English

Ysgol Fusnes Pop-yp yn creu rhagolygon busnes addawol

06/07/18 00:00:00

Mae wyth o entrepreneuriaid addawol wedi elwa o raglen bythefnos arloesol i’w helpu i droi busnes eu breuddwydion yn realiti.

Rhoddodd yr Ysgol Fusnes Pop-yp AM DDIM, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Dai Valleys to Coast, bersbectif newydd i bawb oedd yn bresennol ar sut i ddod â’u syniadau i’r farchnad.

Hefyd roedd y rhaglen yn rhoi sylw i amrywiaeth o adnoddau busnes allweddol, gan gynnwys marchnata digidol, gwerthu, trafod a chyllid, gan feithrin hyder, sgiliau a gwybodaeth y cyfranogwyr er mwyn gallu sefydlu a datblygu busnes llwyddiannus.

Dywedodd Jack Ailing o’r Ysgol Fusnes Pop-yp: “Yn ystod y pythefnos, dechreuodd 80 o bobl ar eu siwrnai at hunangyflogaeth a gwneud arian yn gwneud rhywbeth maen nhw’n ei hoffi. Drwy gydol y cwrs, fe aethon nhw ati i sefydlu gwefannau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ddim, dysgu sgiliau gwerthu a thrafod a magu hyder drwy rwydweithio ymysg ei gilydd a gyda chwsmeriaid posib.                    

“Gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Dai Valleys to Coast roedd posib i ni gynnig y gweithdai am ddim, gan gyd-fynd â’n cred ni nad oes raid i bobl fusnes newydd wario arian er mwyn gwneud arian.”              

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Adfywio ac Addysg: “Mae llwyddiant yr Ysgol Fusnes Pop-yp yn arwydd da o’r ysbryd entrepreneuraidd sy’n bodoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae pobl eisiau gwneud busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae nifer y mentrau newydd sy’n sefydlu yma’n cynyddu ar gyfradd gyflymach nag yn unrhyw le arall yng Nghymru yn gyffredinol.

“Yn ddiweddar rydyn ni wedi awdurdodi Rhaglen Hwb Menter gwerth £5.5m i sicrhau bod eiddo addas o ansawdd uchel ar gael yn y fwrdeistref sirol ar gyfer busnesau newydd, y rhaglen datblygu eiddo busnes unigol fwyaf i gael ei chynnal erioed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

Mwy o wybodaeth am yr Ysgol Fusnes Pop-yp