English

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cenedlaethol Cymru

13/10/16 00:00:00

undefined

Hoffai Uned Ymchwil i Economi Cymru (WERU) Ysgol Busnes Caerdydd eich gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil sy’n archwilio’r buddion sy’n gysylltiedig â busnesau’n mabwysiadu technolegau sy’n galluogi band eang.

Pwrpas yr ymchwil yw adnabod sut mae busnesau yn defnyddio technolegau digidol i wella eu cystadleurwydd. Trwy gwblhau’r holiadur hwn, byddwch yn helpu i lunio’r ffordd bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ac yn darparu cefnogaeth busnes i BBaChau (SMEs) yng Nghymru.

Gall gwmnïau sy’n cyflogi hyd at 250 o weithwyr gwblhau’r holiadur ymchwil. Gallwch ddod o hyd i’r holiadur ar-lein:

https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/cyflymu

Mae’n well cwblhau’r holiadur drwy ddefnyddio cyfrifiadur personol bwrdd gwaith neu lechen, er bod copïau caled ar gael ar gais. Os oes yna gwestiynau nad ydych yn siŵr o’r atebion, gadewch y rhain yn wag. Bydd unrhyw wybodaeth a dderbynnir yn yr holiadur yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol a’i phrosesu yn Unol â’r Ddeddf Gwarchod Data. 

Y dyddiad cau ar gyfer llenwi’r holiadur yw 6 Tachwedd 2016.

Os cewch chi unrhyw anawsterau wrth lenwi’r holiadur, cysylltwch â: superfast@caerdydd.ac.uk

undefined