English

Cyllid yn cefnogi busnes newydd i rwydo digon o fasnach ym Mhorthcawl

16/02/17 00:00:00

undefined

CAPTION(o’r chwith i’r dde) Tracy Mortimer, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda’r perchennog busnes, Emma Hancock a Glyn Thomas UK Steel Enterprise.

Mae siop bysgod newydd yn ennyn digon o fasnach ym Mhorthcawl, wythnosau yn unig ar ôl agor ei drysau, o ganlyniad i gefnogaeth ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise, sef is-gwmni Tata.

Mae’r Fishmonger’s Cat, yn Stryd John, Porthcawl, eisoes yn boblogaidd ymhlith siopwyr lleol, sy’n elwa ar gyngor ac awgrymiadau’r perchennog ar sut i baratoi prydau pysgod a bwyd y môr sy’n tynnu dŵr i’r dannedd.

Lansiodd Emma Hancock, y gwerthwr pysgod, y fenter fusnes newydd ym mis Tachwedd 2016, ar ôl gweld prinder o ran y math hwn o fusnes yn y dref glan môr.

Meddai Emma: “Gwelais fod potensial ar gyfer gwerthwr pysgod annibynnol ym Mhorthcawl ac roeddwn innau yn awyddus i sefydlu fy musnes fy hun.”

Aeth Emma ar gwrs hyfforddi City and Guilds ar gyfer gwerthwyr pysgod, a chael dysgu am y busnes ym Marchnad Bysgod Billingsgate yn Llundain.

Ar ôl dod o hyd i adeilad ar Stryd John yn agos at y promenâd, gwariodd £20,000 i addasu’r siop, gan wneud llawer o’r gwaith adnewyddu ei hun.

Erbyn hyn, mae mwy a mwy o gwsmeriaid yn ymweld â’r siop bysgod a bwyd y môr, ac mae masnach yn cynyddu bob dydd.

Ychwanegodd Emma: “Rwyf wrth fy modd yn siarad â’r cwsmeriaid a thrafod ffyrdd o baratoi a choginio pysgod a bwyd y môr.”

Cafodd y Fishmonger’s Cat gefnogaeth grant Kick-start o £750 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac UK Steel Enterprise, sef is-gwmni Tata.

Gan wneud sylw am y gefnogaeth ariannol, meddai Emma: “Roedd yn ddefnyddiol iawn, gan fy helpu i brynu offer cyfrifiadurol, a fu o gymorth i mi wneud y gwaith papur a’r gwaith gweinyddol er mwyn dechrau’r busnes.”

Meddai Glyn Thomas, Rheolwr ardal dros UK Steel Enterprise yng Nghymru: “Rydym ni’n falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi’r fenter newydd hon, sydd wedi ychwanegu at yr hyn sydd ar gael i’w brynu ym Mhorthcawl. Dymunwn bob llwyddiant iddi.”

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd:

“Rwy’n falch ein bod ni, unwaith eto, wedi gallu cynnig cefnogaeth hanfodol i fusnes lleol wrth iddo gael ei sefydlu.

“Erbyn hyn, mae’r cyngor, ynghyd â UK Steel Enterprise wedi llwyddo i gefnogi 47 o fusnesau lleol, gan greu 67 o swyddi, ac mae 7 cais newydd yn yr arfaeth.”

“Bydd gennym gryn ddiddordeb mewn dilyn cynnydd Emma, ac rydym yn gobeithio y bydd entrepreneuriaid newydd yn y fwrdeistref sirol yn dilyn ei hesiampl ac yn troi eu syniadau busnes yn realiti.”

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Kick-start, clicwch yma.