English

Busnesau twristiaeth yn mynd i elwa ar wybodaeth, cymorth a chyllid!

25/01/17 00:00:00

undefined

Gweithdy cyrchfan Bridgend Bites

Dyddiad: Dydd Iau 9 Chwefror 2017

Amser: 10am tan 1pm

Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, Ton Cynffig, Gogledd Corneli, CF33 4PT.

Dewch i weithdy cyrchfan Bridgend Bites i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau, cynlluniau a chyfleoedd diweddar ar gyfer twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae 2017 yn flwyddyn fawr i’r fwrdeistref sirol wrth i ddau ddigwyddiad pwysig gael eu cynnal yma, sef Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a’r Bencampwriaeth Golff Agored Hŷn, ac mae datblygiadau o bwys wedi cychwyn ym Mhorthcawl. Dyma eich  cyfle chi i gael gwybod rhagor.

Mae gennym gyfres o gyflwyniadau byr i’ch hysbysu a’ch ysbrydoli, gan gynnwys un gan Croeso Cymru ar gyfleoedd cyllid cenedlaethol a hanesion am lwyddiant diweddar, un gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr ar y cymorth sydd ar gael trwy Ddatblygiad Economaidd, Awdurdod Twristiaeth Prydain ar Genhadon Twristiaeth,  Ymddiriedolaeth Awen ar brosiect cyffrous newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw a Chwmni Buddiannau Cymunedol Harbwr Porthcawl.

Mae amrywiaeth eang o gymorth ar gael i fusnesau a sefydliadau twristiaeth gan gynnwys Croeso Cymru a Busnes Cymru a fydd ar gael am apwyntiadau unigol i drafod cyfleoedd i gael cyllid.

I gael gwybod rhagor, neu fynegi eich diddordeb mewn bod yn bresennol, anfonwch e-bost at tourism@bridgend.gov.uk

Cronfeydd twristiaeth sy’n agored ar gyfer ceisiadau

Gwahoddir cynigion gan y diwydiant twristiaeth am arian o ddwy gronfa gwerth cyfanswm o tua £2.5 miliwn dros ddwy flynedd.

Nod y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)yw datblygu a gwella’r cynnig o gynnyrch sydd ar gael i ymwelwyr, ac a fydd o fantais i’r sector twristiaeth, cymunedau lleol ac, yn hollbwysig, yn helpu i dyfu’r economi dwristiaeth mewn modd cynaliadwy.

Bydd angen i gynigion prosiect:

Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)

Diben y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol yw cyfrannu at gyflawni twf targed o 10 y cant a nodir yn y strategaeth dwristiaeth ‘Partneriaeth ar gyfer Twf’ ac sydd ar gyfer prosiectau sy’n:

Mae canllawiau’r cynnig ar gael yma

Mae’r Gronfa Arloesi Twristiaeth a’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol yn agored i dderbyn ceisiadau erbyn hyn. Anogir prosiectau arloesol o ansawdd uchel. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf o geisiadau yw dydd Gwener 24 Chwefror. Bydd rownd arall wedyn yn cael ei lansio yr adeg hon y flwyddyn nesaf i ymrwymo gweddill y gyllideb ar gyfer 2018-19.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod eich cynnig, cysylltwch â’r tîm Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol yn regionaltourism@wales.gsi.gov.uk

undefined