English

Y Fforwm yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn brecwast busnes dan ei sang

09/03/17 00:00:00

undefined

Roedd mwy na 140 o bobl fusnes yn bresennol mewn brecwast i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 2017 yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo yn ddiweddar. Trefnwyd y digwyddiad gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac fe’i cefnogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn y digwyddiad dan ei sang, rhannodd y prif siaradwr Nigel Owens MBE straeon digrif am ei brofiadau ar y maes chwarae ac oddi arno. Diddanwyd y cynrychiolwyr busnes â’i hanesion difyr am y gemau y mae wedi eu dyfarnu gan gynnwys straeon am y chwaraewyr a’r cymeriadau y mae wedi cwrdd â nhw ar hyd y daith. Ysbrydolwyd y gwesteion gan ei agwedd benderfynol a’i ddull cadarn o wneud penderfyniadau, gan eu bod yn bethau y gallant hwythau eu defnyddio yn y byd busnes heriol.

Meddai Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gyflwynodd y digwyddiad: “Mae’r fforwm yn cynrychioli’r cymysgedd amrywiol o sectorau busnes a geir yn yr ardal, gan gynnwys busnesau un dyn llai, BBaChau, a busnesau rhyngwladol. Mae’r fforwm yn rhoi’r un sylw i bob un ohonynt er mwyn iddynt weithio gyda’i gilydd a meithrin twf busnes.

Mae perchnogion busnes da yn gwybod na allwn ni fforddio gorffwys ar ein bri; rydym ni bob amser yn ceisio datblygu ein sefydliadau ac mae llawer o gefnogaeth ar gael drwy’r fforwm a’r cyngor i’n galluogi i gyflawni hyn.”

Wrth siarad yn y digwyddiad, meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Hywel Williams: “Mae’n anhygoel gweld cymaint o fusnesau yma heddiw, yn siarad gyda’i gilydd ac yn rhwydweithio.

“Yng ngwir ysbryd Dydd Gŵyl Dewi, rydym ni’n dathlu popeth sy’n wych am Gymru ac yn enwedig llwyddiant mentrau Cymreig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Amlygir y llwyddiant hwn gan nifer y busnesau ardderchog sydd yma heddiw.

“Mae’r cyngor yn falch iawn o gefnogi gwaith y fforwm, sy’n parhau i fod yn ddylanwad cadarnhaol o fewn y gymuned fusnes, gan hyrwyddo cydweithio a bod yn gyswllt hanfodol rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – sydd yn ei dro yn galluogi cwmnïau lleol i ddatblygu, ffynnu a thyfu.”

undefined   undefined