Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

05/08/16 00:00:00

undefined

Bwriedir i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fod yn rhaglen fuddsoddi £1.2 biliwn, gan ddenu buddsoddiad pellach gwerth £4 biliwn gan y sector preifat, er mwyn creu mwy o swyddi a gwerth ychwanegol gros (GVA) i’r rhanbarth. Bydd y Fargen Ddinesig yn rhoi’r pŵer ac adnoddau i bartneriaid lleol allu sicrhau twf economaidd ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd y Fargen hefyd yn datblygu arweinyddiaeth gryfach a mwy effeithiol ar draws y Brifddinas-Ranbarth, gan ganiatáu i ddeg arweinydd awdurdod lleol ymuno er mwyn gwneud penderfyniadau, rhannu adnoddau a gweithio’n fwy effeithiol gyda busnesau lleol.

Mae gwaith yn mynd rhagddo yn awr ar strwythurau llywodraethu, gan gynnwys y cynnig i greu Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae angen dybryd ar gyfer sefydliad busnes rhanbarth cyfan er mwyn sicrhau na chollir llais y gymuned fusnes wrth ddatblygu’r Fargen Ddinesig, yn ogystal â mesurau buddsoddi economaidd mawr eraill, dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Pwysleisir nad cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a/neu’r Awdurdodau Lleol yw creu Sefydliad Busnes ar ran y gymuned fusnes; cyfrifoldeb cymuned fusnes y rhanbarth yw penderfynu ar strwythur a dull llywodraethu addas.

Mae Bwrdd Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a grŵp bach o gynrychiolwyr busnes wedi llunio papur drafft yn cynnwys egwyddorion arweiniol, strwythur rheoli ac aelodaeth a chylch gorchwyl. Bydd y papur cysyniad llawn ar gael ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn fuan.

Byddaf yn parhau i gymryd rhan fel y bo’n briodol, ynghyd â swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i sicrhau bod y gwaith o ddatblygu Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn ogystal â’r Fargen Ddinesig a buddsoddiadau eraill, yn seiliedig ar farn aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac yn ymateb gan ddiwallu eu hanghenion.

Mae’r swyddogion a minnau’n awyddus i chi gyflwyno eich sylwadau.

Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

E-bost: business@bridgend.gov.uk

undefined    undefined