English

Gwaith ar y cyd rhwng Trojan-Mek a Wetherby yn sicrhau buddsoddiad sylweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

09/08/17 00:00:00

undefined

Llun: (o’r chwith i’r dde) Jason Bull a Bill Singer, Depo Wetherby Pen-y-bont ar Ogwr, gyda Leighton Price, Trojan-Mek.

Yn dilyn y twf yn ei fusnes yn ne Cymru, mae Trojan-Mek Limited wedi creu partneriaeth â chyflenwr deunyddiau Wetherby Building Systems ac wedi buddsoddi yn ei fflyd drwy gyflwyno wagen newydd 26 tunnell i wasanaethu ardaloedd yng Nghymru a Gorllewin Lloegr sy’n anodd eu cyrraedd.

Cydweithiodd y cwmni symud peiriannau a chludiant Trojan-Mek, sydd â phencadlys ar Ystad Ddiwydiannol Fferm y Pentref, y Pîl, gyda Wetherby i gyflwyno wagen newydd 26 tunnell, ag ochr llen iddi, i’w fflyd. Mae’r cerbyd newydd hwn dau frand hwn, sy’n gwasanaethu depo llwyddiannus Wetherby ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi ei ffitio â wagen fforch godi Moffett dwy dunnell. Golyga hyn y gall ddadlwytho’n fecanyddol a dosbarthu i safleoedd a oedd yn anodd mynd atynt o’r blaen.

Drwy ychwanegu wagen fforch godi, mae hyn hefyd yn golygu effeithlonrwydd o ran busnes a chostau i gwsmeriaid, drwy fyrhau amseroedd llwytho a dadlwytho ac amser trosglwyddo ar y safle. Hefyd, mae’r ffaith fod y wagen yn gallu teithio ar dirwedd arw yn arbed mwy o amser wrth geisio symud cynnyrch o gwmpas safle adeiladu.

Wrth roi sylwadau ar yr ychwanegiad newydd i fflyd de Cymru, dywedodd Leighton Price, y Cyfarwyddwr Gweithrediadau dros Trojan-Mek: “Bydd y buddsoddiad yn y cerbyd newydd yn cryfhau’r bartneriaeth rhyngom ni a Wetherby Building Systems, ac yn rhoi hwb i alluoedd Trojan-Mek yn y farchnad dosbarthu deunyddiau adeiladu. Mae’n gwella ein gallu i symud peiriannau gweithgynhyrchu llai a phaneli rheoli electrig i wasanaethu nifer fawr o gwsmeriaid.”

Ychwanegodd y Rheolwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid dros Wetherby, Mark Arnold: “Ers iddo agor ei ddrysau y llynedd, mae ein depo yn ne Cymru yn mynd o nerth i nerth ac rydym ni’n parhau i fuddsoddi yn y cyfleuster i sicrhau twf yn y dyfodol.

“Bydd y buddsoddiad yn y cerbyd newydd yn cynnig cyfleoedd newydd ac ni fydd cyfyngiadau o ran y safleoedd yr ydym yn gallu dosbarthu iddynt a byddwn yn gallu cyflenwi ein EWI Solutions i brosiectau ar draws de Cymru, yng Ngorllewin Lloegr ac i Lundain.”

Sefydlwyd Trojan-Mek yn 2004 ac mae’n cyflogi 15 o aelodau staff. Mae gan y cwmni drosiant blynyddol o £1 miliwn ac mae’n gweithredu ym mhob sector gweithgynhyrchu mawr, gan gynnwys y sector modurol, awyrofod, peirianneg, pecynnu, deunyddiau plastig, electronig, meddygol, fferyllol, bwydydd a diodydd, gan weithio gyda chwsmeriaid ledled y DU a dramor.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.trojanmek.co.uk