English

Gwesty a Sba Best Western Heronston, sy’n aelod o’r fforwm, yn dathlu tair gwobr

17/05/17 00:00:00

undefined

Llongyfarchiadau i aelod hirsefydlog o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, Gwesty a Sba Best Western Heronston, am eu llwyddiant wrth ennill gwobrau yn ddiweddar.

Mae’r lleoliad poblogaidd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dathlu tair gwobr ar ôl ennill Gwobr Arian Green Tourism a Dyfarniad Achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl, a daeth is-gogydd y gwesty, Anthony Bush, yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth Cogydd Cymru 2017 ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru.

Wrth sôn am lwyddiant y gwesty yn ddiweddar dywedodd y Rheolwr Cyffredinol, Carolyn Powell “Roeddem wrth ein boddau o dderbyn Gwobr Arian Green Tourism am ein hymrwymiad parhaus i faterion amgylcheddol gan ein bod yn dal y Wobr Efydd ers peth amser. Rydym bob amser wedi ystyried ein hunain yn gyflogwr rhagorol ac mae’r Dyfarniad Buddsoddwyr mewn Pobl yn cadarnhau ein hymrwymiad i berfformiad uchel trwy reoli pobl yn dda. Mae llawer o’n staff wedi bod gyda ni ers amser maith, maent wedi datblygu gyrfaoedd gyda ni ac rydym yn falch o gael cydnabyddiaeth am hyn gan ein bod yn deall mai pobl sy’n gwneud y gwahaniaeth i unrhyw fusnes.”

Gan barhau dywedodd “Roeddem ar ben ein digon pan gyrhaeddodd Anthony rowndiau terfynol Cogydd Cymru 2017 a gynhaliwyd yn y gogledd ym mis Chwefror. Mae wedi tynnu sylw cadarnhaol iawn at y gwesty fel lle da i wledda yng Nghymru gan gystadlu yn erbyn rhai o gogyddion gorau’r wlad o sefydliadau adnabyddus. Fe wnaeth Anthony gynllunio a pharatoi bwydlen tri chwrs i’w coginio o fewn tair awr. Roeddem mor falch ohono pan glywsom ei fod yn agos iawn i’r brig gan mai dyma’r tro cyntaf iddo gymryd rhan mewn cystadleuaeth mor fawr ei bri. Bydd llawer yn gyfarwydd ag enw ein gwesty erbyn hyn o ganlyniad i’w lwyddiant.”

undefinedYn dilyn y cyflawniadau nodedig hyn bydd y gwesty yn cael ei ailwampio’n sylweddol eleni, gan gynnwys pob un ystafell wely ac ystafell ymolchi safonol, er mwyn paratoi ar gyfer y blynyddoedd prysur i ddod.

Mae Gwesty a Sba Heronston yn ffefryn lleol sefydledig sy’n cyfrannu llawer i’r economi leol ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i’r gwesty a’i staff â’u holl ymdrechion yn y dyfodol. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  www.bw-heronstonhotel.co.uk

Yn y llun gwelir Anthony gyda’i wobr a Rheolwr Cyffredinol y gwesty Carolyn Powell gyda’r plac Buddsoddwyr mewn Pobl a arddangosir yn y dderbynfa.