English

Hyrwyddo eich busnes wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddod i Bencoed

13/04/17 00:00:00

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ŵyl deithiol sy’n denu tua 90,000 o ymwelwyr i bob digwyddiad, cynulleidfa radio a theledu eang, a channoedd o stondinau.

Rhwng 29 Mai a 3 Mehefin 2017, bydd yr ŵyl chwe diwrnod yn cael ei chynnal yng nghampws Pencoed Coleg Pen-y-bont. Bydd yma gyfleoedd masnachu, noddi, tendro a hyrwyddo i fusnesau lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae dros 80 awr o ohebiaeth fyw ar S4C i dros 400,000 o wylwyr, dros 200,000 o wrandawyr yn gwrando ar sioeau Radio Cymru o’r maes, rhaglen uchafbwyntiau cyfrwng Saesneg ar y BBC yn denu oddeutu 570,000 o wylwyr, yn ogystal ag erthyglau dyddiol yn cael eu cyhoeddi yn y Western Mail a’r Daily Post. Mae’n golygu bod Eisteddfod yr Urdd yn cynnig cyfleoedd rhagorol i gwmnïau a sefydliadau sy’n dymuno hyrwyddo eu brand, eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i gynulleidfa fawr Cymru.

Er mwyn gallu parhau i fuddsoddi yn eu gwasanaethau, mae’r ŵyl yn awyddus i ddenu amrywiaeth eang o noddwyr a chefnogwyr i’r digwyddiad. Felly bydd yn teilwra pecynnau i adlewyrchu buddiannau, blaenoriaethau marchnata a chyllidebau cwmnïau unigol.

Hefyd, mae dewisiadau amrywiol ar gael i ddeiliaid stondinau masnachu sy’n dymuno cymryd rhan. Gall hyn gynnwys llogi stondin masnachu pren sylfaenol neu strwythur pwrpasol, neu logi lle yn y prif fan arddangos neu’r cyffiniau er mwyn arddangos stondin y cwmni ei hun.

Ceir cyfleoedd hefyd i fusnesau lleol dendro i gynnig y gwasanaethau sydd eu hangen ar y safle trwy gydol yr ŵyl. Gwelir rhestr o’r rhain ar brif wefan yr Urdd, wrth iddyn nhw fod ar gael.

Amcangyfrifir y bydd Eisteddfod yr Urdd yn cyfrannu £6 miliwn i’r economi leol, wrth i dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru gystadlu am le yn y pafiliwn mawr, ac mewn cystadlaethau galwedigaethol megis trin gwallt, newyddiaduraeth a choginio.

Mae gwybodaeth gyffredinol am y cyfleoedd uchod, gan gynnwys y contractau sydd ar gael i dendro ar hyn o bryd, ar gael yn: www.urdd.cymru/cy neu drwy ffonio’r llinell ymholiadau cyffredinol ar: 0345 2571613

Mae gwybodaeth benodol am becynnau noddi a chefnogi ar gael trwy gysylltu â Siân Stephen ar: 01239 652167 neu drwy anfon e-bost at: sianstephen@urdd.org.

Mae rhagor o wybodaeth am arddangos yn yr Urdd, gan gynnwys arddangos stondin cwmni neu logi un pwrpasol, ar gael trwy gysylltu â Ruth Morris ar: 01678 541 012 neu drwy anfon e-bost at: ruth@urdd.org.