English

Ysbrydoli gweithlu’r dyfodol

26/10/17 00:00:00

 

 

Mae Ysbrydoli i Weithio yn brosiect a ariennir, a’i fwriad yw darparu cymorth i bobl ifanc rhwng 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae’r prosiect yn weithredol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac fe’i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Ei nod yw goresgyn y rhwystrau y mae pobl ifanc sy’n agored i niwed yn eu hwynebu, i gael gwaith.

Gall rhwystrau gynnwys problemau emosiynol, iechyd a chymdeithasol, diffyg sgiliau cyflogaeth, gallu academaidd, cymwysterau a/neu brofiad, anableddau a phroblemau economaidd.

Gall Ysbrydoli i Weithio gefnogi pobl ifanc trwy ddull un i un a/neu mewn grŵp i’w helpu i ddatblygu amryw o sgiliau trosglwyddadwy, a fydd yn caniatáu iddynt fod yn fwy profiadol, hyblyg a meddu ar y gallu i addasu mewn marchnad lafur sy’n newid yn gyflym.

Rhoddir mwy o gymorth i’r bobl ifanc gan Gydgysylltydd Profiad Gwaith, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr a Swyddog Sgiliau Sylfaenol i geisio ymdrin ag unrhyw fylchau o ran “sgiliau parod am waith” gan gynnwys prydlondeb, ymddygiad priodol a chyngor ar sut i gael profiad. Pwyslais y gwaith fydd darparu mecanwaith a fydd yn ymgysylltu â chyfranogwyr NEET, a’u cefnogi trwy waith gwirfoddol priodol, lleoliadau gwaith, technegau cyfweliad a threialon gwaith, ac ennill cymwysterau cenedlaethol ar yr un pryd.

Mae’r prosiect yn ceisio datblygu cysylltiadau cryf ag amryw o sefydliadau a chyflogwyr, a fydd yn caniatáu am gysylltiadau gwaith cryf, a bydd hefyd yn gyfle i ddod o hyd i leoliadau profiad gwaith addas a pherthnasol i bobl 16-24 oed.

Drwy weithio gyda chyflogwyr lleol, mae’r prosiect yn ceisio datblygu cynllun strwythuredig o gyfleoedd profiad gwaith, er mwyn galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd, yn ogystal â datblygu eu cryfderau presennol. Byddai’r lleoliadau hyn wedi eu cefnogi o’r dechrau i’r diwedd gan y Cydgysylltydd Profiad Gwaith a fyddai’n gyswllt i’r cyfranogwyr a’r cyflogwr.

Byddai gennym ddiddordeb mawr mewn creu’r cyfle hwn gyda’ch busnes.

Os hoffech chi gyfarfod i drafod y cyfleoedd hyn ymhellach, byddem yn croesawu’r cyfle i gwrdd â chi ac i roi mwy o wybodaeth i chi am gyfleoedd y prosiect.

Gallwch chi gysylltu â ni trwy anfon e-bost at arweinydd y prosiect Tanya Hillman, tanya.hillman@bridgend.gov.uk neu drwy’r Cydgysylltydd Profiad Gwaith, Owen Roberts ar owen.roberts@bridgend.gov.uk neu’r Swyddog Cyswllt Cyflogwyr, Lucy Fitzpatrick ar lucy.fitzpatrick@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 815146.

undefined      undefined