English

Asesiad digonolrwydd gofal plant

21/10/16 00:00:00

undefined

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i chi rannu eich safbwyntiau am y gofal plant sydd ar gael ar hyn o bryd yn y fwrdeistref sirol a'r dylanwad mae hyn yn ei gael ar eich cyflogeion. Bydd yr holl ymatebion wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl fawr am ddim i ennill tocyn i'r teulu (dau oedolyn a dau blentyn) i weld Jack and the Beanstalk ym Mhafiliwn Porthcawl am 5pm, ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr (telerau ac amodau yn gymwys).

Bydd y wybodaeth a geir o'r arolwg hwn yn helpu'r cyngor i nodi bylchau posibl yn y gwasanaeth.

Sut i ymateb

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori yma ar 23 Awst 2016 a bydd yn cau ar 15 Tachwedd 2016. Cewch ymateb neu ofyn rhagor o gwestiynau gan ddefnyddio'r dulliau canlynol:

Ffon: (01656) 643 664

E-bost:Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein:Cliciwch yma

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

 

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd. 

 

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb: 15 Tachwedd 2016.