English

Dewch i gwrdd ag Alice Brown, Cydgysylltydd Rheoli Cyrchfannau newydd Pen-y-bont ar Ogwr

21/12/16 00:00:00

 undefined

Mae Alice Brown wedi’i phenodi yn Gydgysylltydd Rheoli Cyrchfannau newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Hi fydd yn arwain y gwaith o gyflawni Cynllun Rheoli Cyrchfannau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ei adnoddau a’i waith o ran gwella proffil, cynnyrch a’r profiad o’r fwrdeistref sirol fel prif gyrchfan i dwristiaid.

Symudodd Alice i’r fwrdeistref sirol yn 2009 wedi blynyddoedd o weithio a theithio yn Awstralia, Seland Newydd, de-ddwyrain Asia, Canada a Chanolbarth America.

Cwblhaodd radd Meistr mewn Twristiaeth a Chynaliadwyedd ym Mryste, ac wedyn, ymgymerodd â’i swydd gyntaf gyda Capital Region Tourism, y bartneriaeth dwristiaeth ranbarthol dros dde-ddwyrain Cymru. Dechreuodd weithio fel Cydgysylltydd Adnoddau Dynol yn cynorthwyo busnesau twristiaeth i wella’u sgiliau. Yn ystod y cyfnod hwn, ehangodd ei gwaith i gynnwys cynorthwyo deg cyrchfan yn ne-ddwyrain Cymru i fabwysiadu dull rheoli cyrchfan o ymdrin â thwristiaeth. Yn ystod 2014, trosglwyddodd ei gwaith i Croeso Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, lle y parhaodd i ganolbwyntio’n helaeth ar gynorthwyo cyrchfannau rhanbarthol, gan gynnwys Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gan siarad am ei phrofiad, meddai Alice: “Mae gwneud i gyrchfan weithio’n effeithiol o safbwynt ymwelydd yn hanfodol i reoli cyrchfan. Mae elfennau pwysig unrhyw gyrchfan yn cynnwys darparu lle i barcio ceir, toiledau, llety, gweithgareddau, atyniadau, digwyddiadau a gwybodaeth i ymwelwyr. Mae gwybod sut i ddod â’r holl bethau hyn ynghyd yn allweddol i gyflawni canlyniadau effeithiol.

“Er mwyn i gyrchfan weithio, mae’n rhaid cael cefnogaeth yr holl randdeiliaid cysylltiedig, a gweithio mewn partneriaeth i wneud yn siŵr nad oes unrhyw fylchau na methiannau yn y ddarpariaeth. Mae’r busnesau yn yr ardal sy’n darparu lleoedd i ymwelwyr aros, bwyta ac ymweld â nhw yn hanfodol i lwyddiant Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan. Ac mae ein hadnoddau naturiol ardderchog yr un mor hanfodol, megis ein harfordir, ein gwarchodfeydd natur, ein llwybrau cerdded a beicio a’n parciau.

“Mae golff a chwaraeon dŵr yn ddau weithgaredd y mae’r fwrdeistref sirol yn dda iawn am eu gwneud.”

Meddai Alice: “Roeddwn i wrth fy modd o gael y cyfle i weithio ar Reoli Cyrchfannau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. A ninnau ar drothwy paratoi ar gyfer cynnal y Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn am yr ail waith yng nghlwb golff Royal Porthcawl fis Gorffennaf nesaf, mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â’r cyngor.

“Mae hwn yn gyfle gwych i roi Porthcawl a gweddill yr ardal ar y map. Dim ond fis yn ôl, enillodd un o’n Hysgolion Syrffio, Porthcawl Surf, y wobr ‘Ysgol Syrffio Orau Prydain’ gyntaf erioed, ar ôl ei dewis gan syrffwyr Prydain.

“Mae Eisteddfod yr Urdd, y brif ŵyl i’r ifanc yn y Gymraeg, hefyd yn dod i Gampws Pencoed Coleg Penybont y flwyddyn nesaf, rhwng 29 Mai a 3 Mehefin 2017. Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn rhoi cyfle unigryw i ni arddangos treftadaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae’r fwrdeistref sirol wedi ennill ei phlwyf am ddigwyddiadau anghyffredin, ac mae hyn yn ein hamlygu ymhlith cyrchfannau cystadleuol. Mae gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau yn rhan bwysig o’m gwaith yn rheoli cyrchfannau.

Mae Alice a’u theulu ifanc yn treulio’u penwythnosau yn mynd yma ac acw yn lleol a mwynhau’r ardal. Ychwanegodd: “Mae Bryngarw yn ffefryn pendant, yn ogystal â’n traethau gwych wrth gwrs.”

I gysylltu ag Alice, e-bostiwch: alice.brown@bridgend.gov.uk