Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Aelod newydd o’r fforwm Alsea Research yn cael budd o ddigwyddiadau’r fforwm busnes

13/04/17 00:00:00

undefined

Roedd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wrth ei fodd yn cwrdd ag un o’i aelodau diweddaraf, sef Andrew Harris o gwmni Alsea Research ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mewn seminar a oedd yn trafod ‘Cyfryngau cymdeithasol mewn busnes’ a gynhaliwyd yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr fis Chwefror.

Mae gan Andrew radd meistr mewn Marchnata o Brifysgol Abertawe, ac mae’n angerddol am bopeth sy’n ymwneud â data. Yn 2016 sefydlodd Alsea Research, ar ôl bod yn weithiwr proffesiynol ym maes ymchwil marchnata ledled de Cymru yn ystod y saith mlynedd diwethaf.

Wrth esbonio cefndir a phwynt gwerthu unigryw (USP)Alsea, dywedodd Andrew:

“Rwyf wastad wedi mwynhau pori trwy setiau mawr o ddata i ddatgelu gwybodaeth newydd neu gudd i’r cwmnïau yr wyf wedi gweithio gyda nhw.

“Dros y blynyddoedd, rwyf wedi darganfod bod y rhan fwyaf o gwmnïau yn gweld y dasg o drin eu data, heb sôn am gasglu a dadansoddi’r data, yn un hynod o lethol. Ond i mi, rwyf wrth fy modd yn gwneud hynny!”

Ychwanegodd: “Yn wahanol i gwmnïau ymchwil eraill, rwy’n credu mai pwynt gwerthu unigryw Alsea yw ein bod yn ceisio gwneud mwy na chyflawni prosiect ymchwil a gadael gyda'r dystiolaeth. Yn ogystal â rhannu canfyddiadau’r ymchwil â’n cleientiaid, rydym yn ceisio hefyd rannu unrhyw asedau a ddatblygwyd ar gyfer y prosiect, megis cronfa ddata. Trwy wneud hyn, ein nod yw creu perthynas hirdymor ddilys ac ystyrlon â’n cleientiaid o’r cychwyn cyntaf.”

Cred Andrew, gyda’i brofiad helaeth ym maes marchnata, ymgysylltu, darparu gwybodaeth, ymchwilio a rheoli data ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, fod cynhyrchu gwybodaeth allweddol o ddata cwsmeriaid yn hollbwysig er mwyn parhau yn gystadleuol ac yn gost effeithiol ym marchnad orlawn yr oes sydd ohoni.

“Heb gasglu data cadarn, dadansoddiadau ystyrlon a phrosesau adrodd, mae cwmnïau mewn perygl o wneud penderfyniadau costus ar sail canfyddiad yn unig.”

Ychwanegodd:“Yn yr hinsawdd bresennol – lle mae toriadau i’r gyllideb yn beth cyffredin – os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cwsmeriaid, gallai unrhyw benderfyniad marchnata byrbwyll fod yn hynod o gostus i’ch proffidioldeb.

“Yn Alsea gallwn helpu cwmnïau i sicrhau eu bod yn gwario eu cyllidebau ar gynhyrchion, gwasanaethau ac ymgyrchoedd sy’n berthnasol i’w cwsmeriaid.”

Wrth symud ymlaen, mae bod yn aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, ym marn Andrew, yn rhan allweddol o hyrwyddo Alsea Research yn yr ardal leol ac o rwydweithio i wneud y cysylltiadau angenrheidiol i ddatblygu ei fusnes.

Dywedodd: “Rwyf eisoes wedi elwa ar fynd i nifer o ddigwyddiadau’r fforwm busnes, gan gynnwys digwyddiad brecwast busnes gwib-rwydweithio, lle’r oeddwn i’n gallu siarad ag amryw o wahanol gwmnïau lleol gan gynnwys gwasanaethau ariannol a darparwyr gofal cymdeithasol ynglŷn â’u hanghenion ymchwil marchnata, yn ogystal â chael adborth ar ein cynnig cyffredinol.

“Rwyf hefyd wedi bod i rai o'r gweithdai mwy ymarferol fel marchnata trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Rhoddodd y rhain lawer o syniadau ymarferol i mi sydd wedi golygu fy mod wedi  sefydlu blog fy nghwmni ac rwyf i eisoes wedi cadw lle ar y gweithdy cyfryngau cymdeithasol nesaf ym mis Mai.”

Ychwanegodd: “Mae hysbysebu cynnig penodol i gyd-aelodau ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac yn y e-gylchlythyr diweddar business@bridgend hefyd wedi arwain at nifer o ymholiadau cadarnhaol gan aelodau’r fforwm sydd â diddordeb yn fy musnes i, ac rwyf wrthi’n mynd ar ôl hynny ar hyn o bryd.”

Mae rhagor o wybodaeth am Alsea Research ar gael yn: www.alsearesearch.co.uk neu drwy ddilyn ar Twitter: @AlseaResearch.  Hefyd, mae manylion o gynnig Alsea Research i gyd-aelodau ar gael yn: www.bridgendbusinessforum.co.uk/memberoffers.

Bydd brecwast busnes gwib-rwydweithio nesaf Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr – ar y ffordd ddoethach o rwydweithio – yn cael ei gynnal yng Ngwesty a Sba Heronston ddydd Mercher 14 Mehefin 2017 a gellir cadw lle trwy: www.bridgendbusinessforum.co.uk/events.

Hefyd, bydd y seminar nesaf ar gyfryngau cymdeithasol mewn busnes – Social pay per click – yn cael ei gynnal yn Engage Training, Canolfan Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 18 Mai a gellir cadw lle trwy: www.bridgendbusinessforum.co.uk/events.  

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk.