English

Cyfle olaf i Leisio Eich Barn ar Lunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr!

05/11/18 00:00:00

Gydag ymgynghoriad y gyllideb yn cau ar 18 Tachwedd, mae busnesau ac unigolion lleol yn cael eu hannog i leisio eu barn ar sut mae’r cyngor yn llunio dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae’r cyngor wedi lleihau ei gyllideb fwy na £30 miliwn. Cyflawnwyd hyn drwy wneud strwythur yr uwch reolwyr yn fwy effeithlon a thrwy leihau nifer y staff o fwy na 400, drwy waith partneriaeth arloesol gyda sefydliadau fel Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, a thrwy leihau’r ddarpariaeth o wasanaethau mewn rhai meysydd fel cyfleustodau cyhoeddus a glanhau strydoedd.

Er hynny, er gwaetha’r newidiadau sydd wedi’u gwneud hyd yma, rhaid i’r cyngor ddod o hyd i arbedion pellach gwerth £35 miliwn erbyn 2023. Mae rhai o’r cynigion sy’n cael eu cyflwyno’n cynnwys cynyddu’r dreth gyngor, lleihau rhai gwasanaethau fel canolfannau dydd a chyfleusterau hamdden ac, mewn rhai achosion, dileu gwasanaethau fel clybiau ieuenctid a Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr.

Hefyd mae gennym rai cynigion yn ymwneud â chynhyrchu incwm, fel codi pris uwch am ddefnyddio caeau chwaraeon a gwasanaethau fel casglu gwastraff gardd. Drwy gymryd rhan yn ymgynghoriad y gyllideb, gallwch leisio eich barn ar ba wasanaethau sy’n bwysig i chi. Lleisiwch eich barn yma: www.bridgend.gov.uk/future

undefined