English

Bargen ddinesig newydd gwerth £1.2 biliwn i hybu twf economaidd sylweddol i Ben-y-bont ar Ogwr

10/03/17 00:00:00

undefined  

Ar Ddydd Gŵyl Dewi, cadarnhawyd yn ffurfiol y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn sy’n cynnwys y 10 awdurdod lleol canlynol: Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Torfaen a Chasnewydd.

Cafwyd cytundeb ar y Fargen Ddinesig mewn seremoni arbennig ym Maes Awyr Caerdydd wrth i arweinwyr y 10 awdurdod lleol lofnodi eu henwau. Mae’n cynnwys cyllid gwerth £734 miliwn ar gyfer Metro De Cymru, ac o’r arian hwnnw caiff dros £500 miliwn ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru a £125 miliwn gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth y DU wedi darparu cyfraniad gwerth £375 miliwn, ac mae’r 10 awdurdod lleol wedi cytuno i ymrwymiad i fenthyg cyfanswm cyfunol o £120 miliwn yn rhan o’r Gronfa Fuddsoddi Ehangach.

Bwriad Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi ac ysgogi ffyniant economaidd drwy wella cynhyrchiant, mynd i’r afael â diweithdra, adeiladu ar sylfaeni arloesi, buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol, darparu cymorth i fusnesau, a sicrhau bod unrhyw fuddion economaidd a gaiff eu creu o ganlyniad i hyn i gyd, yn cael effaith ar draws y rhanbarth.

Mae cytuno’n ffurfiol ar y fargen yn golygu bod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn symud ymlaen i’w chyfnod pontio drwy weithredu Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol i ysgogi darpariaeth rhaglen waith y Cabinet Rhanbarthol, yn ogystal â chreu a datblygu tri chorff ymgynghorol i’r Cabinet Rhanbarthol – Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sefydliad cynrychioli busnes ar draws y rhanbarth, a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau, yn ogystal ag un corff cyflenwi, yr Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol.

Meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan, cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol i Brifddinas Ranbarth Caerdydd.

“Drwy weithio gyda rhanddeiliaid, a chyda busnesau yn arbennig, byddwn ni’n cyflwyno newid sylfaenol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, drwy well system drafnidiaeth, cefnogi arloesedd, gwell rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnes, a thrwy adfywio a datblygu tai.” 

Ceir rhagor o wybodaeth am Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn: www.cytundebdinesigprifddinasranbarthcaerdydd.cymru