English

System ar-lein yn helpu masnachwyr canol y dref i drechu trosedd

13/10/16 00:00:00

undefined
Rhoddwyd caniatâd am y llun gan Suat Eman @ FreeDigitalPhotos.net

Mae ‘oriel ddihirod’ o siopladron, fandaliaid a throseddwyr eraill yn cael ei rhannu ymhlith siopau a busnesau er mwyn helpu i drechu trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae bron i 40 o fusnesau yn y dref wedi cofrestru ar system ar-lein newydd sy’n eu galluogi i weld a phostio rhybuddion am siopladron adnabyddus sy’n gweithredu yn yr ardal, a rhybuddio eraill am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus.

Mae tafarnau a chlybiau nos hefyd yn defnyddio’r system ddiogel i’w gwneud hi’n haws adnabod a gwahardd unigolion sydd wedi cyflawni trosedd dreisgar.

Cafodd y system ‘DISC’ (Cronfa Ddata a Rhyngrwyd i Gymunedau mwy Diogel) ei lansio yn yr haf gyda chymorth ariannol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gall masnachwyr gael mynediad ati naill ai trwy gyfrifiaduron neu drwy ap ffôn clyfar.

Mae’r fenter hon yn cael ei chydgysylltu gan Kate Scourfield, sy’n rhedeg tafarn y Phoenix ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Meddai hi: “Rydym yn awyddus iawn i gyflwyno’r system hon ar ôl clywed pa mor effeithiol y bu o ran lleihau troseddau mewn canol trefi eraill ledled y de, gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, y Barri a Merthyr.

“Trwy weithio gyda’r heddlu, gallwn lunio oriel o droseddwyr a rhannu’r lluniau hynny ymhlith masnachwyr fel bod pob un ohonom yn gwybod pwy i fod yn wyliadwrus ohonynt. Gallwn hefyd roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb ar y tactegau diweddaraf a ddefnyddir gan siopladron, a hysbysu am ddigwyddiadau o ymddygiad amheus, y defnydd o gardiau adnabod ffug, graffiti a fandaliaeth. Yn y bôn, unrhyw beth y gallai busnesau elwa ar fod yn gwybod amdano.”  

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o droseddu, mae’r system hefyd yn cael ei defnyddio i rannu hysbysiadau am bobl sydd ar goll a newyddion am unrhyw ddigwyddiadau sydd ar ddod i ganol y dref.

Dywedodd y Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Mae’r system newydd hon yn ychwanegiad i’w groesawu a fydd yn gwneud canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn fwy diogel fyth i fasnachwyr a siopwyr fel ei gilydd. Mae’n ddefnydd rhagorol o dechnoleg fodern a bydd o gymorth mawr i waith yr heddlu wrth atal troseddau.

“Gan fod systemau tebyg hefyd ar waith mewn trefi eraill yn ne Cymru, mae hefyd yn golygu y gellir rhannu gwybodaeth fel bod masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn fwy ymwybodol o’r siopladron hynny y gwyddys eu bod yn gweithredu ar hyd coridor yr M4 ac sy’n targedu siopau penodol.

“Mae’r system hon yn cyflwyno llawer o fanteision ac rwy’n falch o gadarnhau bod cyllid wedi’i neilltuo i’w chyflwyno ym Maesteg ac ym Mhorthcawl yn ystod y misoedd nesaf.”

Mae’n costio £9 y mis i fod yn rhan o rwydwaith Busnes yn Erbyn Troseddau Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae bod yn aelod hefyd yn golygu y bydd masnachwyr yn cael radio storenet sy’n rhoi mynediad uniongyrchol iddynt at Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, CCTV a’r heddlu. I gael rhagor o fanylion, ffoniwch 07715 655011.