English

Datgelu pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

25/05/17 00:00:00

undefined

Datgelwyd enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol pumed digwyddiad Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr .

Ar flaen yr enwebiadau mae Kontroltek Ltd, Scott Waste, House of Callway a Wales Interactive – ac mae pob un ohonynt wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori.

Ar y cyfan, mae 19 o gystadleuwyr wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn wyth categori, gan gynnwys busnes newydd y flwyddyn, busnes gwasanaeth y flwyddyn ac entrepreneur y flwyddyn, ac mae Ysgol Syrffio Porthcawl, A&R Contract Cleaning Specialist Ltd, a Bragdy Bang on Ltd ymhlith y busnesau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.

Ar ôl hynny, bydd pedwar busnes ar ddeg yn cystadlu am wobr ddymunol iawn Busnes y Flwyddyn 2017 Pen-y-bont ar Ogwr, a chânt eu dewis o blith yr enillwyr ym mhob categori.

Cynhelir y gwobrau, a noddir gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar ddydd Gwener, 29 Medi, yng ngwesty Coed-y-mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff y seremoni fawreddog ei llywyddu gan y cyflwynydd teledu a newyddiadurwr y BBC Sian Lloyd.

Ar ôl proses lem o feirniadu, dewisodd y panel – sy’n cynnwys noddwyr 2017 a chynrychiolwyr o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr – y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol o blith ystod eang o sectorau.

Mae’r busnesau a’r unigolion pwysig iawn sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cynnwys:


Myfyriwr Busnes y Flwyddyn,
a noddir gan Rockwool Ltd:-

Scott Ewing a Kristian Stark, Gadge IT Ltd – a enwebwyd gan Goleg Penybont


Busnes Newydd y Flwyddyn
, a noddir gan ISA Training:-

 • Bragdy Bang on Ltd
 • Magenta Financial Planning
 • House of Callaway Ltd

Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn, a noddir gan Berry Smith, Cyfreithwyr

 • A&R Contract Cleaning Specialist Ltd
 • Kontroltek Ltd
 • Scott Waste Ltd

 

Busnes Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn, a noddir gan EEF, sefydliad y gwneuthurwyr

 • Kontroltek Ltd
 • Recycle Direct Ltd

 

Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn, a noddir gan Handelsbanken

 • Gwesty’r Heronston Best Western
 • Bushcraft Birthdays and Bushcraft Bash
 • Ysgol Syrffio Porthcawl

 

Gwobr y Diwydiannau Creadigol, a noddir gan ION Leadership

 • Customised Sheet Metal Ltd
 • House of Callaway Ltd
 • Wales Interactive Ltd

Busnes Arloesol y Flwyddyn, a noddir gan Harris Bassett

 • Nemein Ltd
 • Team 8 Digital
 • Wales Interactive Ltd

 

Caiff enillydd Gwobr Entrepreneur y Flwyddyn, a noddir gan SME Finance Partners, ei gyhoeddi’n swyddogol yn y seremoni wobrwyo ym mis Medi.

Dywedodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae gwobrau’r fforwm yn dathlu'r goreuon yn y busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn gyfle i fusnesau newydd ac i fusnesau sydd wedi’u hen sefydlu ar draws amrywiaeth o sectorau, arddangos eu gwaith, eu gwasanaethau a’u cynhyrchion - sy’n cyfrannu at economi lewyrchus i Gymru.

“Mae’r Gwobrau hyn yn ddyddiad arwyddocaol iawn yn ein blwyddyn galendr gan ein bod ni’n credu ym mhwysigrwydd cydnabod llwyddiannau busnesau Pen-y-bont ar Ogwr. Ein blaenoriaeth fel fforwm yw parhau i gefnogi pob busnes i annog twf a llwyddiant yn y pen draw.

“Cawsom ymateb cryf unwaith eto i’r gwobrau eleni; roedd ansawdd y ceisiadau yn eithriadol o gyffrous gan nad oedd nifer fawr ohonynt wedi cystadlu o’r blaen. Rydym ni fel panel yn credu ein bod wedi dewis enillwyr haeddiannol, yn ogystal â’r rhai a ddaeth yn agos i’r brig, ac edrychwn ymlaen at ddathlu eu llwyddiannau ym mis Medi.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David: “Mae’r gwobrau hyn yn dal i gydnabod y rhan hanfodol y mae busnesau, entrepreneuriaid a chyflogwyr yn eu chwarae i greu economi gref yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

“Mae safon, angerdd ac ymrwymiad y busnesau a ymgeisiodd am y gwobrau hyn yn anhygoel ac mae’n dangos bod Pen-y-bont ar Ogwr yn agored i fusnesau ac, yn wir, yn ffyniannus. Hoffwn i ddymuno pob lwc i’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau 2017 ac rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â’r ymgeiswyr a gyrhaeddodd y rhestr fer yn y seremoni wobrwyo.”

Y noddwyr yw: Coleg Penybont; Rockwool; ISA Training; Berry Smith Cyfreithwyr; EEF, sefydliad y gwneuthurwyr; SME Finance Partners; Handelsbanken; ION Leadership; Harris Bassett; KK Solutions; Cyllid Cymru ac United Graphic Design.

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau drwy ddilyn y Fforwm ar Twitter @Bridgendforum #BBFAwards, neu ‘hoffi’ tudalen Facebook y Fforwm. Fel arall, tanysgrifiwch am sianel Youtube y Fforwm – Bridgend Business Forum.

undefinedundefinedundefined  undefinedundefinedundefined  undefined  undefined  undefined undefinedundefinedundefined