English

Grant sefydlu Pen-y-bont ar Ogwr yn agor ar gyfer ceisiadau Gall busnesau newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

30/07/18 00:00:00

A busnesau sydd wedi masnachu am lai na 12 mis, wneud cais yn awr am gyllid drwy gyfrwng grant Kick Start Pen-y-bont ar Ogwr. Gallai’r costau cymwys gynnwys offer cyfalaf, offer cyfrifiadurol, datblygu gwefannau, marchnata (costau unigol, nid taliadau dro ar ôl tro) a gwaith adeiladu mewn eiddo busnes. Mae hwn yn gynllun grant hyblyg sy’n cael ei gyflwyno drwy bartneriaeth ag UK Steel Enterprise a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Grant dewisol yw Grant Kick Start a gall ddarparu hyd at 50% o gostau cymwys prosiect. Y grant lleiaf y gellir ei gael yw £250 a’r grant mwyaf yw £2,000. Am becyn ymgeisio, cysylltwch â Tracey Mortimer ar 01656 815315 neu e-bost tracy.mortimer@bridgend.gov.uk

undefined