusnesau. Mae'r cyfnod prynu prysur yn golygu bod angen i fusnesau reoli llif o draf…

Darllenwch ragor

Ystafell ar gael i grwpiau gwirfoddol ac elusennol ei llogi am ddim yng Ngholeg Penybo

24/11/16 00:00:00

undefined

Mae Coleg Penybont yn cynnig ei fwyty a’i gyfleusterau coffi am ddim i grwpiau gwirfoddol ac elusennol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cyfarfodydd, boreau coffi, digwyddiadau e…

Darllenwch ragor

Ardrethi busnes i newid

24/11/16 00:00:00

 undefined

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio wedi cwblhau’r ailbrisiad o werthoedd ardrethol ac wedi cyhoeddi’r gwerthoedd ardrethol drafft ar-lein. Yno, gallwch weld os yw’r manylion sy’n sail i werth ardre…

Darllenwch ragor

Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

24/11/16 00:00:00

undefined

Bydd Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol yn rhoi cymorth ariannol y fusnesau cymdeithsasol yng Nghymru i’w galluogi i dyfu a chreu cyflodd am waith. Fe’I harrienir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rh…

Darllenwch ragor

Y Maer yn mynd ar daith o amgylch busnesau buddugol!

23/11/16 00:00:00

undefined

Mae Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins a’r Faeres Teresa Jenkins, wedi bod yn ymweld ag enillwyr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016. Roedd y Maer yn dy…

Darllenwch ragor

Tocynnau cynnar ar werth ar gyfer Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hyn 2017

23/11/16 00:00:00

 undefined

Llun: Phillip Price

Bydd Cymru yn mwynhau ei chynrychiolaeth gryfaf yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yr haf nesaf a gyflwynir gan Rolex, wrth i’r digwyddiad ddychwelyd i Glwb Golff Ro…

Darllenwch ragor

Mae UGD yn lledaenu ychydig o hwyl yr wyl y Nadolig yma

17/11/16 00:00:00

undefined

Mae UGD yn lledaenu ychydig o hwyl yr wyl y Nadolig yma gyda raffl AM DDIM i holl aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

O ddydd Iau 1 Rhagfyr 2016 ymlaen, cyfrwch i lawr y 12 diwrnod tan y …

Darllenwch ragor

Cyfle i barcio ceir AM DDIM ym maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw yn dilyn gweithredu cam cyntaf datblygiad gwerth £9m

17/11/16 00:00:00

undefined

Mae maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr bellach ar agor – ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi’r achlysur drwy gynnig parcio ceir am ddim …

Darllenwch ragor

Cyfle i fwynhau hwyl yr wyl yn y cinio Nadolig

15/11/16 00:00:00

undefined

Byddwch yn barod am gyffro a llawenydd y tymor ewyllys da yng nghwmni’r comedïwr Sean Collins yng nghinio Nadolig Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni.

Bydd Sean, sy’n dod o Ganada ac yn un o…

Darllenwch ragor

Diwrnod i Godi Ymwybyddiaeth am y Cyfleoedd a fydd yn gysylltiedig â’r Metro 23 Tachwedd, Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

15/11/16 00:00:00

undefined

Mae'n gyfnod cyffrous iawn i'r sector rheilffyrdd yn y DU ac yng Nghymru yn benodol. Bydd prosiectau seilwaith mawr ar waith dros y blynyddoedd nesaf, yn enwedig Metro De-ddwyrain Cymru a'r pro…

Darllenwch ragor

Asesiad digonolrwydd gofal plant

21/10/16 00:00:00

undefined

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i chi rannu eich safbwyntiau am y gofal plant sydd ar gael ar hyn o bryd yn y fwrdeistref sirol a'r dylanwad mae hyn yn ei gael ar eich cyflogei…

Darllenwch ragor

Datgelu enillwyr rhagoriaeth busnes mewn seremoni wobrwyo!

14/10/16 00:00:00

 undefined

Cafodd arweinwyr disglair cymuned busnes Pen-y-bont ar Ogwr eu dathlu yn seremoni a chinio Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016 yn ddiweddar.

Daeth bron i 180 o bobl fusnes at ei gily…

Darllenwch ragor

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cenedlaethol Cymru

13/10/16 00:00:00

undefined

Hoffai Uned Ymchwil i Economi Cymru (WERU) Ysgol Busnes Caerdydd eich gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy’n archwilio’r buddion sy’n gysylltiedig â busnesau’n mabwysiadu technolegau sy…

Darllenwch ragor

Agor microfragdy newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

13/10/16 00:00:00

undefined

Rhoddwyd caniatâd am y llun gan WalesOnline

Mae microfragdy newydd o’r enw ‘Bang on Brewery’ yn mynd i agor ar Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd yn cynnig amrywiaeth o gwrw mode…

Darllenwch ragor

A allech chi arbed arian ar eich biliau ynni?

13/10/16 00:00:00

undefined

 

 

Mae parhau i fod yn gystadleuol mewn marchnad sy’n gynyddol heriol yn mynd i fod yn fwy o flaenoriaeth i fusnesau yng Nghymru, a cheir

Darllenwch ragor

Dyfarnu statws SafeContractor i gwmni symud peiriannau Trojan-Mek o dde Cymru

13/10/16 00:00:00

undefined

Mae cwmni Trojan-Mek Limited sy’n arbenigo mewn symud peiriannau a darparu peiriannau halio wedi derbyn achrediad gan SafeContractor am ei ymrwymiad i gyflawni rhagoriaeth mewn iechyd a diog…

Darllenwch ragor

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS)

13/10/16 00:00:00

undefined

Cynllun buddsoddi pwrpasol yw TISS sy’n targedu busnesau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Mae’r gronfa yn cynnwys cymysgedd o arian ad-daladwy ac arian nad yw'n ad-daladwy, gan dargedu prosie…

Darllenwch ragor

Busnesau lleol yn gwneud Gwib Rwydweithio yn llwyddiant unwaith eto

13/10/16 00:00:00

undefined

Hoffai Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddiolch i fusnesau lleol a gymerodd ran yn nigwyddiad Gwib Rwydweithio mis Medi, gan sicrhau ei fod yn llwyddiant unwaith eto.

Cafodd y rhai a oedd y…

Darllenwch ragor

System ar-lein yn helpu masnachwyr canol y dref i drechu trosedd

13/10/16 00:00:00

undefined
Suat Eman @ FreeDigitalPhotos.net

Darllenwch ragor

Y Gronfa Twf a Ffyniant

11/10/16 00:00:00

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio £5 miliwn o Gyllid Twf a Ffyniant yn ffurfiol er mwyn cefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i greu a diogelu swyddi.

Mae’r gronfa yn arian grant nad oes y…

Darllenwch ragor

Llunio Dyfodol Pen – y- bont ar Ogwr

11/10/16 00:00:00

undefined

Yn dilyn gostyngiadau parhaus mewn cyllid gan y llywodraeth ganolog, rhaid i bob cyngor ar draws y wlad newid y ffordd mae’n gweithio a’r gwasanaethau mae’n eu darparu er mwyn ymdopi â llai. Mae …

Darllenwch ragor

Mulligan i gyhoeddi canolfan newydd mewn digwyddiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr

28/09/16 00:00:00

Mae Mulligan Community, sefydliad dielw sy’n ceisio atal digartrefedd, yn cynnal digwyddiad arbennig i gyhoeddi lleoliad, cynlluniau ac amseroedd agor ar gyfer ei Ganolfan MC newydd i ddarparwyr gwas…

Darllenwch ragor

Defnyddio Marchnata Fideo er mwyn Ysgogi Ymgysylltu â Chwsmeriaid

28/09/16 00:00:00

undefined

undefined

Efallai nad yw marchnata fideo yn flaenoriaeth i lawer o fusnesau bach a chanolig (SME) ond wrth i’r dull marchnata creadigol hwn gynyddu mewn hyblygrwydd a phoblogrwydd ymysg busnesau a defn…

Darllenwch ragor

Busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – dweud eich dweud!

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i wrando ar safbwyntiau trigolion a busnesau lleol ac ymateb iddynt er mwyn cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau. Gweler isod …

Darllenwch ragor

Zimmer Biomet yn ehangu yn golygu swyddi newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae cwmni gweithgynhyrchu meddygol Zimmer Biomet o America, yn bwriadu ehangu ei safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chreu bron i 40 o swyddi newydd a diogelu 50 o swyddi eraill. Mae’r cwmni eisoes …

Darllenwch ragor

Cronfa Fusnes Cymru

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae Cronfa Fusnes Cymru newydd gwerth £136 miliwn, a gefnogir gan yr UE a Llywodraeth Cymru, yn cefnogi busnesau bach a chanolig Cymru trwy:

  • Ddarparu benthyciadau busnes a phecynnau ecwit…

Darllenwch ragor

Cyfleoedd gyda Kier Construction

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae Kier Construction yn annog lleoliadau gwaith i alluogi unigolion i ennill profiad ar y safle a’u cefnogi wrth benderfynu ar yrfa ar gyfer y dyfodol.

Mae Kier yn recriwtio graddedigion ym …

Darllenwch ragor

Prosiect ymchwil Busnes Cymdeithasol Cymru

14/09/16 00:00:00

undefined

Yn 2014, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeiriadur o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a llunio adroddiad ‘. Roedd yr adroddiad y…

Darllenwch ragor

Cronfa Twf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

12/09/16 00:00:00

undefined

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £5 miliwn o gyllid i gefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i greu a diogelu swyddi. 

Bydd y Gronfa'n cefnogi busnesau yng Nghymru sy'n awyddus i dyfu …

Darllenwch ragor

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Allforwyr Cymru yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad brecwast ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

01/09/16 00:00:00

undefinedundefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Allforwyr Cymru yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad brecwast ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

Cyfleoedd i Allforwyr Cymru yn sgil G…

Darllenwch ragor

Ffair Recrwtio a Gwybodaeth Pen-y-Bont ar Ogwr

25/08/16 00:00:00

undefinedundefinedundefined

A yw eich busnes yn ystyried recriwtio ar hyn o bryd?

Bydd Canolfan Byd Gwaith mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal ein Ffair Recriwtio a Gwy…

Darllenwch ragor

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

24/08/16 00:00:00

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith i bob landlord gofrestru, ac i bob asiant a landlord sy’n rheoli eiddo ei hun gael trwydded.


Darllenwch ragor

Masnachwyr yn pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes yng nghanol y dref

11/08/16 00:00:00

 undefined

Mae masnachwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi pleidleisio o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes (BID).

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (BID) yn ardaloedd diffiniedig, a gall siopau a masnachwyr o fewn …

Darllenwch ragor

Ymddiriedolaeth Tŷ Sant Ioan, Pen-y-bont ar Ogwr

11/08/16 00:00:00

undefined

Mae Ymddiriedolaeth Tŷ Sant Ioan yn elusen gofrestredig, a ffurfiwyd yn 2012 ac a leolir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn bwriadu prynu Tŷ Sant Ioan, a adeiladw…

Darllenwch ragor

Dyfarniad Cymru Wledig ‘UnLtd’

10/08/16 00:00:00

undefined

 

Mae ‘UnLtd’ yn cynnig cefnogaeth i bobl alluog, fentrus ar draws y DU sydd am wneud y byd yn lle gwell i fyw. Gelwir y bobl hyn yn “entrepreneuriaid cymdeithasol”.

Rydym yn cynnig arian a c…

Darllenwch ragor

Moderneiddio Twnnel Hafren Gweithio ar eich cyfer chi.

10/08/16 00:00:00

 undefined

 

Mae Network Rail yn paratoi Twnnel Hafren, a adeiladwyd 130 o flynyddoedd yn ôl, ar gyfer y fflyd newydd o drenau trydan cyflymach, gwyrddach.

Bydd y twnnel ar gau am chwe wythnos o 12 M…

Darllenwch ragor

A ydych chi’n fusnes sydd am wella sgiliau eich aelodau staff?

05/08/16 00:00:00

 undefined

 Mae hyd at 70% o gyllid* ar gyfer hyfforddi ar gael i chi yn awr.

 Mae’n rhan o weithrediad Cymru gyfan sydd â’r nod o wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan gynnig cyfleo…

Darllenwch ragor

Pontydd i Waith 2 – Pen-y-bont ar Ogwr

05/08/16 00:00:00

undefined

Mae Pontydd i Waith 2 yn brosiect cyffrous ar gyfer pobl ddi-waith neu bobl nad ydynt yn economaidd weithredol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau, hyffordd…

Darllenwch ragor

Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

05/08/16 00:00:00

undefined

Darllenwch ragor

Datgelu enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016!

05/08/16 00:00:00

undefined

 

Bydd enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu datgelu yn fuan.

A’r digwyddiad bellach yn hawlio lle anrhydeddus yn nyddiadur pobl f…

Darllenwch ragor

Ymunwch â ni i rwydweithio’n graff ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

05/08/16 00:00:00

undefined

Mae rhaglen hydref / gaeaf Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr o ddigwyddiadau busnes, yn cychwyn gyda Brecwast Busnes Gwib-rwydweithio ar 14 Medi 2016.

Mae’r digwyddiad gwib-rwydweithio busnes …

Darllenwch ragor

Mentora Busnes Cymru

23/06/16 00:00:00

 

Welsh GovernmentERDF - Europe & Wales investing in your future

 

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i he…

Darllenwch ragor

Gwobrau’r Frenhines am Fenter

23/06/16 00:00:00

undefined

Sefydlwyd Gwobrau’r Frenhines am Fenter yn 1966 yn wreiddiol ac maent wedi eu datblygu dros y blynyddoedd i’w ffurf bresennol, sef tri chategori o wobrau i gydnabod cyflawniadau rhagorol cw…

Darllenwch ragor

Gweithdy Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru

23/06/16 00:00:00

undefined

Gweithdy Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru

Cost: Am ddim

Bydd y pynciau a fydd yn cael eu trafod yn y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Gwerthu mwy i’ch cwsmeriaid – trosolwg o systemau R…

Darllenwch ragor

Carreg filltir anhygoel i Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr!

22/06/16 00:00:00

undefined

(Chwith i’r de): Jo Lawson, Zoe Westerman, Jan Balsdon a Liz Watkins o The Wallich, Pen-y-bont ar Ogwr gyda’r Dywedodd Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, Ian Jessopp.

Mae Fforwm Busn…

Darllenwch ragor

Gwefan newydd y fforwm yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol

23/05/16 00:00:00

undefined

Bydd busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gael gwybod bod gwefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i hailwampio er mwyn rhoi gwedd newydd, ffres iddi.

Mae’r wefan wed…

Darllenwch ragor

canolfanbydgwaith

23/05/16 00:00:00

undefined

 

Ydych chi’n recriwtio nawr neu’n y dyfodol?

Ydych chi wedi ystyried defnyddio'r Ganolfan Byd Gwaith?

Gallwn gynnig i chi:

  • Safle am ddim i chi gyfweld ynddo/ cyfleusterau i Gyfar…

Darllenwch ragor

Myfyrwyr diweddaraf Clwb Sadwrn Ford yn graddio

21/04/16 00:00:00

undefinedDarllenwch ragor

Galw ar fusnesau i gyflogi mwy o bobl anabl yn y gweithle trwy gynlluniau newydd

22/01/16 00:00:00

undefined

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyflwyno dau gynllun partneriaeth newydd a fydd yn gweithio ochr yn ochr â chyflogwyr lleol i gynyddu nifer pobl anabl yn y gweithle.

Nod y Llywodraeth yw…

Darllenwch ragor

A yw eich busnes yn edrych am gontractau sector cyhoeddus?

30/07/15 00:00:00

undefined

Mae GwerthwchiGymruyn ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at helpu busnesau i ennill contractau gyda'r sector cyhoeddus ledled Cymru.

Bob blwyddyn…

Darllenwch ragor