Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Pontydd i Waith 2 – Pen-y-bont ar Ogwr

05/08/16 00:00:00

undefined  

Mae Pontydd i Waith 2 yn brosiect cyffrous ar gyfer pobl ddi-waith neu bobl nad ydynt yn economaidd weithredol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau, hyfforddi, ennill cymwysterau, gwirfoddoli a lleoliadau gwaith.

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Raglen Gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac mae’n darparu amrywiaeth gynhwysfawr o weithgareddau dysgu, hyfforddi a pharatoi ar gyfer gwaith. Nod y prosiect yw helpu pobl i gael gwaith hirdymor.

Beth allwn ni ei gynnig? 

Bydd cyfranogwyr yn gweithio gyda Mentor i nodi unrhyw rwystrau a goresgyn y rhwystrau hynny a all fod yn eu rhwystro rhag cael gafael ar hyfforddiant a/neu waith.

Mae cyrsiau galwedigaethol AM DDIMar gael er mwyn cwmpasu amrywiaeth o feysydd sector, gan gynnwys hylendid bwyd, cymorth cyntaf, iechyd a diogelwch a sgiliau trosglwyddadwy megis llythrennedd a rhifedd, adeiladu hyder, TG a chymwysterau ffurfiol. Cyflwynir y cyrsiau mewn lleoliadau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr yn nodi cyfleoedd gwirfoddoli a gwaith a fydd yn bodloni anghenion cyfranogwyr unigol.  

Ble yr ydym ni wedi ein lleoli?

Mae tîm Pontydd i Waith 2 wedi’i leoli yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4BW.

Pwy all ddefnyddio’r prosiect?

*25 oed neu hŷn                                                        

*Yn wynebu rhwystrau rhag cael gwaith

*Heb gael eu cyfeirio at y Rhaglen Waith neu Ddewis Gwaith      

*Wedi bod yn ddi-waith ers amser hir

*Ddim yn byw mewn cyfeiriad cod post Cymunedau yn Gyntaf

*Ddim yn economaidd weithredol

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y prosiect a’r cyfleoedd sydd ar gael, ffoniwch y tîm Pontydd i Waith ar 01656 815317.

 

undefined      undefined   undefined