English

€680,000 o gyllid Ewropeaidd yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr

25/01/17 00:00:00

 undefined


Mae Control 2K Ltd, busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi llwyddo i gael €680,000 o gyllid yn rhan o DIGICOR, sef prosiect technoleg ddigidol arloesol.

Bydd y prosiect yn creu technoleg ar-lein sy’n galluogi busnesau bach ledled Ewrop i gydweithredu â gweithgynhyrchwyr mawr a datblygu cyfleoedd busnes cadwyn gyflenwi. Mae’n cynnwys datblygu marchnad ar-lein a thechnoleg i alluogi cynnyrch a gwasanaethau i gael eu teilwra yn well trwy integreiddio mentrau gan fusnesau llai i brosesau cynhyrchu ar raddfa fwy. Bydd y prosiect yn cynnwys busnesau a phrifysgolion o Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal, yr Iseldiroedd a’r DU.

Meddai Gash Bhullar, rheolwr gyfarwyddwr Control 2K ym Mhen-y-bont ar Ogwr:

“Fel busnes, rydym wedi gweithio ar brosiectau ar draws Ewrop am sawl blwyddyn ac mae cael mynediad i raglenni megis Horizon 2020 yn ein galluogi i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a thechnoleg newydd trwy gydweithredu â sefydliadau arweiniol ledled Ewrop. Rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o DIGICOR, sy’n fenter gyffrous newydd â llawer o botensial i fusnesau bach a chanolig sy’n ceisio manteisio ar dechnoleg y dyfodol, a fydd yn dod yn rhan o arfer prif ffrwd ymhen tair i bum blynedd.”

Ariennir y prosiect gwerth €7.9 miliwn gan raglen ymchwil ac arloesi fwyaf erioed y Comisiwn Ewropeaidd, Horizon 2020.

Mae’r gronfa Horizon 2020 gwerth €77 biliwn yn canolbwyntio ar ragoriaeth ym maes gwyddoniaeth, arweinyddiaeth ddiwydiannol a mynd i’r afael â heriau cymdeithasol. Ei nod yw sicrhau bod cenhedloedd yr UE yn datblygu gwyddoniaeth o’r radd flaenaf, yn chwalu rhwystrau i arloesi ac yn ei gwneud yn haws i sectorau cyhoeddus a phreifat ledled yr UE gydweithio ym maes ymchwil ac arloesi.

Mae busnesau a phrifysgolion Cymru eisoes wedi sicrhau dros €50 miliwn gan Horizon 2020. Mae’r arian yn darparu cyfleoedd gwirioneddol i fusnesau a phrifysgolion Cymru fod ar y blaen ym maes ymchwil ac arloesi, ac i gydweithredu â sefydliadau arweiniol ledled Ewrop.

Er gwaethaf Brexit, mae Horizon 2020 ar gael i fanteisio arni a bydd dyfarniadau a wneir tra ein bod yn yr UE yn cael eu gwarantu gan Drysorlys y DU. Mae Horizon 2020 yn un o nifer o raglenni a gaiff eu rheoli’n uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd (EC) ond mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru ar gael i gefnogi holl sefydliadau Cymru sy’n gwneud cais neu’n ystyried gwneud cais am arian ymchwil ac arloesi gan yr UE. Mae’n gweithio’n agos â phartneriaid ar lefel Cymru, y DU a’r UE i gydgysylltu a hwyluso ystod eang o gymorth a chyngor sydd ar gael er lles sefydliadau Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am Horizon 2020 ar gael yma: http://bit.ly/2jGrEDy