English

Y sylw ar Bencoed wrth i gynhyrchu camera’r genhedlaeth nesaf a chanolfan ymchwil uwch ddod i Sony

13/04/17 00:00:00

undefined
Mae lleoliad Sony ym Mhencoed yn sicr yn cael sylw y mis hwn, oherwydd mae Canolfan Dechnoleg Sony yn y DU wedi’i dewis fel yr unig safle y tu allan i Japan i weithgynhyrchu’r camerâu darlledu 4k o’r radd flaenaf. Yn ogystal â hyn mae’n croesawu cydweithrediad ymchwil newydd sydd ar flaen y gad – y Ganolfan Gweithrediadau Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch -  Advanced Manufacturing Research Operations Centre (AMROC).

Agorwyd y cyfleuster ym Mhencoed gan Ei Mawrhydi Y Frenhines ym 1992. Erbyn hyn mae’n cyflogi dros 400 o aelodau staff i weithgynhyrchu camerâu a systemau darlledu technoleg uchel a phroffesiynol ar gyfer marchnadoedd byd eang. Mae’n allforio mwy na 13,000 o unedau bob blwyddyn.

Mae’r camerâu 4K newydd eisoes yn cael eu cynhyrchu ac maent wedi’u labelu fel y ‘genhedlaeth nesaf’ mewn technoleg darlledu. Bydd yn ymuno â phortffolio nodedig o dechnoleg darlledu ym mhen uchaf y farchnad a gynhyrchwyd yn y cyfleuster ym Mhencoed. Mae’r dechnoleg i’w gweld mewn stadia chwaraeon, mewn stiwdios ac unedau darlledu awyr agored ledled y byd.

Enillodd y modelau HDC-4300 4k wobr yn ddiweddar yn 68ain Gwobrau Blynyddol Emmy ym maes Technoleg a Pheirianneg. Dyma’r tro cyntaf y bydd y modelau yn cael eu gweithgynhyrchu y tu allan i Japan, gan ddangos hyder mawr yn enw da’r cyfleuster am ddyfeisgarwch a galluoedd ei dîm hynod fedrus.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg Sony yn y DU, Steve Dalton OBE: “Mae dewis ein cyfleuster fel yr unig weithgynhyrchwr y tu allan i Japan i gyflwyno’r camerâu cenhedlaeth nesaf hyn yn newyddion gwych i Ganolfan Dechnoleg Sony yn y DU.

“Mae’r camerâu hyn yn gosod y safon ar gyfer technoleg darlledu yn y dyfodol, ac felly mae’n dangos hyder yn ein gweithlu medrus a gallu’r ffatri i ddarparu cynhyrchion o safon ym mhen uchaf y farchnad i’w dosbarthu’n fyd-eang.

“Mae aelodau’r tîm arbenigol wedi’u hyfforddi’n drylwyr yn y technegau gweithgynhyrchu diweddaraf. Felly maen nhw mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu’r cynhyrchion hyn sy’n arwain y farchnad.

“Un o lawer o fentrau newydd, cyffrous yn ein cyfleuster ac ar gyfer ein timau hynod fedrus yw hyn, ac rydym yn croesawu’r cyfnod hynod flaengar hwn ym Mhencoed.

Gan ddatblygu’r arbenigedd hwn, mae’r prosiect AMROC newydd a lansiwyd yn ddiweddar yn ceisio arloesi prosesau sy’n canolbwyntio ar weithgynhyrchu’r bedwaredd genhedlaeth, a elwir y diwydiant 4.0. Bydd hyn yn galluogi Canolfan Dechnoleg Sony yn y DU i fynd i’r afael â heriau gweithgynhyrchu cyfoes a gwella prosesau trwy ddefnyddio technolegau diweddaraf  y rhyngrwyd pethau (IoT).

Ei nod yw herio gweithgynhyrchu traddodiadol sy’n benodol i adran trwy gysylltu pob proses yn un gweithrediad di-dor. Bydd yn y pen draw yn cael ei ymestyn i gynnwys y gadwyn gyflenwi a phrofiad y defnyddiwr, gan greu cysylltedd o’r dechrau i’r diwedd.

Mewn sylwadau pellach, dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr Steve Dalton, “dangosodd y newyddion diweddaraf hyn enw da’r cyfleuster yn fyd-eang fel canolfan flaengar ac arloesol.”

Dywedodd: “Mae cael ein dewis i gyflawni’r gwaith ymchwil hanfodol hwn fel partner cydweithredol â’n pencadlys yn rhoi Canolfan Dechnoleg Sony yn y DU ar y map, nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd ar y llwyfan gweithgynhyrchu byd-eang, ac rydym yn hynod falch o hynny.

“Yma yng Nghanolfan Dechnoleg Sony yn y DU, rydym wedi datblygu’n sylweddol dros y blynyddoedd trwy fuddsoddi yn yr offer a’r prosesau gweithgynhyrchu diweddaraf. Mae hyn wedi ein galluogi i greu portffolio mwy amrywiol a chydweithredol gyda chwmnïau ledled y byd.

“Wrth ystyried hyn, credaf fod Sony Corporation o’r farn mai ni oedd y dewis iawn i archwilio model y diwydiant 4.0 ymhellach a datblygu’r cysyniadau i’w troi’n realiti. Yn ogystal â buddsoddi mewn gweithgynhyrchu, rydym hefyd, trwy’r prosiect hwn, yn gweithio tuag at fagu peirianwyr y dyfodol.

“Rydym wrth ein boddau bod Canolfan Dechnoleg Sony yn y DU yn ffynnu yng Nghymru ac rydym yn bwriadu parhau i fuddsoddi yn ein cyfleuster i ddatblygu busnes cynaliadwy.”

Lansiwyd cyfleuster ymchwil a datblygu AMROC mewn cydweithrediad â phencadlys Sony a chyfleusterau eraill yn Japan.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.sonypencoed/news.