English

Arolwg Parciau Gwyliau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

05/06/18 00:00:00

Os ydych chi’n rheoli neu’n berchen ar barc gwersylla, carafanau neu wyliau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ar gyfer arolwg sy’n cael ei gynnal i sefydlu effaith y sector parciau gwyliau ar economi’r DU.    

Yn cael ei lunio gan y Grŵp Ymchwil Effaith Economaidd, bydd canfyddiadau’r arolwg yn galluogi llunio cymariaethau ledled y DU ac Iwerddon. Er mwyn helpu i sicrhau bod cyfraniad Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr at y sector hwn yn cael ei gydnabod, dim ond cwblhau arolwg ar-lein byr sydd raid i berchnogion a rheolwyr parciau gwyliau. Cyhoeddir yr adroddiad tua diwedd 2018.

https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/major-survey-holiday-parks