English

Paratoi ar gyfer gadael yr UE ‘heb gytundeb’

05/11/18 00:00:00

Gall busnesau elwa o gefnogaeth wrth baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb gyda chanllaw lefel uchel ar y prosesau a’r gweithdrefnau tollau sy’n debygol o ddigwydd, wedi’i lunio gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am sut gall busnesau baratoi yn y ffordd orau ar gyfer sefyllfa ‘dim cytundeb’ a’r newidiadau i dollau a all ddigwydd. Hefyd mae’r pecyn yn cynnwys canllaw cam wrth gam i fewnforio ac allforio, a beth gall masnachwyr ei ddisgwyl ar ddiwrnod cyntaf sefyllfa ‘dim cytundeb’.

Gall busnesau ddefnyddio’r pecyn ar gyfer eu cynlluniau wrth gefn eu hunain a helpu aelodau a chleientiaid cwsmeriaid i wneud y canlynol:

Ewch i wefan Gov.UK am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho eich pecyn.

Ydi’ch busnes chi’n barod am Brexit?

Mae pecyn adnoddau ar-lein ar gael i fusnesau gael gwybod pa mor barod ydyn nhw ar gyfer Brexit. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys chwe maes busnes allweddol, gan ddarparu i bob busnes adroddiad yn tynnu sylw at y meysydd y bydd rhaid i chi roi sylw iddynt efallai cyn i Brexit ddigwydd.

Edrychwch pa mor barod ydi’ch busnes chi ar gyfer Brexit drwy gwblhau’r pecyn adnoddau ar-lein yma: https://businesswales.gov.wales/brexit/brexit-toolkit

undefined