English

Newyddion ar gyfer busnesau twristiaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr

26/10/17 00:00:00

 undefined

Annog y busnes twristiaeth i gynnal ‘Arolwg Stoc Llety’

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn arolwg stoc llety yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd.

Mae’r arolwg yn datblygu cronfa ddata gywir ar faint a natur ein stoc llety yn y fwrdeistref sirol. Bydd yr wybodaeth hon yn ein galluogi i gynllunio er mwyn diwallu anghenion yr ymwelwyr presennol yn well, darparu’r math iawn o lety i ddenu mwy o ymwelwyr, a dangos bod twristiaeth yn cyfrannu’n sylweddol i’r economi leol.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig, bydd manylion busnes a phersonol yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol o fewn sefydliadau partneriaeth, a bydd unrhyw ffigurau a gaiff eu cyhoeddi ar ffurf gyfanredol yn unig.

Byddwn yn anfon e-bost at bob busnes llety y gŵyr amdano i ddechrau, ac wedyn drwy’r post a dros y ffôn. Os ydych chi’n ddarparwr llety, cysylltwch â ni gan roi eich enw a’ch manylion cyswllt fel y gallwn ni sicrhau bod yr arolwg wedi eich cyrraedd.

Anfonwch e-bost: tourism@bridgend.gov.uk neu ffoniwch: 01656 815332

undefined

Digwyddiad Rhwydweithio Revive and Thrive Porthcawl

Mae Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau twristiaeth i ddigwyddiad rhwydweithio ‘Revive and Thrive’.

Dyddiad: Dydd Gwener 10 Tachwedd 2017

Lleoliad: Pafiliwn y Grand, Esplanade, Porthcawl

Amser: 10am - 2pm

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i’r sawl sy’n bresennol:

Yn cynnwys dau weithdy dan arweiniad y Tîm "Revive & Thrive" Cenedlaethol.

I gadw’ch lle, ewch i http://porthcawlreviveandthrive.eventbrite.co.uk ar gyfer archebion