English

Aelod newydd o’r fforwm yn elwa ar ddigwyddiad rhwydweithio cyflym

10/03/17 00:00:00

undefined

Roedd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gwrdd ag un o’i aelodau newydd, Andrew Reed, yn y digwyddiad brecwast busnes ‘Rhwydweithio Cyflym’ diweddaraf ym mis Chwefror yng Ngwesty a Sba Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr.

Sefydlodd Andrew a’i wraig Lisa gwmni o’r enw Capable Hands LLP, a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ym mis Medi 2016, ar ôl sylwi ar fwlch yn y farchnad ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth i bobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain.

Gan egluro cefndir ei fusnes, meddai Andrew:

“Fel plant i rieni hŷn, fe wnaethom ni sylweddoli, mai dim ond nifer cyfyngedig iawn o wasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd – gan awdurdodau lleol a’r sector preifat – sy’n bodloni anghenion pobl hŷn yn ein cymuned. Er bod gofalwyr yn darparu gwasanaeth y mae ei wir angen, maen nhw’n aml yn gyfyngedig i ymweliadau byrion ac mae ganddynt lawer o gleientiaid i’w gweld. Felly, gan fod poblogaeth gynyddol o bobl hŷn, sy’n byw’n hwy erbyn hyn, mae’n fwy tebygol y bydd pobl angen cymorth a chefnogaeth i gynnal eu cartrefi, eu gerddi, eu hanifeiliaid anwes, yn ogystal â gwasanaethau gofal personol penodol.”

Wrth edrych ymlaen, mae Andrew yn cynnal trafodaethau ar hyn o bryd gydag amrywiaeth o sefydliadau statudol a thrydydd sector ar draws y fwrdeistref sirol i drafod sut y gall Capable Hands ategu’r gwasanaethau hyn orau. Mae eisoes wedi cael adborth cadarnhaol gan nifer o wasanaethau allweddol yn yr ardal leol ac mae’n bwriadu cymhwyso ar gyfer eu rhestrau darparwyr gofal cymeradwy, yn ogystal â hwyluso atgyfeiriadau trawsbleidiol. Yn ei farn ef, mae bod yn rhan o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn elfen allweddol o hyrwyddo Capable Hands o fewn y sector a sefydlu’r cysylltiadau angenrheidiol sydd eu hangen arno i ddatblygu ei fusnes.

Ychwanegodd: “Rwyf eisoes wedi elwa ar fod yn bresennol yn nigwyddiad brecwast busnes rhwydweithio cyflym y fforwm busnes. Cefais gyfle i wneud cysylltiadau cychwynnol â nifer o gyflenwyr gwasanaethau y bydd ein cwmni eu hangen yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ond, fel busnes newydd, roedd hefyd yn ddefnyddiol iawn cael ymarfer siarad am ein gwasanaethau a chael adborth gan reolwyr a pherchnogion busnes eraill ynglŷn â’r hyn yr ydym ni’n ei gynnig.

“Rwy’n credu bod yr amrywiaeth o sectorau busnes a oedd yn bresennol hefyd yn ddefnyddiol iawn; siaradais â llawer o wahanol sefydliadau gan gynnwys gwasanaethau ariannol, telegyfathrebu, marchnata a hyd yn oed busnes trin cŵn. Rwyf yn sicr yn bwriadu bod yn bresennol yn y digwyddiad rhwydweithio cyflym nesaf ym mis Mehefin ac mewn digwyddiadau eraill er mwyn manteisio i’r eithaf ar fy aelodaeth o’r fforwm.”

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Capable Hands yn: www.capablehandsllp.com neu drwy ymweld â’u tudalen Facebook: www.facebook.com/capablehandsllp

Cynhelir brecwast busnes rhwydweithio cyflym nesaf Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr – y ffordd glyfar o rwydweithio yng Ngwesty a Sba Heronston ddydd Mercher 14 Mehefin 2017 a gellir cadw eich lle drwy:  www.bridgendbusinessforum.co.uk/events.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk

undefined  undefined