Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Diwrnod i Godi Ymwybyddiaeth am y Cyfleoedd a fydd yn gysylltiedig â’r Metro 23 Tachwedd, Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

15/11/16 00:00:00

undefined

Mae'n gyfnod cyffrous iawn i'r sector rheilffyrdd yn y DU ac yng Nghymru yn benodol. Bydd prosiectau seilwaith mawr ar waith dros y blynyddoedd nesaf, yn enwedig Metro De-ddwyrain Cymru a'r prosiect trydaneiddio.

Amcan y dydd yw codi ymwybyddiaeth am gyfleoedd a fydd yn codi yn sgil Metro De Cymru a Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru gyfan, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o'r gefnogaeth ehangach sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.

System drafnidiaeth newydd yw'r Metro a fydd yn trawsnewid y ffordd rydym yn teithio o amgylch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd yn darparu gwasanaethau cynt ac amlach gyda chysylltiadau gwell ar Drenau, Bysiau a thrennau.

Bydd y Metro yn creu manteision i deithwyr, yn cysylltu cymunedau ac yn helpu i drawsnewid yr economi. Bydd yn cael effaith gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gadarnhaol. Bydd hefyd yn helpu i lunio hunaniaeth ein rhanbarth.

Bydd siaradwyr o Trafnidiaeth Cymru yn esbonio'r broses gaffael a’r modd y bydd y Metro a'r Fasnachfraint yn gweithio. Bydd nifer o gyfleoedd ichi drafod cyfleoedd gyda'r cyflwynwyr, Trafnidiaeth Cymru a Swyddogion Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfleoedd rhwydweithio estynedig ac i ddod o hyd i gydweithwyr a chwsmeriaid posibl.

Mae lleoedd yn brin yn y digwyddiad hwn, felly, rwy'n argymell eich bod yn mynd ati’n fuan i archebu lle. I gael rhagor o wybodaeth a cofrestru i'r digwyddiad clicwch yma