English

Llywodraeth Cymru yn cynnig cyllid ar gyfer arloesi agored

10/03/17 00:00:00

undefined   

Yn dilyn menter dreialu dwy flynedd lwyddiannus gydag wyth o gwmnïau angori yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn ei chyllid ar gyfer prosiectau arloesi agored newydd ledled Cymru.

Bydd y grant cyllid arloesi agored yn rhoi hyd at uchafswm o £30,000 neu 50% o gostau prosiect (pa bynnag un sydd leiaf) i gwmni er mwyn ariannu astudiaeth o ddichonoldeb arloesi agored yn para am rhwng 6 a 12 mis, gan gyfrannu’n bennaf at gostau staff. 

Mae’r cysyniad arloesi agored yn rhan annatod o Strategaeth Arloesi Cymru Llywodraeth Cymru, ac mae’n seiliedig ar y syniad nad yw cwmnïau mawr yn gallu dod o hyd i atebion ar gyfer pob un o’u problemau datblygu cynnyrch newydd yn fewnol.  Mae’n bosibl felly bod gan eu cwsmeriaid, eu cyflenwyr, dyfeiswyr, prifysgolion neu randdeiliaid eraill ddealltwriaeth werthfawr o’u problemau.

Yr wyth cwmni a gystadlodd yn llwyddiannus am Ddyfarniad Datblygu Arloesi Agored blaenorol gan Lywodraeth Cymru, gan gymryd rhan yn y cynllun treialu dwy flynedd oedd Cassidian, cwmni diogelwch a leolir yng Nghasnewydd, General Dynamics cwmni amddiffyn a diogelwch sydd â chanolfannau yn Oakdale a Threcelyn, IQE yng Nghaerdydd, Wales & West Utilities, Norgine sy’n ddatblygwr fferyllol yn Hengoed, Pure Wafer yn Abertawe, Tata Steel ym Mhort Talbot ac Airbus Defence and Space.

Roedd y cyllid arloesi agored, sef mwy na £2 filiwn o fuddsoddiad mewn 74 o brosiectau cydweithredol, yn caniatáu i’r cwmnïau a oedd yn cymryd rhan dreialu dulliau newydd, mabwysiadu’r dulliau arloesol newydd a oedd fwyaf perthnasol i’w gofynion, yn ogystal â chysylltu â rhanddeiliaid ym maes diwydiant ac yn y byd academaidd, nad oeddynt yn gwybod amdanynt o’r blaen.

Gan sôn am fuddion cymryd rhan yn y prosiect dywedodd Lucy Mason, Rheolwr Arloesi yn Wales & West Utilities: “Mae’r cynllun treialu arloesi agored wedi rhoi’r gallu i ni fynd i amrywiaeth eang o sectorau gan gynnwys y sectorau amddiffyn, fferyllol ac electroneg. Mae hyn wedi ein galluogi i wneud cysylltiadau newydd ym maes diwydiant ac yn y byd academaidd er mwyn datblygu atebion, a dysgu sgiliau ac arbenigedd i fodloni heriau’r dyfodol.”

I gael gwybod mwy am y cyllid sydd ar gael a manteision rhedeg prosiect arloesi agored o fewn eich busnes, cysylltwch â Mark Lewis yn Nhîm Arloesi Llywodraeth Cymru ar 0300 061 6048 neu mark.lewis2@wales.gsi.gov.uk.