English

Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr – gwahoddiad i fusnesau ddweud eu dweud!

26/10/17 00:00:00

undefined 

Ar ôl i’r cyllid a geir gan y llywodraeth ganolog gael ei ostwng yn barhaus, mae holl gynghorau’r DU yn gorfod newid eu ffordd o weithredu a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu er mwyn iddynt allu ymdopi â llai o arian.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflwyno gostyngiad o fwy na £36 miliwn i’w gyllideb dros y pedair blynedd diwethaf, a disgwylir iddo barhau i gyflwyno cyfanswm o £35 miliwn mewn gostyngiadau dros y pedair blynedd nesaf yn ychwanegol at hynny.

Er gwaethaf yr heriau ariannol o’i flaen, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn benderfynol o wireddu ei weledigaeth, sef cydweithio i wella bywydau ar draws y fwrdeistref sirol, drwy ganolbwyntio ar y blaenoriaethau y buoch yn ein helpu i’w pennu ddwy flynedd yn ôl:

   1. Cefnogi economi lwyddiannus;

   2. Helpu pobl i fod yn fwy hunan-ddibynnol;

   3. Defnydd doethach o adnoddau.

Hoffai’r cyngor glywed safbwyntiau’r bobl leol, gan gynnwys busnesau, ynghylch lle y dylai’r cyngor geisio cyflawni gostyngiadau’r gyllideb y mae'n rhaid iddo eu gwneud.

Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 12 Hydref 2017 ac yn dod i ben ar 3 Rhagfyr 2017. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Arolwg ieuenctid (dan 25s): Cliciwch yma Ar-lein (25+): Cliciwch yma Arolwg hygyrch: Cliciwch yma Rhif Ffôn: (01656) 643 664 E-bost: Consultation@bridgend.gov.ukPost: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

Bydd pawb sy’n llenwi’r arolwg hwn yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill y canlynol:

1. Blwyddyn o aelodaeth lawn gyda Hamdden Halo

2. Tocynnau ar gyfer penwythnos agoriadol pantomeim Cinderella

*mae telerau ac amodau yn berthnasol

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Os ydych chi angen i’r cyfarfodydd/sesiynau ymgynghori hyn gael eu cynnal yn Gymraeg, cysylltwch ag consultation@bridgend.gov.uk neu 01656 643664 cyn gynted â phosibl.