English

Cyfle i barcio ceir AM DDIM ym maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw yn dilyn gweithredu cam cyntaf datblygiad gwerth £9m

17/11/16 00:00:00

undefined

Mae maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr bellach ar agor – ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi’r achlysur drwy gynnig parcio ceir am ddim i bob ymwelydd yn ystod cyfnod siopa’r Nadolig.

Bydd cyfle i barcio am ddim yn y Rhiw bob dydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 12 Tachwedd a Nos Galan er mwyn diolch i fusnesau a siopwyr lleol am eu hamynedd a’u cydweithrediad yn ystod y cyfnod o adeiladu’r maes parcio newydd.

Mae’r maes parcio yn rhan bwysig o’r prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, Grŵp Tai Coastal a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd ei adeiladu gan Grŵp Adeiladu Kier a bydd yn darparu cyfleuster parcio aml-lawr modern a thrawiadol yng nghanol y dref gan gynnwys 242 o leoedd parcio dros saith llawr, lifft i gwsmeriaid, lleoedd parcio wedi’u neilltuo ar gyfer pobl anabl, gwell diogelwch a mwy.

Mae’r maes parcio’n defnyddio system ddi-docyn sy’n cofnodi rhif cofrestru’r cerbyd wrth iddo gyrraedd. Pan fydd y gyrrwr yn barod i adael, yr oll sydd angen iddo ei wneud yw nodi ei rif cofrestru yn un o’r peiriannau talu a bydd y peiriant yn cyfrifo faint sydd angen iddo ei dalu.

Cam cyntaf y prosiect VVP yw’r maes parcio newydd sydd wedi’i adeiladu yn y Rhiw. Yn dilyn hynny, caiff uned fasnachol a 28 o fflatiau modern eu hadeiladu yng ngwanwyn 2017 a fydd â’r bwriad o sefydlu cymuned o drigolion a fydd yn byw yng nghanol y dref ac a fydd yn cefnogi masnach leol.

Bydd y fflatiau yn cynnwys trefniadau parcio ar wahân ac fe’u bwriedir yn bennaf ar gyfer pobl sy’n ennill incwm cymharol fach sydd un ai’n gweithio yng nghanol y dref neu’n agos ato, neu ar gyfer pobl sy’n teithio ac sydd angen bod yn agosach at gysylltiadau trafnidiaeth hanfodol, megis gorsafoedd bysiau a threnau’r dref.

Mae’r gwaith ar y gweill ar y fflatiau a’r uned fasnachol, felly ni fydd modd defnyddio’r brif fynedfa i’r maes parcio i gerddwyr ar y llawr gwaelod na phedwar lle parcio, hyd nes y bydd y contractwyr wedi gadael y safle. Fodd bynnag, yn y cyfamser, bydd modd defnyddio mynedfeydd eraill i gerddwyr a’r holl leoedd parcio eraill. Caiff ambell fân ddarn o waith yn y maes parcio hefyd eu cwblhau ar ôl yr agoriad, ond y flaenoriaeth yw agor y maes parcio cyn gynted â phosibl fel y gall siopwyr ei ddefnyddio fel arfer.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Dyma’r cam cyntaf i gael ei gwblhau o’r hyn a fydd, yn ôl pob tebyg, yn ddatblygiad nodedig newydd o bwys yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae hefyd yn nodi cychwyn cyfnod cyffrous iawn yn hanes y dref.  

“Cynhelir ymgynghoriad ynghylch y posibilrwydd o ailgyflwyno traffig yn rhannol, ac yn ddiweddar pleidleisiodd masnachwyr o blaid datblygu Ardal Gwella Busnes neu AGB a fydd yn eu galluogi i gael dweud eu dweud yn uniongyrchol o ran dyfodol canol y dref ac yn eu galluogi i flaenoriaethu a chyflawni gwelliannau eu hunain.

“Gwn fod y cynllun busnes ar gyfer yr AGB yn cynnwys syniadau megis sut y gellid cefnogi darpariaeth parcio ychwanegol, ond yn y cyfamser, rydym ni wedi trefnu parcio am ddim yn y Rhiw yn ystod y penwythnosau rhwng nawr a Nos Galan, er mwyn diolch i fasnachwyr a siopwyr.

“Gan fod y fenter VVP yn llythrennol yn rhoi pobl yng nghalon y dref, rwy’n wir yn edrych ymlaen at weld y fflatiau a’r uned fasnachol yn cael eu cwblhau y gwanwyn nesaf, a gweld sut y byddwn ni’n gallu cydweithio â’n partneriaid i ddarparu rhagor o fanteision i’r dref.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i Grŵp Tai Coastal a Grŵp Adeiladu Kier am sicrhau bod y cyfleuster newydd gwych hwn wedi’i adeiladu mewn pryd ar gyfer cyfnod siopa’r Nadolig, a chydnabod hefyd y cyllid hanfodol a gyfrannwyd gan Lywodraeth Cymru.”

Meddai Gareth Davies, cyfarwyddwr datblygu Grŵp Tai Coastal: “Mae hyn yn wir yn brosiect cyffrous i Coastal – ein prosiect cyntaf erioed ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gwaith wedi hen ddechrau ar agweddau eraill ar y datblygiad hwn, gan gynnwys tai fforddiadwy ac unedau masnachol, ond yn y cyfamser rydym ni’n falch o’r ffaith fod holl waith caled pawb sydd wedi cymryd rhan yn golygu bod y maes parcio yn barod i’w agor mewn da bryd ar gyfer cyfnod y Nadolig.”

Parcio am ddim dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn y fwrdeistref sirol

Mewn mannau eraill yn y fwrdeistref sirol, mae parcio am ddim wedi’i drefnu er mwyn helpu i gefnogi masnachwyr yn ystod cyfnod siopa’r Nadolig. Bydd hyn ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul ar ôl 10am mewn meysydd parcio talu ac arddangos dan reolaeth y cyngor, rhwng 3 a 31 Rhagfyr 2016. Nodwch nad yw hyn yn cynnwys Bae Rest na meysydd parcio a reolir gan Halo Leisure neu Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.