English

Busnesau lleol yn dod ynghyd i rwydweithio ar adeg y Nadolig

21/12/16 00:00:00

undefined 

Photo: (o’r chwith i’r dde) Richard Boydell o United Graphic Design, a oedd yn noddi’r digwyddiad ar y cyd â KK Solutions, y digrifwr Sean Collins, Ian Jessopp – Cadeirydd y Fforwm a rheolwr gyfarwyddwr KK solutions, Mrs Jackie Williams a Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Hywel Williamsy Dirprwy Faeres Cherie Jones a’i Chydwedd Mrs Marjorie Griffiths, Ieuan Sherwood a Satwant Pryce.

Daeth pobl o fusnesau lleol at ei gilydd yn ddiweddar yng nghinio Nadolig rhwydweithio blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo.

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi bod yn gweithredu ers wyth mlynedd. Mae gan y Fforwm dros 750 o aelodau, ac mae’n parhau i fod yn ddylanwad cadarnhaol o fewn y gymuned fusnes leol, ac yn hyrwyddo cydweithio a darparu cysylltiad hanfodol rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – gan alluogi cwmnïau lleol i ddatblygu, ffynnu a thyfu.

Diolchodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Rheolwr Gyfarwyddwr KK Solutions, i’r gwesteion yn y digwyddiad am eu cefnogaeth barhaus i’r fforwm ac fe dynnodd sylw at rai o gyflawniadau allweddol y flwyddyn sydd newydd fynd heibio, gan ddweud: “Rydym ni wedi cael blwyddyn wych arall, ac wedi cynnal 25 o ddigwyddiadau busnes a denu siaradwyr ac arbenigwyr gwadd o safon i’r fwrdeistref sirol.

“Un o’n prif uchafbwyntiau eto eleni oedd cynnal Gwobrau Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Medi. Mae’r gwobrau’n parhau i dyfu ac maent yn caniatáu i ni gydnabod cwmnïau lleol sy’n llawn haeddu canmoliaeth am eu llwyddiant busnes.

 “Er gwaethaf y ffaith eu bod yn gweithio o fewn marchnadoedd sy’n gynyddol gystadleuol, mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i lwyddo o ganlyniad i’w gwaith caled a’u hymroddiad.”

Yn rhan o ginio Nadolig y Fforwm Busnes, cafodd y gwesteion gyfle i fwynhau rhaglen gomedi Nadoligaidd wrth i’r digrifwr o Ganada Sean Collins gamu ar y llwyfan. Llwyddodd Sean, drwy ei ddawn siarad unigryw a hamddenol, i hoelio sylw’r gynulleidfa, gyda’i straeon personol am fod yn dad, byw bywyd iachach a’i safbwynt coeglyd ar gariad a bywyd yn y DU.

Mae Sean wedi ymddangos ar raglen Michael McIntyre’s Comedy Roadshow, ac mae’n hen ffefryn mewn clybiau a gwyliau comedi yn y DU. Mae’n ymddangos yn rheolaidd yn y London Comedy Store a chaiff ei sioeau yng Nghaeredin eu canmol gan feirniaid a chynulleidfaoedd yn aml, gan gynnwys cael anrhydeddau ‘Gorau’r Ŵyl’.

Ymhlith y bobl nodedig yn y digwyddiad roedd Cadeirydd y Fforwm – Ian Jessopp, Dirprwy Arweinydd y Cyngor – y Cynghorydd Hywel Williams a’i wraig, Mrs Jackie Williams a Dirprwy Faeres Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – y Cynghorydd Cherie Jones a’i Chydwedd Mrs Marjorie Griffiths. 

Cafodd y digwyddiad ei noddi gan United Graphic Design a KK Solutions.

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Hywel Williams: “Mae’r cyngor yn falch o allu cefnogi gwaith parhaus Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Mae cefnogaeth busnesau lleol wedi bod yn allweddol er mwyn caniatáu i’r fforwm weithredu’n llawn a llwyddo yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, a hoffwn ddiolch i’r aelodau i gyd am eu cefnogaeth barhaus."

Gwnaed casgliad yn y digwyddiad i godi arian ar gyfer cronfa apêl elusennol y maer, ac elusennau enwebedig eleni yw Sefydliad Aren Cymru – Ysbyty Tywysoges Cymru, Crossroads Care – Pen-y-bont ar Ogwr, ‘Ysgol Haf’ Heronsbridge – Pen-y-bont ar Ogwr.

I gael gweld yr holl luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook y fforwm www.facebook.com/bridgendbusinessforum

I gael rhagor o wybodaeth am Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk neu dilynwch y fforwm ar Twitter @Bridgendforum