English

Hyfforddiant a chyngor am ddim i fusnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr

09/08/17 00:00:00

 undefined

Mae rheoli iechyd a llesiant y gweithwyr yn gwella perfformiad sefydliadau ac yn lleihau’r costau a ddaw yn sgil salwch ac absenoldebau staff, a gostiodd £500 miliwn i economi Cymru y llynedd.

Nod ‘Prosiect Ymgysylltu Ystadau Pen-y-bont ar Ogwr’ (BEEP) yw cynorthwyo busnesau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr i reoli’n effeithiol weithleoedd diogel, iach a mwy llewyrchus yn unol â strategaeth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ‘Helping Great Britain Work Well’.

Mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar fusnesau i amddiffyn iechyd, diogelwch a llesiant eu gweithwyr a’r cyhoedd. Gall BEEP eich helpu i gyflawni’r ddyletswydd gyfreithiol hon.

Mae BEEP wedi bod yn brysur yn rheoli prosiect yn ystod y misoedd diwethaf a oedd yn golygu mynd allan a chyfathrebu yn uniongyrchol â busnesau, ac ymwelwyd â 23 o ystadau diwydiannol ar draws y fwrdeistref sirol.

 

Ar ôl casglu gwybodaeth oddi wrth dros 300 o fusnesau, datblygwyd agenda gynhwysfawr a phynciau i’w trafod mewn gweithdy i fusnesau.

Cynhelir y gweithdy hwn, sy’n rhad ac am ddim, yng ngwesty Heronston ddydd Mercher 27 Medi 2017.

Mae’r rhanddeiliaid lleol sydd eisoes wedi ymrwymo i gefnogi'r diwrnod hwn yn cynnwys:

Mae hwn yn amgylchedd perffaith i rwydweithio a chael cyngor ar fusnes ac iechyd a diogelwch galwedigaethol yn rhad ac am ddim mewn sefyllfa anffurfiol, ac i gael gafael ar wasanaethau am ddim sy’n cefnogi twf busnes.

Hyd yn hyn archebwyd dros 100 o leoedd yn amodol. Caiff yr agenda derfynol a chadarnhad o’r lleoedd a gadwyd eu hanfon i’r  busnesau sydd wedi mynegi diddordeb ddiwedd mis Awst.

I gadw eich lle yn y digwyddiad, cysylltwch â Thîm Iechyd, Diogelwch a Chlefydau Trosglwyddadwy, Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg

Ffôn: 02920 871852 neu 02920 871169. E-bost: health&safetyenforcement@cardiff.gov.uk

undefined       undefined       undefined