English

Cronfa Kickstart yn helpu i ddatblygu busnes garddio newydd

09/08/17 00:00:00

undefined

Llun: (o’r chwith i’r dde) Glyn Thomas, Time Bennett-Jones ac Jeff Peters

Mae gwasanaeth garddio newydd yn ffynnu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, diolch i gymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise.

Lansiwyd y busnes Jones Ground Maintenance and Gardening Services ym Mhorthcawl gan Tim Bennett-Jones ychydig fisoedd yn ôl, gan ddefnyddio cymorth grant gwerth £1000 oddi wrth gynllun Kickstart.

Mae’r gronfa Kickstart, sy’n cael ei gweinyddu gan Dîm Economi ac Adnoddau Naturiol y Cyngor, yn darparu cymorth ariannol i gwmnïau newydd a microfusnesau yn ystod y 12 mis cyntaf o fasnachu.

Defnyddiodd Tim y grant i brynu eitemau hanfodol ar gyfer y fenter newydd, gan gynnwys peiriant torri gwair newydd, rhesel ben to ar gyfer ei fan ac offer glanhau cafnau, ac mae hyn wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r busnes newydd.

Mae’r busnes, sy’n gwasanaethu Sir Pen-y-bont ar Ogwr a de Cymru yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar gartrefi preswyl, ond y bwriad yw datblygu cangen fasnachol o’r busnes yn y dyfodol. Mae’r cwmni’n cynnig pob math o wasanaethau cynnal a chadw tir a garddio, gan gynnwys chwynnu, strimio, torri lawnt a hefyd gwasanaeth torri a thocio coed ac ati.

Y cwmni sy’n cael gwared ar yr holl ddeunydd gwastraff gan ei fod wedi’i drwyddedu i waredu ar wastraff gwyrdd.

Dywedodd Tim Bennett: “Roedd y cymorth yn bwysig iawn ac mae wedi fy helpu i sefydlu’r busnes.”

Dywedodd Glyn Thomas, y Rheolwr Ardal yng Nghymru dros UK Steel Enterprise: “Rydym  wrth ein bodd yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu pobl i fod yn hunangyflogedig a dymunwn bob llwyddiant i Tim gyda’i fusnes newydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, aelod cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio: “Rwy’n arbennig o falch o weld busnes newydd lleol arall yn prysur lwyddo gyda chymorth o gronfa Kickstart, sy’n hwb i’w groesawu’n fawr gan bobl sy’n dymuno cychwyn busnes newydd yn y Fwrdeistref Sirol.”

“Gobeithio y gwelaf ragor o bobl yn manteisio ar y cyfle i ddatblygu eu busnes newydd a chael ychydig o gymorth ychwanegol gan raglen Kickstart.”

I gael rhagor o wybodaeth am raglen Kickstart y cyngor, ewch i: www.bridgend.business.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Jones Ground Maintenance and Gardening Services, ewch ar ei dudalen Facebook.

undefined     undefined