English

Trawsnewid economi Cymru gyda Chynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru

20/12/17 00:00:00

undefined

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu cynllun gweithredu economaidd gyda’r bwriad o sefydlu economi ar sylfeini cadarn a hefyd datblygu a chefnogi busnesau’r dyfodol.  

Nod y cynllun economaidd yw cynorthwyo busnesau a phobl i gystadlu yn yr amgylchedd economaidd presennol sy’n newid yn gyflym. Gan ystyried tueddiadau pwysig, sefyllfaoedd yn y dyfodol a chyfleoedd, bydd y contract economaidd newydd yn cynorthwyo busnesau heddiw i addasu a chymell diwydiannau’r dyfodol.

Prif nod y cynllun gweithredu economaidd yw datblygu perthynas newydd a deinamig rhwng y Llywodraeth a busnesau, yn seiliedig ar fuddsoddiad cyhoeddus. Mae Cymru ar agor ar gyfer busnes fel arfer a bydd yn parhau ar agor ac yn gystadleuol i fuddsoddwyr byd-eang. Mae’r blaenoriaethau mewn trefn er mwyn cynorthwyo busnesau i gynnal masnach yn Ewrop gan geisio creu cyfleoedd allforio newydd mewn marchnadoedd byd-eang eraill.

Mae’r cynllun wedi cael sawl llwyddiant eisoes, gyda Coaltown Coffee yn cyflenwi 160 o gaffis a bwytai ledled De Cymru a thu hwnt. Gyda syniadau mawr ar gyfer ehangu ymhellach, mae’r sefydliad annibynnol wedi denu sylw Selfridges a siopau mawr safonol yn Llundain erbyn hyn. Mae’r sefydliad wedi canmol cymorth Llywodraeth Cymru, o ran cefnogaeth ariannol a busnes, sydd wedi helpu gyda thwf y cwmni.              

Bydd rhaid i sefydliadau gydymffurfio â thelerau ac amodau contract economaidd newydd, gan gynnwys ymrwymiad i lesiant a sefydlogrwydd meddyliol y staff. Bydd Llywodraeth Cymru’n ymgynghori â busnesau ac undebau llafur cyn llunio’r contract yn derfynol.        

Mae’r Cynllun yn mynd i fod yn un tymor hir ac wrth i’r camau gweithredu gael eu pennu, bydd Llywodraeth Cymru’n parhau i werthuso polisïau, rhaglenni ac ymyriadau, gan sicrhau eu bod yn parhau’n berthnasol i fyd sy’n newid.  

Am fwy o wybodaeth am Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru, ewch i: http://gov.wales/docs/det/publications/171212-economic-action-plan-en.pdf