English

Ddraig Valley Farm Park, sy’n aelod o’r fforwm, yn agor atyniad anifeiliaid sydd wedi ennill gwobrau

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae parc fferm cyntaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr , sydd wedi ennill gwobrau, a leolir ar dir Coleg Penybont, Pencoed, wedi agor gatiau’r fferm i ymwelwyr erbyn hyn. 

Agorwyd Ddraig Valley Farm Park, sy’n aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yn swyddogol fel busnes gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins a’r Faeres, Mrs Teresa Jenkins mewn lansiad arbennig fis diwethaf.

undefinedSefydlwyd y busnes gan gyn fyfyrwyr o Goleg Penybont, Geraint Robson a Caitlyn Corless, ac mae’r atyniad unigryw yn cynnig cyfle i ymwelwyr weld bywyd gwyllt diddorol ac anarferol yn agos - anifeiliaid fferm traddodiadol, fel geifr, defaid, ieir, hwyaid a gwyddau, ynghyd â rhywogaethau mwy egsotig, fel crwbanod, igwanaod, terapiniaid,  rhincod, mulod ac alpacaod. Mae’r lleoliad yn gartref hefyd i dŷ adar, sy’n cynnwys Colomennod Diamwnt, Adar y To o Java a Chaneris, yn ogystal ag anifeiliaid llai fel cwningod a moch cwta. Ynghyd â hyn, mae’r cyfleuster hefyd yn ganolfan ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau cysylltiedig yng Ngholeg Penybont.

Hyd yn hyn, mae’r atyniad gwahanol hwn wedi ennill amrywiaeth o anrhydeddau lleol a rhanbarthol, gan ennill cystadleuaeth TestTown Pen-y-bont ar Ogwr yn 2015 a oedd yn golygu bod y lleoliad yn cynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol TestTown y DU.  Enillodd y fenter newydd hefyd y teitl y mae llawer yn awyddus i’w ennill sef “Busnes Gorau Cyffredinol” yn Dathlu Syniadau Mawr Cymru!, yn ogystal â, ‘Myfyriwr Busnes y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2015.

undefinedMae’r ddau entrepreneur ifanc a pherchnogion y parc, Geraint a Caitlyn, yn priodoli llawer o lwyddiant eu menter arloesol i’r amrywiaeth o gyngor, canllawiau a chymorth y maent wedi ei gael gan wahanol asiantaethau.    

Meddai perchennog y parc, Geraint Robson:  “Ni allem fod wedi cyflawni hyn heb yr holl gefnogaeth yr ydym wedi ei gael dros y pedair blynedd diwethaf.  O’r arweiniad a gawsom i ysgrifennu ein cynllun busnes cyntaf gan Business in Focus, i’r gefnogaeth leol a’r manteision o ran rhwydweithio a gawsom o fod yn aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, i’r bobl anhygoel a thalentog yn United Graphic Design a wnaeth weithio ar ein brandio a marchnata, i Goleg Penybont ei hun am ganiatáu i ni weithredu ein syniad yn annibynnol ar dir y coleg ac am y cymorth datblygu a chefnogaeth gan Dîm Menter y coleg, yn arbennig ein mentor, y Swyddog Entrepreneuriaeth Ruth Rowe, sydd wedi bod gyda ni o’r cychwyn cyntaf. Rydym yn ddiolchgar i’r holl sefydliadau hyn sydd wedi helpu i sicrhau bod ein gweledigaeth bellach wedi’i gwireddu.”

Gan adleisio ei phartner busnes, meddai cyd berchennog y parc, Caitlyn Corless: “Rydym ni wedi cael taith anhygoel hyd yn hyn ac rydym yn edrych ymlaen at adegau hyd yn oed yn fwy cyffrous.”

undefinedYchwanegodd: “Roedd yn wych iawn cael croesawu ein hymwelwyr cyntaf o’r diwedd ac i ddiolch i’r gwesteion a wahoddwyd i’n digwyddiad lansio ym mis Ebrill.  Ar ôl pedair blynedd o fod yn y cam cynllunio, roedd yn anhygoel i fynd â phobl ar daith o amgylch ein parc prydferth ac i wylio eu hymateb i fod yn agos i’n hanifeiliaid anhygoel.”

“Roeddem yn synnu bod cymaint o bobl wedi dod ac wrth ein boddau â’r holl sylwadau cadarnhaol a gawsom ac rydym bellach yn edrych ymlaen at gael mwy a mwy o sylwadau gan ein hymwelwyr newydd dros y misoedd sydd i ddod.”

“Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod Ddraig Valley Park Farm yn dod yn atyniad addysgol a hamdden sefydledig yn y fwrdeistref sirol ac i rannu ein cariad at anifeiliaid unigryw gyda chymaint o bobl â phosibl.”  

Mae Ddraig Valley Park Farm ar agor bob penwythnos ac mae’n cynnig cyfleusterau fel man picnic yn yr awyr agored, teithiau tywysedig rheolaidd o’r Ganolfan Anifeiliaid – sy’n cynnwys ystafelloedd ymlusgiaid, mamaliaid a physgod – man cadwraeth, yn ogystal â man gweithgarwch i blant bach, sy’n cynnwys pwll tywod, bwrdd ysgrifennu sialc a thŷ bach twt, ynghyd â gweithgareddau tymhorol a cherbydau reidio o fewn y parc.  Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymweld â’r lleoliad neu i drefnu taith yn: www.ddraigvalley.co.uk neu trwy gysylltu â’r lleoliad yn uniongyrchol ar: ddraigvalley@gmail.com

undefined  undefined  undefined