English

Ymgynghoriad Cyllideb Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr yn fyw nawr!

10/10/18 00:00:00

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae’r cyngor wedi lleihau ei gyllideb fwy na £30 miliwn. Cyflawnwyd hyn drwy wneud strwythur yr uwch reolwyr yn fwy effeithlon a gostyngiad o fwy na 400 yn nifer y staff, drwy weithio’n arloesol mewn partneriaeth â chyrff fel Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, a lleihau’r ddarpariaeth o wasanaethau mewn rhai meysydd fel cyfleusterau cyhoeddus a glanhau strydoedd.    

Fodd bynnag, er gwaetha’r newidiadau sydd wedi’u gwneud hyd yma, mae’n rhaid i’r cyngor ddod o hyd i arbediad o £35 miliwn o hyd erbyn 2023. Mae rhai o’r cynigion sy’n cael eu hystyried yn cynnwys cynyddu treth gyngor, lleihau rhai gwasanaethau fel canolfannau dydd a chyfleusterau hamdden ac, mewn rhai achosion, cael gwared ar ddarpariaethau fel clybiau ieuenctid a Gorsaf Fysus Pen-y-bont ar Ogwr.

Hefyd mae gennym ni gynigion yn ymwneud â chreu incwm, fel codi ffi uwch am ddefnyddio caeau chwarae a gwasanaethau fel casglu gwastraff gardd. Drwy gymryd rhan yn ymgynghoriad y gyllideb, gallwch leisio eich barn ar ba wasanaethau sy’n bwysig i chi. Lleisiwch eich barn yma: www.bridgend.gov.uk/future

undefined