English

Y Maer yn mynd ar daith o amgylch busnesau buddugol!

23/11/16 00:00:00

undefined

Mae Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins a’r Faeres Teresa Jenkins, wedi bod yn ymweld ag enillwyr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016. Roedd y Maer yn dymuno ymweld â’r enillwyr yn bersonol er mwyn eu llongyfarch am eu llwyddiant yn y gwobrau ac i gael gwell dealltwriaeth o’r mathau o fusnesau sy’n gweithredu yn y fwrdeistref sirol.

Cafodd y Maer a’r Faeres gyfle i siarad â pherchnogion y busnesau ynglŷn â’u gweithrediadau presennol a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ymhlith y cwmnïau yr ymwelwyd â nhw hyd yma, mae Cwmni Buddiant Cymunedol The Food Shed yn Abercynffig, enillydd ‘Busnes Newydd y Flwyddyn’ ac enillydd cyffredinol ‘Busnes Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn 2016’. Mae Cwmni Buddiant Cymunedol The Food Shed yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n gweithio mewn partneriaeth â Charchar EM y Parc i gynnig gwasanaeth cyflenwi prydau bwyd i bobl hŷn ac agored i niwed ledled Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot. Yn ogystal â chefnogi byw yn iach ac yn annibynnol, mae’r fenter hefyd yn rhoi hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad gwaith i garcharorion, er mwyn eu helpu i gael cyfleoedd cyflogaeth ar ôl iddynt gael eu rhyddhau.

Aeth y Maer a’r Faeres hefyd i ymweld â Smart Education Wales Ltd, enillwyr ‘Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn’, Customised Sheet Metal Ltd, enillwyr ‘Busnes Gweithgynhyrchu y Flwyddyn’, Wales Interactive Ltd, enillwyr ‘Gwobr Diwydiannau Creadigol’ a Datakom Ltd, enillydd ‘Entrepreneur y Flwyddyn 2016.’

undefined   undefined   undefined

Meddai’r Cynghorydd Reg Jenkins: “Rwyf wedi cwrdd â busnesau rhagorol, diddorol ac amrywiol yn ystod yr wythnosau diwethaf. Bu’n bleser siarad â chynifer o bobl fusnes craff ac uchelgeisiol sy’n rhoi cymaint i’n cymunedau lleol.

“Mae safon y busnesau sy’n gweithredu yn ein bwrdeistref sirol wedi creu argraff fawr arnaf. Bu’r profiad yn hwyl ac yn addysg lwyr. Edrychaf ymlaen at ymweld â rhagor o fusnesau cyn diwedd y flwyddyn ac i 2017.”

Os hoffech chi i’r Maer ddod i ymweld â’ch busnes chi, cysylltwch â Merete Bang, Gwasanaethau’r Maer, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643130 neu anfonwche-bost i mayor@bridgend.gov.uk