English

Prosiect newydd yn ceisio helpu busnesau bach i ddringo’r gadwyn fwyd

11/01/17 00:00:00

undefined   

Mae busnesau bwyd bach mewn rhannau gwledig o Gymru am gael cymorth i gyrraedd marchnadoedd newydd, o ganlyniad i brosiect cyffrous a arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.


Dyfarnwyd £600,000 i’r cyngor gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio prosiect ‘Cadwyni Cyflenwi Bwyd’ newydd mewn partneriaeth ag 11 o awdurdodau lleol eraill.

Bydd y fenter tair blynedd yn canolbwyntio ar greu cadwyni cyflenwi cadarn fel y gall cwmnïau bach sydd wedi’u lleol mewn ardaloedd gwledig, gydweithio i fodloni galw busnesau manwerthu a thwristiaeth am nwyddau a gynhyrchir yn lleol.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: “Mae’r rhan fwyaf o fusnesau bwyd a diod yng Nghymru yn gynhyrchwyr annibynnol, a dim ond wyth y cant ohonynt sy’n rhan o sefydliad mwy.

“O ystyried hyn, mae cadwyni cyflenwi lleol yn gwbl hanfodol. Mae angen i fân-werthwyr a darparwyr lletygarwch fod yn hyderus y gellir bodloni galw eu cwsmeriaid am nwyddau lleol.

“Mae ansawdd a chyflenwad cyson yn hollbwysig, a gall hyn greu rhwystr ar gyfer cynhyrchwyr bach a chanddynt gapasiti cyfyngedig.

“Er mwyn goresgyn hyn, mae’r prosiect yn bwriadu cyflawni cymaint â phosib o arbedion maint drwy gydweithio, ffurfio rhwydweithiau a chwmnïau cydweithredol. Drwy gyd-weithio a chreu clystyrau cryf, mae gan y sector hwn o’r economi botensial anferth i dyfu. Gall cadwyni cyflenwi lleol hefyd leihau ôl-troed carbon ein bwyd.

“Mae tîm datblygu gwledig ‘reach’ y cyngor wedi bod yn datblygu’r cynigion dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac rydym ni’n ddiolchgar iawn am y cymorth yr ydym ni wedi’i gael gan ein partneriaid mewn awdurdodau lleol eraill. Rydym ni’n edrych ymlaen at arwain y fenter gyffrous hon.” 

Bydd prosiect y ‘Cadwyni Cyflenwi Bwyd’ yn parhau i chwilio am gyfleoedd i gyd-blethu â’r cymorth sydd eisoes ar gael, megis Cywain, Cyswllt Ffermio, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru ac eraill i osgoi dyblygu unrhyw weithgarwch a ariennir. 

Caiff y prosiect ei arwain gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â saith Grŵp Gweithredu Lleol yn rhan o’r Cynllun Datblygu Gwledig, sef: Caerffili a Blaenau Gwent, Cwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf), Dyffryn Wysg (Sir Fynwy a Chasnewydd), Castell-nedd Port Talbot, Powys, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros Faterion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch ein bod ni wedi gallu darparu £600,000 o gyllid i gefnogi busnesau bwyd bach mewn rhannu gwledig o Gymru.

“Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn ffynnu ac rydym ni eisoes dros hanner ffordd tuag at ein targed o gyflawni 30 y cant o dwf erbyn 2020. Edrychaf ymlaen at glywed bod y prosiectau sy’n rhan o’r fenter gyffrous hon yn llwyddo yn y dyfodol.”

Mae’r prosiect wedi cael cyllid yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a gan Lywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rhiannon Hardiman, Rheolwr y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy ffonio 01656 815080 neu drwy anfon e-bost at Rhiannon.hardiman@bridgend.gov.uk

  undefined   undefined     undefined