English

Ymestyn cynllun band eang Cyflymu Cymru tan fis Mehefin 2017

13/04/17 00:00:00

undefined
Bydd estyniad gwerth miliynau o bunnoedd o’r cynllun presennol i ddarparu band eang cyflym iawn yng Nghymru – Cyflymu Cymru – yn arwain at dros 42,000 yn rhagor o eiddo mewn parciau busnes ac ystadau diwydiannol ledled y wlad yn elwa ar gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.

Hyd yn hyn, mae Cyflymu Cymru wedi cyflwyno band eang cyflymach i dros 610,000 o eiddo yng Nghymru. Bydd 42,000 o eiddo ychwanegol yn elwa ar hyn erbyn mis Mehefin 2017 o dan y ddarpariaeth estynedig.

Ar hyn o bryd, mae cyflwyno’r dechnoleg ffibr cyflym wedi dod â band eang cyflymach i ryw 89 y cant o gartrefi a busnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cefnogir estyniad y cynllun gan £19 miliwn o gyllid a ddaw o gyfraniadau gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a chyllid a ddisgwylir gan yr UE. Bydd BT hefyd yn gwneud buddsoddiad sylweddol o gyllid ychwanegol.

Rhan allweddol o gynllun twf Llywodraeth y DU yw darparu gwell seilwaith a chysylltedd i Gymru er mwyn galluogi busnesau i gael gafael ar y dechnoleg ddigidol sy’n ofyniad sylfaenol i sefydliadau sy’n gweithredu yn yr oes ddigidol. Mae technoleg ddigidol megis band eang cyflym iawn, y cwmwl a chyfryngau cymdeithasol yn golygu y gall busnesau gystadlu mewn marchnadoedd prysur, lleihau costau a chyflymu twf busnes.

Yn hyn o beth, sefydlwyd Cyflymu Cymru i Fusnesau fel gwasanaeth cymorth busnes â nawdd llawn i helpu busnesau bach a chanolig Cymru i elwa ar yr amrywiaeth o dechnoleg ddigidol sydd ar gael trwy gael cyngor, gwybodaeth a chymorth ymarferol.

Nod y gwasanaeth am ddim hwn yw helpu busnesau i nodi’r datrysiadau digidol gorau ar gyfer eu sector. Mae’n cynnwys diagnosteg ‘anghenion digidol’ ar-lein â Chynghorwr Busnes Ar-lein, gweithdai ymarferol am ddim, cymorth un i un wedi’i deilwra’n benodol gan Gynghorwr Busnes Digidol arbenigol ac adolygiad llawn o’r wefan, a’r cyfan gyda chymorth amrywiaeth o offer, canllawiau, awgrymiadau a chyfeiriadur meddalwedd y gellir eu lawr lwytho am ddim.

undefinedI gael rhagor o wybodaeth am sut y gallai Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu eich busnes chi, ewch i: 
www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy


I gael gwybod rhagor am fand eang cyflym iawn, gan gynnwys a yw ar gael yn eich ardal, ewch i wefan bwrpasol Llywodraeth Cymru: https://beta.llyw.cymru/cyflymu.