English

Cymorth ar gael i fusnesau ddechrau a thyfu

10/08/17 00:00:00

undefined 

Mae Busnes mewn Ffocws yn helpu busnesau i ddechrau a thyfu ers mwy na 27 mlynedd. Mae’n cynnig cyngor i berchnogion a rheolwyr ar fusnes, cynllunio, hyfforddiant sgiliau a chymorth ar sut i gael cyllid, yn ogystal â chynnig llety i fusnesau o’n portffolio o eiddo ar draws de Cymru.

Menter gymdeithasol yw Busnes mewn Ffocws a gafodd ei sefydlu’n unig er mwyn cefnogi twf mewn mentergarwch.

Mae Busnes mewn Ffocws yn cyflawni rhaglen Llywodraeth Cymru – Busnes Cymru – i helpu gyda dechrau busnes, a hefyd i roi cyngor un i un, hyfforddiant sgiliau busnes a chymorth gyda chodi cyllid i ddechrau busnes i fusnesau bach.

I ddysgu sut y gall Busnes mewn Ffocws helpu eich busnes chi ffoniwch nhw ar 01656 868545 neu anfonwch neges e-bost i enquiries@businessinfocus.co.uk.

https://businesswales.gov.wales/cy/zones/dechrau-busnes

Mae angen arian ar bob busnes, boed yn fusnes newydd neu fusnes sy’n tyfu.

Mae Busnes mewn Ffocws wedi creu partneriaeth gyda Benthyciadau Dechrau Busnes i helpu i ddarparu cymorth ar gyfer pob agwedd ar fusnes, o gwblhau’r broses gwneud cais am fenthyciad i roi cyngor ar gynllunio busnes a rhagweld llif arian.

Erbyn hyn mae Benthyciadau Dechrau Busnes ar gael i fusnesau nad ydynt eto wedi lansio, neu i fusnesau sydd wedi bod yn masnachu ers hyd at 24 mis yng Nghymru. Mae’r cynllun Benthyciadau Dechrau Busnes yn cynnig benthyciadau diwarant o rhwng £500 i £25,000 (y benthyciad cyfartalog yn £4,000) â chyfradd llog sefydlog o 6%.

Os cewch fenthyciad, yna byddant yn eich cynorthwyo chi ar eich taith, drwy roi mentor busnes i chi am gyfnod o 12 mis o ddyddiad cael y benthyciad.

http://www.businessinfocus.co.uk/cy/funding/the-start-up-loan

I drafod benthyciad dechrau busnes, neu i weld a ydych yn gymwys, cewch gysylltu â Busnes mewn Ffocws ar loans@businessinfocus.co.uk neu ffonio 01656 868545.

undefined