English

Cenwch, gorfoleddwch am gaffi newydd Gogledd Corneli

21/12/16 00:00:00

 undefined

y Cynghorydd Charles Smith, Caroline Jones, Jeff Peters (BCBC) a Glyn Thomas (UK Steel Enterprise)

Mae caffi newydd wedi agor yng ngogledd Corneli mewn union bryd ar gyfer y Nadolig gyda chymorth grant ‘Kick-start’ gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise.

Mae ‘Seasons’ yn fenter fusnes newydd ac yn freuddwyd oes i’r nyrs ddeintyddol leol, Caroline Jones. 

Bydd y fenter newydd, a reolir gan Caroline ynghyd ag aelodau eraill o’i theulu, ar agor saith niwrnod yr wythnos, ac yn cynnig amrywiaeth o fwyd a lluniaeth trwy gydol y dydd.

Dywedodd Caroline: “Rwyf wastad wedi bod eisiau rhedeg fy musnes fy hun, a phan welais fod y safle hwn ar gael, manteisiais ar y cyfle.”

Mae’r busnes, a gefnogwyd gan grant Kickstart o £1,000, mewn lle amlwg yn y ganolfan siopa leol, yn yr adeilad a arferai fod yn swyddfa bost. 

Ychwanegodd Caroline: “Rwyf wrth fy modd â’r cymorth yr wyf wedi’i gael ac mae’n bur debyg na fyddwn wedi gallu symud ymlaen â’r fenter heb y cymorth hwn.

“Mae’r help a’r anogaeth yr ydym wedi’u cael gan y gymuned leol a masnachwyr eraill yn yr ardal wedi bod yn wych.”

Gweinyddir y rhaglen Kickstart gan UK Steel Enterprise, un o is-gwmnïau Tata Steel, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n darparu grantiau rhwng £500 a £1,000 i fusnesau newydd.

Dywedodd Rheolwr Ardal Cymru UKSE, Glyn Thomas: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu cynorthwyo ‘Seasons’. Mae’n dda gweld yr adeilad yn cael ei ddefnyddio eto ar gyfer y gymuned.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y cyngor dros Addysg ac Adfywio: “Mae ‘Seasons’ yn enghraifft dda arall o sut gall grant Kickstart helpu i gefnogi busnes newydd. Mae gan Claire y brwdfrydedd a’r dyhead i wireddu ei breuddwyd busnes ac rydym yn falch o fod wedi gallu cynnig cymorth iddi pan yr oedd ei angen arni.”

I gael gwybod mwy am y cymorth y gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei roi i fusnesau lleol, ewch i business.bridgend.gov.uk  neu ffoniwch 01656 815313.

undefined    undefined