English

A allech chi arbed arian ar eich biliau ynni?

13/10/16 00:00:00

undefined

 

 

Mae parhau i fod yn gystadleuol mewn marchnad sy’n gynyddol heriol yn mynd i fod yn fwy o flaenoriaeth i fusnesau yng Nghymru, a cheir costau y mae modd i chi eu lleihau heb amharu ar eich cynhyrchiant.

Sut?  Drwy newid eich offer sy’n hen ac aneffeithlon, fel eich goleuadau, system wres, system dymheru a system reweiddio, neu drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy.

Er enghraifft, yn dilyn benthyciad di-log gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, gallodd ‘Pic-Up Spares’ yn Abertawe osod goleuadau LED, a rhagwelir y byddant yn arbed £12,000 y flwyddyn, yn ogystal â lleihau eu hallyriad CO2 gan 60 tunnell. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.  

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn cynnig benthyciadau i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, i’w helpu i brynu a gosod offer ac ynni adnewyddadwy sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.

Cewch fenthyg cyn lleied â £3,000 neu gymaint â £200,000 i ariannu eich prosiect, yn gwbl ddi-log. Cynllunnir benthyciadau mewn modd sy’n golygu, yn y rhan fwyaf o achosion, y dylai’r arbedion misol ar eich biliau ynni fod yn fwy na’r ad-daliadau misol, ac mae’r cyfnod ad-dalu rhwng 1 a 4 blynedd.

Yn ogystal, cewch hefyd wneud cais am gyfraniad cyfalaf gan Gronfa Busnesau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon, sy’n ariannu hyd at 30% o gyfanswm cost y prosiect, hyd at uchafswm o £10,000.

Mae hwn yn amser gwych i ystyried lleihau eich costau a bod ar flaen y gad. Os nad ydych chi’n gwybod lle i ddechrau, ffoniwch yr Ymddiriedolaeth Garbon a gallant hwy eich helpu i nodi cyfleoedd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwefan yr Ymddiriedolaeth Garbon yn www.carbontrust.com/walesloans <http://www.carbontrust.com/walesloans> a www.carbontrust.com/greenbusiness <http://www.carbontrust.com/greenbusiness> neu ffoniwch 028 9073 4398.

Mae Telerau ac Amodau a rheolau cymhwysedd yn berthnasol.

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon wedi’i hawdurdodi a’I rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer credyd i ddefnyddwyr. Mae’r benthyciadau ar 0% APR. Enghraifft nodweddiadol: Benthyciad o £12,000 dros 48 mis = ad-daliad misol o £250. Cyfanswm i’w ad-dalu £12,000.

undefined