English

n-ergy yn dathlu 10 mlynedd o lwyddiant (2007 – 2017)

25/09/17 00:00:00

undefined

Mae 2017 yn flwyddyn arbennig iawn i un o aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, n-ergy.

Dathlodd y cwmni ei ben-blwydd arbennig yn 10 oed yn ddiweddar. I nodi’r gamp wych hon, trefnodd n-ergy, sydd â’i brif swyddfa yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr erbyn hyn, ddiwrnod cyfan a noson o ddathlu, ddydd Gwener 28 Gorffennaf, ar gyfer ei holl weithwyr. Cynhaliodd sylfaenydd a Phrif Weithredwr n-ergy, Donna Turner-Kot a’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Mark Turner-Kot, ddigwyddiad dathlu arbennig ar gyfer y cwmni. <http://n-ergygroup.com/n-ergy-celebrates-10-years-success-2007-2017/>

Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan weithwyr y cwmni ac uchafbwynt y rhaglen oedd teyrnged bersonol i’r sylfaenydd, Donna Turner-Kot ar ffurf “This is your Ten-ergy Life”. Chwaraewyd rhan y cyflwynydd teledu gan Derek Thornhill, un o weithwyr ffyddlon n-ergy, a chyflwynodd ei Llyfr Coch personol ei hun i Donna!

Yn nhraddodiad n-ergy, roedd pawb yn dweud eu bod wedi mwynhau yn fawr a’i fod yn gyfle gwych i gofio sut y mae n-ergy wedi tyfu a datblygu fel busnes dros y degawd diwethaf, ac i ddathlu gyda’i gilydd!

Meddai Donna Turner-Kot, Prif Weithredwr n-ergy, “Waw, deng mlynedd, mae hi wedi bod yn daith anhygoel! Rwy’n teimlo’n falch iawn o ddathlu carreg filltir arall yn hanes ein cwmni. Busnes bach oedd hwn i ddechrau gyda dim ond dau aelod a bellach mae’r busnes wedi tyfu ac yn hyderus wrth gystadlu â’n cystadleuwyr. Mae gennym dîm gwych yn n-ergy, a hoffwn ddiolch iddyn nhw i gyd am ddeng mlynedd o gefnogaeth ardderchog. Rydym ni, yma yn n-ergy, yn parhau i arloesi, addasu ac i fod yn arweinydd yn ein maes, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y deng mlynedd nesaf!

Mae n-ergy yn ddarparwr hyfforddiant annibynnol a sefydlwyd yn 2007 ac iddo ddiben cymdeithasol, sef gweithio gyda throseddwyr a chyn-droseddwyr ym mhob rhan o’r DU. Gweledigaeth n-ergy yw ‘datblygu unigolion a sefydliadau trwy wireddu potensial a gweddnewid bywydau’ (www.n-ergygroup.com <http://www.n-ergygroup.com>).