English

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a busnesau bach

20/12/17 00:00:00

undefined

Bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol(RhDDC) yn cael ei weithredu ym mis Mai 2018 a bydd yn cymryd lle’r Ddeddf Diogelu Data bresennol.        

Bydd rhaid i bob sefydliad gymryd camau er mwyn cydymffurfio â’r rheolau newydd. Bydd mynd yn groes i’r RhDDC yn arwain at hyd at £20 miliwn o ddirwyon neu 4% o drosiant byd-eang cwmni, pa un bynnag yw’r mwyaf.

Rhaid i fusnesau llai fod yn ymwybodol o’r newid hwn er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau newydd ac osgoi unrhyw gamymddwyn neu ddirwyon. Mae diogelu data’n chwarae rhan fawr mewn busnes o ddydd i ddydd gyda chwmnïau’n trin, yn storio ac yn adfer data bob dydd. Felly, rhaid creu gweithdrefnau er mwyn cadw at y rheolau newydd.  

Pwrpas y rheoliadau yw rhoi’r rheolaeth yn ôl i’r cyhoedd, gan sicrhau bod unigolion yn ymwybodol o’r data maent yn eu darparu, a sut maent yn cael eu rhannu. Efallai y bydd rhai cwmnïau’n meddwl – a fydd Brexit yn effeithio ar y RhDDC? O fis Mai 2018 ymlaen, bydd y DU yn parhau’n aelod o’r UE ac yn gorfod cydymffurfio â’r rheolau newydd. Hefyd, cadarnhaodd Llywodraeth y DU ym mis Hydref 2016 ei bod wedi ymrwymo i weithredu’r RhDDC, heb ystyried proses Brexit.

Dylai busnesau bach sicrhau eu bod yn bodloni’r gofynion er mwyn osgoi’r ddirwy o £20 miliwn. Felly, dyma’r meysydd i’w hystyried: torri rheolau data – gallu gwarchod eich hun rhag bygythiad o’r tu mewn (h.y. cydweithwyr), cyswllt cyfreithiol – rhaid diweddaru contractau rhwng partneriaid neu drydydd partïon. Hawl i gael eu hanghofio – deall pa ddata sydd gennych chi a ble maent, rhoi hawl i drigolion yr UE weld, diwygio neu ddileu unrhyw ddata personol a gedwir amdanynt, gan gynnwys copïau wrth gefn ac archifau.            

Gyda llai na chwe mis nes daw’r RhDDC i rym, rhaid i fusnesau baratoi. Fel perchennog busnes, rhaid i chi ddod i wybod sut bydd yn effeithio ar eich busnes chi’n benodol a beth allwch chi ei wneud.                      

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) wedi lansio llinell ffôn ar gyfer busnesau bach a micro-fusnesau, i’w helpu i baratoi ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol(RhDDC). Bydd y llinell gymorth yn ategu adnoddau paratoi eraill SCG ar gyfer y RhDDC, gan gynnwys blog gyda straeon ‘chwalu myth’ ac amrywiaeth o ganllawiau am ddim ar-lein.                                    

Rhif llinell gymorth SCG yw 0303 123 1113 a bydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.

Am fwy o wybodaeth a chyngor am y RhDDC ewch i wefan SCG.