English

Busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – dweud eich dweud!

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i wrando ar safbwyntiau trigolion a busnesau lleol ac ymateb iddynt er mwyn cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau. Gweler isod fanylion am ymgynghoriadau agored:

A ddylai traffig ddychwelyd i rai o’r strydoedd i gerddwyr yn unig ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar droed a allai weld traffig yn dychwelyd i rai o’r strydoedd i gerddwyr yn unig yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn dilyn ceisiadau gan fusnesau lleol a sefydliadau eraill, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn am farn y cyhoedd ar gynnig i ailgyflwyno traffig i Stryd y Frenhines, Dunraven Place a Stryd y Farchnad.

Yn rhan o’r cynnig, byddai parth cyflymder 20mya a dwy groesfan i gerddwyr yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr ag oddeutu 18 o leoedd parcio/llwytho. Byddai bolardiau stryd gwyn a chelfi stryd eraill hefyd yn cael eu gosod i wahanu cerddwyr a cherbydau yn ddiogel. Byddai Stryd Adare a Stryd Caroline yn parhau i fod i gerddwyr yn unig.

Os cyflwynir y cynnig, bydd hefyd yn bosibl cynnwys cyfnodau ‘cerddwyr yn unig’ fel na ellir gyrru ar y ffyrdd yn ystod oriau penodol. Mae’r dull gweithredu hwn eisoes wedi’i gyflwyno mewn trefi eraill fel Castell-nedd, Cil-y-coed a Dinbych-y-pysgod.

Gwahoddir trigolion lleol i rannu eu safbwyntiau ar y cynnig trwy fynd i ymgynghori a llenwi arolwg ar-lein cyn y dyddiad cau sef 24 Hydref 2016.

Lwfans bagiau du ychwanegol o bosibl i deuluoedd mwy wrth i’r cyngor gynllunio gwasanaeth casglu gwastraff newydd

O 1 Ebrill 2017, bydd y rhan fwyaf o gartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu cyfyngu i ddau fag gwastraff bob pythefnos, ond mae’r awdurdod lleol yn ystyried pa drefniadau arbennig y dylid eu darparu i aelwydydd â mwy na chwech o breswylwyr er mwyn i’r gwasanaeth casglu newydd allu bod mor deg â phosibl yn ogystal â helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu.

Er mwyn helpu i gasglu barn trigolion lleol, mae’r cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus sy’n gofyn am farn ar y dewisiadau canlynol:

1. Cyflwyno casgliad un bag gwastraff ychwanegol i aelwydydd â chwech neu saith o breswylwyr.
2. Cyflwyno casgliad dau fag gwastraff ychwanegol i wyth neu fwy o drigolion.
3. Cyflwyno casgliad un bag gwastraff ychwanegol i aelwydydd sy’n defnyddio tân glo fel prif fodd o wresogi (sylwer nad yw hyn yn cynnwys llosgwyr coed).

Gall trigolion gyflwyno eu barn trwy lenwi Arolwg gwastraff y cartref: cynllun lwfans ychwanegol cyn dydd Llun 10 Hydref.